Reden consument om van overeenkomst af te zien komt voor eigen rekening en risico consument. Consument is annuleringskosten verschuldigd

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66192

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 februari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.257,–. De levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 4.275,88 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 14 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is nimmer een koopovereenkomst tot stand gekomen. Er is slechts getekend om de geboden korting veilig te stellen. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de klachten van klager wordt verwezen naar het schrijven van klager aan de ondernemer d.d. 20 februari 2012, dat hier in zijn geheel als ingelast moet worden beschouwd. De consument verlangt kwijtschelding van de annuleringskosten, aangezien deze op onterechte gronden zijn gevorderd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van oordeel, dat er wel degelijk een rechtsgeldige overeenkomst is gesloten met de consument. Nu de consument de keuken niet wenst af te nemen is hij annuleringskosten verschuldigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vooreerst wil de commissie opmerken, dat anders dan de consument meent, zij van oordeel is, dat hier geen sprake is van verjaring van de vordering, aangezien de verjaringstermijn eerst gaat lopen op het moment van opeisbaarheid worden van de vordering, zijnde in casu de annuleringskosten. Deze zijn opeisbaar gesteld bij schrijven aan de consument d.d. 10 februari 2012, zodat van verjaring geen sprake kan zijn. Met betrekking tot de inhoud van het geschil heeft de commissie nog het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel, dat er tussen de consument en de ondernemer een obligatoire overeenkomst is gesloten. In het dossier bevindt zich immers een door de consument ondertekende koopovereenkomst. De reden, waarom de consument afziet om zelf van de overeenkomst af te zien komt dan ook voor zijn rekening en risico. Het feit, dat met betrekking tot de precieze uitvoering van de overeenkomst nog enige nadere uitwerking nodig was staat de uitvoering van de overeenkomst niet in de weg. Evenmin het feit, dat de consument meende slechts te tekenen voor het bedingen van een korting, nu duidelijk en zonder enige twijfel sprake is van een koopovereenkomst, welke door de handtekening van de consument is bevestigd. De consument mag dan wel het gevoel hebben bedrogen te zijn, maar dit neemt geenszins weg, dat de consument wist althans kom weten waarvoor hij zijn handtekening zette. Voorts heeft de ondernemer ter zitting nog een aantal brieven, waaronder aangetekende overgelegd op grond waarvan vaststaat, dat de ondernemer de consument er meermalen op heeft gewezen, dat hij de keuken moest afnemen. Het feit, dat de consument inmiddels was verhuisd, zodat deze brieven hem niet bereikten, kan hieraan niet afdoen. Gelet op het vorenstaande is de commissie van oordeel, dat de consument aan de ondernemer een schadevergoeding wegens de annulering van de keuken is verschuldigd. Onder schade vallen niet alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar tevens de gederfde winst. In de hier van toepassing zijnde voorwaarden is daarvoor als een redelijke vergoeding 30% van het met de aanschaf gemoeide bedrag vastgelegd. De omstandigheden van dit geschil acht de commissie niet dusdanig, dat zij een uitzondering op voormelde regel gerechtvaardigd oordeelt. Hetgeen de consument ter verdediging van zijn standpunt heeft aangegeven kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 4.275,88 als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 10 juli 2012.