Problemen met teakdek op en motor in nieuw schip.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72015

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de bouw en aankoop van een nieuw vaartuig. De overeenkomst is gesloten op 13 mei 2011.   De consument heeft de klachten op 14 juni 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het weekend van 26/27 mei 2012 constateerde de consument dat in het teakhouten achterdek de gekitte naden op diverse plekken loslieten; daarnaast was er een lat gespleten en er waren diverse scheurtjes te zien in het teakhout rondom de tankdop en de motorkist. De ondernemer is hiervan op maandag 28 mei 2012 telefonisch op de hoogte gesteld, waarbij de ondernemer aangaf dat dit onder de garantie zou vallen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de gebreken zijn er foto’s gemaakt en die zijn op 29 mei 2012 naar de ondernemer gestuurd. Omdat de ondernemer niet reageerde, heeft de consument op 14 juni 2012 een aangetekende brief naar de leverancier gezonden, waarin de klachten nogmaals uiteen zijn gezet. De consument was zeer verontrust dat de klachten aan het teakdek al na zo’n korte tijd optraden, zeker in aanmerking genomen dat er voor het teakdek een meerprijs gold van € 2.950,–. In de aangetekende brief heeft de consument tevens opgemerkt dat er een piepend geluid was ontstaan vanuit de motor en/of koppeling bij de overgang van varend naar stationair, hetgeen nog niet eerder was opgetreden.   De ondernemer reageerde met de mededeling dat de technische dienst binnen een week contact op zou nemen, maar dat is niet gebeurd. De consument heeft daarom op 27 juni 2012 telefonisch contact gezocht met de ondernemer. De ondernemer gaf aan dat hij de problemen met de naden op de werf in [plaatsnaam] wilde oplossen. De consument heeft de ondernemer verzocht om dit schriftelijk te bevestigen en een datum voor te stellen om de boot op te halen. Wat betreft het piepende geluid bij de motor gaf de ondernemer aan dat dit een producteigenschap was en geen mankement. Er kon zonder problemen mee gevaren worden.   Volgens de onderhoudsinterval van de motor diende deze bij 50 vaaruren een beurt te krijgen. Bij 44 vaaruren bleef het piepende geluid aanwezig en draaide de motor met een onregelmatig toerental. Toen de consument hierover contact opnam met de ondernemer bleek daar niemand bereikbaar in verband met vakantie. Omdat de consument niet meer durfde te varen met de boot uit angst voor motorproblemen, heeft hij de boot op 26 juli 2012 naar een lokale [merknaam] servicepunt gebracht. Daar zijn de volgende zaken geconstateerd: – er werd een moer aangetroffen in de aanvoerslang naar de watergesmeerde schroefas, die daar volgens de monteur van het servicepunt niet thuishoorde; – onder het achterdek werden nog veel meer losse moeren en boutjes gevonden die waarschijnlijk zijn achtergelaten tijdens de montage; – de monteur merkte op dat het achterdek vele schuursporen vertoonde; – het dek en de motorkist vertonen steeds meer scheuren; – een enorme val in toeren bij het in- en uitschakelen van de koppeling.   Van het bovenstaande heeft de consument de ondernemer op 26 juli 2012 per mail op de hoogte gebracht. Hierin heeft de consument tevens zijn ongenoegen geuit over het almaar uitblijven van een reactie op de klachten, laat staan over het correct verhelpen hiervan. De ondernemer reageerde hierop door aan te geven dat moer wel degelijk thuishoorde in de aanvoerslang. Daar de technische dienst met vakantie was en hijzelf ook, kon hij niet nagaan waarom de consument niet eerder was gebeld. De technische dienst zou na de vakantie contact met de consument opnemen.   Op 7 augustus 2012 is door de technische dienst van de ondernemer telefonisch contact met de consument opgenomen. Tijdens dit gesprek is het volgende besproken: tijdens de onderhoudsbeurt van de motor bij het plaatselijke [merknaam] servicepunt bleek dat de motor niet goed in lijn was geplaatst en de motorsteunen ongelijk waren ingedrukt (motor stond niet goed vast), waardoor de boot te veel bonkte en schokte. Dit heeft de consument direct laten verhelpen. De boot voer daarna aanzienlijk beter. Daarnaast is het doel van de moer in de watertoevoer schroefas besproken, alsmede de scheuren in het dek. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de consument de ondernemer wederom verzocht om schriftelijk te reageren en een voorstel te doen voor een datum voor het ophalen van de boot. Wederom is dit niet gebeurd, zodat de consument 1 september 2012 nogmaals per mail de klachten kenbaar heeft gemaakt en een beroep heeft gedaan op de garantie. Gezien de zeer moeizaam lopende contacten heeft de consument tevens aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de ondernemer en de ondernemer geïnformeerd dat hij de garantiewerkzaamheden aan het dek graag door een derde partij wil laten uitvoeren. Op 4 oktober 2012 heeft de ondernemer per mail aangegeven dat hij niet van plan was om een deel van de factuur voor de werkzaamheden aan de motor voor zijn rekening te nemen. Verder ging hij niet inhoudelijk in op het verzoek van de consument om uitvoering te geven aan de garantie, noch door hemzelf noch door een derde partij.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Tijdens het deskundigenonderzoek waren vanwege de lage temperatuur alle naden dichtgetrokken, terwijl bij hogere temperaturen zo’n 20% van de naden in enige mate wijkt en dat verspreidt over het gehele dek.   De consument verlangt herstel van het dek door een derde. Niet alleen omdat er geen vertrouwen meer is in de ondernemer, maar ook omdat de ondernemer niet gespecialiseerd is in houtwerk. Daarnaast verlangt de consument een vergoeding van een deel van de werkzaamheden aan de motor. Het reguliere onderhoud is voor rekening van de consument, de andere werkzaamheden zouden door de ondernemer vergoed moeten worden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft garantie op het houtwerk en kitnaden. Garantiewerkzaamheden worden, conform de HISWA-voorwaarden, op de werf uitgevoerd. Herstel aan kitnaden kan niet op locatie uitgevoerd worden. De ondernemer heeft daarom aangeboden de boot kosteloos op te halen en weer terug te brengen. Het verzoek om tijdens de zomer een vervangende boot te leveren kan en wil de ondernemer niet inwilligen. Dat motorsteunen bij een servicebeurt nagesteld moeten worden, is naar de mening van de ondernemer regulier onderhoud. Temeer daar ook een beschadiging aan de propeller is geconstateerd, wat tot trillingen leidt en daarmee tot extra belasting van de steunen en het schroefas-systeem. Dat valt niet onder garantie. Als dat al zo is, had herstel door de ondernemer moeten plaatsvinden. De moer in de waterslang van de schroefaskoeling dient om de waterstroom te temperen en is nodig om bovenmatige slijtage aan het flexibele binnenlager te voorkomen.   De ondernemer geeft toe dat er niet adequaat is gereageerd op de klachtmelding van de consument. Door aanpassingen in de organisatie is dat nu hersteld. Dat de ondernemer niet goed bereikbaar was, zegt echter niets over de kwaliteit van de werkplaats van de ondernemer.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige stelde op aanwijzing van de consument vast, dat op 3 plaatsen teakdeeltjes van het dek en de kuipvloer scheurtjes vertoonden, namelijk twee op het achterdek en één op de kuipvloer onder een scharnier van de motorkist. De scheurtjes stonden echter, door de omstandigheden, vocht en kou, niet open zoals op de foto’s van de consument, die in de zomer zijn gemaakt, zichtbaar was.  Hout werkt onder invloed van temperatuur en omstandigheden waarmee te verklaren is dat de scheurtjes op 27 december 2012 dicht waren getrokken. Daarnaast werd vastgesteld dat in één voeg van het rubber van het teakdek op het achterdek ‘gele tape’ naar boven was ‘gedreven’ tijdens het aanbrengen van dat rubber. Ook werden op enkele willekeurige plaatsen luchtbelletjes in het rubber aangetroffen. Steekproefsgewijs heeft de deskundige de hechting van het rubber aan de teakdeeltjes op een aantal willekeurige plaatsen getest en geen onthechtingen waar kunnen nemen.   Van het vermeende gebrek aan de motorinstallatie was niets meer aantoonbaar en de deskundige kan derhalve niet anders dan uitgaan van de constateringen van de [merknaam] dealer. Uit deze constateringen kan de deskundige opmaken dat de motor niet optimaal was uitgelijnd en is gecorrigeerd door de dealer tijdens de 50-uren beurt van de motor. Naar de mening van de deskundige behoeft correctie van de uitlijning en de ophanging van de motor, die nog geen 50 uur na oplevering van de boot nodig bleek, niet verwacht te worden. De [merknaam] dealer bleek een moertje aangetroffen te hebben in de koelwateraanvoer van de schroefasgland. Deze is door de dealer verwijderd. De ondernemer verklaarde hieromtrent dat, ervaringsgewijs, dit moertje was aangebracht om de voeding van koelwater te reguleren tussen koppeling en gland welke beiden gevoed worden uit één aanvoer. De deskundige vraagt zich af of voor deze verdeling geen betere en/of professionelere oplossing gezocht moet worden.   Herstel Herstel van de scheurtjes in de teakdeeltjes kan door óf vullen van de scheurtjes of vervangen van de respectievelijk betreffende deeltjes. De deskundige schat in dat laatstgenoemde wijze een dag arbeid betekent en ongeveer € 75,– aan benodigde materialen. De luchtbelletjes in het rubber zijn een altijd min of meer voorkomend verschijnsel bij het rubberen van de naden van een teakdek en worden door ondergetekende derhalve niet als gebrek beschouwd.   De uit lijn geraakte schroefasinstallatie c.q. motorophanging is bij de 50 uren beurt door de [merknaam] -dealer in juli 2012 hersteld en heeft volgens de factuur € 495,32 inclusief BTW gekost. De specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals op de factuur genoteerd, geeft aan dat de werkzaamheden een dag arbeid gekost hebben. Deze zijn naar de mening van de deskundige alleszins redelijk.   Toelichting Voornoemde relatief kleine gebreken in de teakbekleding zijn ontstaan tijdens de nieuwbouw. Na oplevering manifesteerden de scheurtjes zich door de normale en natuurlijke werking van het teakhout. Het scheurtje bij het scharnier van de motorkist is waarschijnlijk het gevolg van te kort vóórboren van de bevestigingsschroef van het scharnier. De overige scheurtjes waren latent aanwezig in het hout voordat dit werd aangebracht. De oorzaak van de gebleken slechte uitlijning van de motorinstallatie kan een gevolg zijn van het niet optimaal uitlijnen bij de nieuwbouw.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft in tweetal klachten aan de commissie voorgelegd. Allereerst betreft dat een klacht over het teakdek. De deskundige van de commissie heeft ten aanzien daarvan een technisch onderzoek gedaan en daarvan een rapport uitgebracht. De commissie volgt de bevindingen van de deskundige zoals gerapporteerd, nu zij geen aanleiding ziet om hiervan af te wijken. Dit temeer daar geen van de partijen de bevindingen van de deskundige heeft weersproken.   De deskundige heeft tijdens het onderzoek een drietal scheurtjes in het teakdek geconstateerd, die vanwege de lage temperatuur en de vochtigheid tijdens het onderzoek, niet open stonden. De commissie is van oordeel dat de consument deze scheurtjes in het teakdek niet behoefde te verwachten en acht daarmee sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen, welke tekortkoming toegerekend kan worden aan de ondernemer. De ondernemer heeft aangeboden eventuele tekortkomingen aan het teakdek c.q de kitnaden onder garantie te herstellen op de werf van de ondernemer en de commissie acht dat een passende oplossing voor het geschil. Op basis van de van toepassing zijnde HISWA-voorwaarden kan de ondernemer ook aanspraak maken op herstel op de eigen werf. De commissie ziet geen aanleiding om hier in dit geval een uitzondering op te maken, temeer daar de ondernemer tevens heeft aangeboden de boot van de consument kosteloos op te halen en weer te brengen, aan welk aanbod de commissie de ondernemer zal houden. Dat de ondernemer niet deskundig genoeg zou zijn op het gebeid van het houtwerk, zoals de consument stelt, is niet aangetoond en is de commissie derhalve niet gebleken. Resteert het niet adequaat reageren op de klachten van de ondernemer, zoals door de ondernemer min of meer ook is erkend, maar de commissie acht dat van onvoldoende gewicht om de ondernemer het recht op herstel op de eigen werf te ontzeggen. Daarbij heeft de commissie ook in aanmerking genomen dat de ondernemer heeft aangegeven de klantenservice beter georganiseerd te hebben.   De consument heeft aangegeven dat er verspreid over het gehele teakdek ook openstaande naden zijn. De commissie kan dat niet vaststellen, omdat de deskundige die niet heeft gerapporteerd, maar het is niet onaannemelijk dat ten tijde van het deskundigenonderzoek door de lage temperatuur en de mate van vochtigheid deze naden dichtgetrokken waren. De commissie gaat er echter van uit dat de ondernemer eventuele openstaande naden in de herstelwerkzaamheden mee zal nemen, nu dit bij hogere temperaturen eenvoudig valt te constateren en deze eveneens onder de garantie zal vallen.   De tweede klacht van de consument betreft de motor. Met de deskundige is de commissie van oordeel dat een correctie van de uitlijning en de ophanging van de motor niet als normaal onderhoud bij de eerste 50 uren beurt kan worden beschouwd. Omdat de consument de motor heeft laten repareren bij een gerenommeerd bedrijf en erkend dealer van het betreffende motormerk, ziet de commissie geen aanleiding om te twijfelen aan de noodzaak van de reparatie. Het verweer van de ondernemer dat hij niet eerst in de gelegenheid is gesteld om de klacht (op zijn werf) op te lossen, passeert de commissie, nu de ondernemer op het moment dat de consument de problemen aan de motor ondervond niet bereikbaar was. Dat de ondernemer met vakantie was en het gehele bedrijf gesloten was, moet voor zijn risico komen. De commissie ziet onder deze omstandigheden aanleiding om de ondernemer te verplichten de kosten die de consument heeft moeten maken voor de reparatie van de motor te vergoeden aan de consument. Derhalve een bedrag van € 495,32.   Ten aanzien van de moer in de koelwateraanvoer van de schroefasgland stelt de commissie vast dat dit mogelijk een onorthodoxe oplossing is voor de kennelijk benodigde regulering van de waterstroom, maar dat niet vast is komen te staan dat dit een goed functioneren van de motor in de weg staat. Ten aanzien hiervan kan de ondernemer geen verwijt worden gemaakt. De commissie geeft de consument in overweging zo gewenst zelf een oplossing te vinden voor de regulering van de waterstroom.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verricht die werkzaamheden die nodig zijn om de klacht(en) van de consument ten aanzien van het teakdek te verhelpen, zowel betreffende de scheurtjes in het hout, als ten aanzien van de naden tussen het houtwerk. Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening. De ondernemer draagt kosteloos zorg voor het transport van de boot van en naar de werf van de ondernemer.   De ondernemer betaalt aan de consument tevens een vergoeding van € 495,32. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,10 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, op 13 maart 2013.