Unierechtelijke rechtsbescherming van de consument prevaleert

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 187613/188411

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie oordeelt aan de hand van de communicatie tussen partijen dat de ondernemer zich in het rechtsverkeer presenteert als de verhuurder van de accommodaties. Het in het Europese Unie geldende uitgangspunt dat de consument rechtsbescherming verdient, staat eraan in de weg dat de commissie niet bevoegd zou zijn. De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft bij de ondernemer een accommodatie geboekt. De consument stelt dat sprake was van talrijke gebreken welke tot gevolg hebben dat de ondernemer schadevergoeding dient te voldoen. De ondernemer stelt zich op het standpunt slechts bemiddelaar te zijn en dat de klacht gericht dient te worden tegen de Noorse eigenaar van de accommodatie.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de overgelegde bescheiden blijkt dat de ondernemer zich in het rechtsverkeer presenteert als de verhuurder van de accommodaties. Zo ontving de consument na zijn reservering een brief die als volgt begon:
“Wij zijn blij dat u voor uw vakantie voor [ondernemer] heeft gekozen.
Deze brief is de bevestiging van uw reservering [….]. Deze bevestiging is ook uw factuur. Zie ook de begeleidende e-mail hoe u gemakkelijk online kunt betalen. U ontvangt de reisbescheiden (adres, routebeschrijving, etc.) ongeveer 2 weken voor aanvang van uw verblijf. Heeft u nog vragen over de reserveringsbevestiging of over de factuur? Neem dan gerust contact met ons op. Het telefoonnummer is +31 […] of per e-mail [e-mailadres].”

In die brief komt ook voor de alinea:
“Bij vragen over de gehuurde villa of bij mogelijke problemen verzoeken wij u eerst direct, dat wil zeggen gedurende het verblijf, contact op te nemen met de beheerder. Indien de beheerder uw vraag of klacht niet naar tevredenheid oplost, dient huurder [ondernemer] hiervan binnen 24 uur en ook gedurende het verblijf in kennis stellen (in het weekend via het zogenaamde noodnummer van [ondernemer]), opdat [ondernemer] passende maatregelen kan nemen. Het is van belang dat [ondernemer] in de gelegenheid wordt gesteld om passende maatregelen te treffen. Indien [ondernemer] niet in de gelegenheid wordt gesteld om dit te doen komt het recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat, conform de boekings- en huurvoorwaarden te vervallen.”

Voorts bevat de door de ondernemer aan de consument toegezonden Reisinformatie […] diverse informatie, maar niet dat de accommodatie eigendom is van een Noor. Dat deze Noor eigenaar is blijkt pas na boeking en heeft de ondernemer niet voldoende duidelijk gemaakt voorafgaande aan de boeking, zodat dit de consument niet kan worden tegengeworpen. Binnen de Europese Unie is uitgangspunt dat een consument de nodige bescherming dient te ondervinden. Dit heeft geleid tot tal van rechterlijke uitspraken waarbij bijvoorbeeld voor de consument onredelijk bezwarende bedingen nietig zijn verklaard. Ook in dit geval dient de bescherming van de consument voorop te staan. Zou de consument genoodzaakt zijn een procedure tegen de Noorse eigenaar in Noorwegen te voeren, dan wordt de consumentenbescherming illusoir.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich bevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, mevrouw J.H. van Dongen-Romein, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 23 november 2022.