RECRON-voorwaarden missen toepassing, consument niet-ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 152126/167072

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht, omdat hij eigenaar is van de grond waarop zijn chalet staat. Hierdoor missen de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen toepassing. Derhalve is een niet-ontvankelijkverklaring uitgesproken door de commissie.

De uitspraak

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op dertien mei 2020 hebben cliënten het chalet met de onderliggende grond in eigendom verkregen. Dit chalet maakt onderdeel uit van [aanbieder] te [dorp].

(Opmerking commissie: gelet op de beoordeling van het geschil (zie hierna) heeft de commissie ervoor gekozen om het uitgebreide standpunt van de consument te beperken tot wat hiervoor is opgenomen)

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, waarvan in het bijzonder het (ongedateerde) verweerschrift, ontvangen op 30 mei 2022. De inhoud daarvan dient als hier herhaald in ingelast te worden beschouwd. In de kern komt het standpunt erop neer dat de ondernemer zich niet kan verenigen met de stellingen van de consument.

Opmerking commissie: gelet op de beoordeling van het geschil (zie hierna) heeft de commissie ervoor gekozen om het uitgebreide standpunt van de ondernemer te beperken tot wat hiervoor is opgenomen)

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument zal niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht om reden dat hij eigenaar is van niet alleen het chalet op het terrein van de ondernemer, maar ook van de onderliggende grond, in welk geval de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen) toepassing missen.

Ter onderbouwing hiervan verwijst de commissie naar de relevante bepalingen uit de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen).

Artikel 1 van de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen):

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake het gebruik van de plaats;
b. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is;
c. ondernemer: degene die met de recreant de overeenkomst inzake de plaats heeft gesloten;
d. plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel geplaatst te houden, ongeacht de periode van gebruik;

Artikel 19 van de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen);

1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de RECRON-voorwaarden (voor vaste plaatsen) in samenhang met artikel 19, lid 2 van die voorwaarden dient er sprake te zijn van een (huur)overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake het gebruik van de plaats en kan een geschil dat ziet op zo’n overeenkomst (onder meer) aan de commissie worden voorgelegd. Vaststaat echter dat de consument eigenaar is van zowel het chalet als de onderliggende grond. Van een (huur)overeenkomst als bedoeld in voorgenoemde artikelen is dan ook geen sprake. Dat maakt dat de RECRON-voorwaarden niet van toepassing zijn in dit geval en dat de consument niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn, mevrouw mr. J.M. Huysman-Hartkamp, leden, op 22 september 2022.