Pvc vloer voldoet niet aan eisen die men daaraan mag stellen. Toplaag met nagel te verwijderen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115742

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van pvc-vloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.057,16. De levering vond plaats op 12 juli 2017.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Al binnen drie uur na het leggen ontstonden er onverklaarbare beschadigingen. Deze zijn zichtbaar op begaanbare plaatsen, maar ook op plekken waar niet gelopen wordt. De vloer is vervangen, maar de problemen zijn identiek. Wij willen de volledige vloer vergoed hebben en eventueel de daaruit voortvloeiende schade.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De conclusie van een onderzoek luidt dat de beschadigingen worden veroorzaakt door invloeden van buitenaf. De beschadigingen ontstaan slechts bij zeer zware puntbelasting en scherpe indrukken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Direct na plaatsing van de vloer constateerde de consument dat er kleine hinderlijke beschadigingen zichtbaar zijn. De door de consument ingeschakelde vloerenleggers constateerden dat de volgende dag ook. Hoe de beschadigingen zijn ontstaan is lastig te achterhalen, maar de toplaag is bij een beschadiging eenvoudig met de nagel van de duim los te halen.

De beschadigingen doen zich in alle vertrekken voor zelfs op plaatsen waar niet wordt gelopen zoals onder een verwarmingsradiator of onder een bed. Ook heeft de deskundige een restant van de vloer meegenomen. Het is zeer eenvoudig de snijrand met de duimnagel te beschadigen. Op de bijgeleverde stalen die per post zijn opgestuurd is een bewerking met de punt van een stanleymes gedaan. Het staal dat bij de consument vandaan komt, vertoont dezelfde beschadigingen als de vloer die is gelegd. Het willekeurige PVC staal dat dezelfde behandeling heeft ondergaan, vertoont geen beschadiging. Het oordeel van de deskundige is dat de geleverde PVC vloer niet voldoet aan wat men van een PVC vloer mag verwachten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie het rapport van de deskundige. De geleverde vloer voldoet niet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen van deugdelijkheid. De omstandigheden van het geval geven de commissie aanleiding de oplossing van het geschil te zoeken in de vorm van een financiële tegemoetkoming, door de ondernemer te betalen aan de consument, waarbij de commissie er ook rekening mee heeft gehouden dat de consument kosten heeft moeten maken voor de verwerking van dit ondeugdelijke product.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 7.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 8 mei 2018.