produkteigenschappen opgenomen in gebruiksaanwijzing en leginstructie. Consument kon hiervan kennis nemen voor aankoop en zeker verwerking.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115412

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 juli 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een ondervloer en pvc-vloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.210,21 waarvan € 1.047,96 voor de pvc-vloer. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 18 juli 2016. De consument heeft op 21 augustus 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De vloer voldoet niet aan de overeenkomst. Na het leggen van de pvc-vloer is deze los gekomen en gaan golven. Volgens de ondernemer zou dit zijn veroorzaakt door een te hoge temperatuur als gevolg van zonlicht.
De consument is van mening dat een dergelijke eigenschap van het materiaal bij verkoop aan hem medegedeeld had moeten worden. Dat is niet gebeurd. Daarover staat ook niets op de website van de fabrikant en evenmin in de leginstructies. Mocht de vloer al niet geschikt zijn voor toepassingen bij een vloertemperatuur van 28 graden Celsius of meer, dan heeft de consument op dit punt gedwaald en zou dat moeten leiden tot een vernietiging van de overeenkomst.

De consument heeft een deskundige ingeschakeld. Deze komt tot de conclusie dat de problemen niet veroorzaakt kunnen zijn door de aangegeven temperatuur. De vloer is bij uitstek geschikt voor toepassing onder warme condities. Pas bij een langdurige constante temperatuur van 42 graden Celsius of meer zou de vloer beschadigd kunnen raken. De problemen doen zich ook midden in de kamer voor, waar geen direct zonlicht op de vloer valt. De deskundige heeft voorts geconstateerd dat de vloer netjes is aangebracht en dat er geen sprake is van een leg fout. De ondernemer wil desondanks geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ter zitting is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik verwijs naar het rapport van de deskundige die wij de vloer hebben laten beoordelen. Volgens dat rapport moet de vloer een temperatuur van 28o Celsius aankunnen. Ik merk daarbij op dat ook midden in de kamer een bolling is ontstaan, op een plaats waar geen direct zonlicht optreedt. Verder vertoonde de vloer pootafdrukken, wat ook tekenend is voor een slechte kwaliteit van de vloer.

Achterop de verpakking staat een plaatje van een raam met een gordijn dat dicht gaat. Maar een consument hoeft tocht niet te verwachten dat hij een vloerbedekking alleen maar met gesloten gordijnen kan gebruiken? Ik weet overigens niet of op de verpakking van de vloer al instructies waren gedrukt. Dat gebeurt pas vanaf januari 2016 en wanneer dit een oudere verpakking is geweest, hebben die instructies daar niet op gestaan. Een leginstructie is niet voldoende om de koper vóór aankoop op bepaalde eigenschappen van een product te wijzen. Die instructie bevindt zich in de verpakking en zal de koper dus doorgaans pas zien nadat de koop al is gesloten.

De vloer is in de tussen tijd vervangen en het materiaal is niet meer beschikbaar.

De consument verlangt een vergoeding van € 1.210,21 als restitutie van de koopsom voor de pvc-vloer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In de leginstructie staat vermeld dat bij een temperatuur van meer dan 28 graden Celsius de lijm laag van de vloer los kan gaan laten, wat tot problemen kan leiden. Vanaf januari 2016 is de maximale temperatuur ook op de verpakking vermeld. Bovendien is gebleken dat de vloer is gelegd op een parketvloer. Ook dat is in strijd met de leginstructie. Een houten vloer blijft altijd werken en wanneer de pvc-vloer daar op wordt gelegd kan dat leiden tot problemen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Technisch gezien is de vloer goed gelegd. Alleen heeft de consument de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de vloer niet goed gelezen. Daarop staat vermeld dat de vloer niet geschikt is om gelegd te worden in direct zonlicht, met een vloertemperatuur die tot boven de 28o Celsius kan oplopen. Die aanwijzing was al wel achter op de verpakking van de vloerdelen geplaatst. En zelfs als dat niet zo was, dan stond dat in de leginstructies.

In die instructies stond ook dat de vloer niet gelegd moest worden op een houten vloer. Dat is hier wel gebeurd. Dat daartussen nog een ondervloer was geplaatst, doet daar niet aan af, want die zou dan waterdicht moeten zijn en dat is hij niet.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op de achterzijde van de verpakking van de vloer staat de navolgende tekst vermeld:
“(…) is een vloerbedekking voor gebruik in verblijfsruimten in huis. De temperatuur van de ruimte mag niet onder de 10o C komen. De vloertemperatuur mag na het leggen niet hoger dan 28 o C worden. Gebruik (…) daarom niet in combinatie met direct zonlicht, zoals bijv. in serres.”
Deze tekst staat sinds 1 januari 2016 op de achterzijde van de verpakking. De vloer is gekocht op 18 juli 2016. De commissie acht het niet aannemelijk dat op dat moment nog gebruik werd gemaakt van een oude verpakking. De consument heeft dit in elk geval niet aangetoond. De commissie gaat er daarom vanuit dat deze mededeling vóór aankoop van de vloer als eigenschap van de vloer aan de consument bekend is gemaakt.

Voorts bevat de verpakking een leginstructie. Naast een herhaling van de waarschuwing met betrekking tot de temperatuur, bevat deze instructie ook de navolgende tekst:
“(…) Voor een sterke hechting tussen zuigende ondergronden en (…) is een voorbehandeling met (…) Primer noodzakelijk. Een zuigende ondergrond is te herkennen met een druppeltest. Laat een druppel water vallen op de vloer. Als deze na 1-2 minuten is ingetrokken is er sprake van een zuigende ondergrond. Basisvloeren zoals cementdek-, beton, anhydriet en houten vloeren zijn zuigende ondervloeren en moeten worden voor behandeld met (…) Primer.”
Onweersproken is dat de vloer is gelegd op een houten vloer. Weliswaar is daarop een ondervloer gelegd, maar niet gebleken is dat de houten vloer met een primer is bewerkt of dat (alsnog) op de ondervloer de druppeltest is uitgevoerd zoals omschreven in de leginstructie.

Terecht is namens de consument opgemerkt dat de leginstructie, die zich in de verpakking bevindt, niet vóór aankoop gelezen kan worden. Daar staat echter tegenover dat de consument, zouden de eigenschappen alleen in de leginstructie hebben gestaan, had moeten afzien van het leggen van de vloer. De consument zou dan met succes een beroep op dwaling hebben kunnen doen om de koopovereenkomst te vernietigen en de koopsom terug te krijgen.

De commissie is van oordeel dat de klacht is ontstaan als gevolg van een producteigenschap waarvan de consument vóór aankoop van de vloer kennis heeft kunnen nemen en die, zou dat niet zo zijn geweest, hem er tenminste van had moeten weerhouden de vloer te leggen. Nu de vloer bovendien al is vervangen en afgevoerd, valt de aankoop niet meer ongedaan te maken. Onder die omstandigheden bestaat naar het oordeel van de commissie geen grond om de ondernemer aansprakelijk te houden voor enige vergoeding. Beslist wordt dan ook als na te melden.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 15 maart 2018