Reisaanbod betreft geen specifieke schaatsreis, maar een winterreis

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56731

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 november 2010 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoerreis naar Storfors, Zweden, voor zes personen en een verblijf in een hotel op basis van halfpension in de periode van 18 tot en met 27 februari 2011 voor de som van € 2.992,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt als volgt.   De reisorganisator heeft een actieve wintervakantie verkocht met schaatsen op een dagelijks geprepareerde circa 50 kilometerslange route. De reisorganisator heeft klager niet vooraf geïnformeerd over het feit dat deze winter de route niet is geprepareerd. Ter plekke bleek dat dit kort na het boeken al bekend was. Enkele dagen voor vertrek kregen klager juist nog uitgebreide informatie over deze schaatsroute. Nergens werd duidelijk dat de kern van de reis, het schaatsen van langere tochten in Zweden op het Berslagkanal dit jaar en ook het einde van winter 2010, niet mogelijk was door gebrek aan een goede lokale organisatie. Klager heeft extra benzinekosten moeten maken vanwege lange autoritten naar andere schaatsplekken in Zweden.   Klager verzoekt in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt als volgt.   In de uitgebreide reisbeschrijving staat duidelijk dat deze reis een wintervakantie is met mogelijkheden voor sneeuwwandelen, langlaufen en schaatsen en dus geen specifieke schaatsreis. De kern van de klachten bestaat uit het niet informeren over het niet prepareren van de schaatsroute op de Berslagkanalen en dat deze schaatsroute is verkocht als essentieel onderdeel van deze reis. Echter dit onderdeel is een van de vele mogelijkheden bij deze winterreis en krijgt in de beschrijving niet meer nadruk dan de langlauf-, sneeuw wandelmogelijkheden, natuurexcursies en huskysledetocht. Als het punt van de schaatsroute een essentieel onderdeel was, had klager dat bij boeking kunnen aangeven. Eventueel zou daarom speciale aandacht aan het schaatsen geschonken hebben kunnen worden. Klager is inderdaad tevoren niet geïnformeerd over het niet geprepareerd zijn van de schaatsroute op de Berslagkanalen. Daarover is tevoren niet actief geïnformeerd. Het was natuurlijk beter geweest om dat te doen, maar dat had niets veranderd aan het feit dat de route niet geprepareerd werd in deze zomer. Overigens was dit op het moment van boeking onbekend. In het algemeen wordt van alle winterreizen niet bijgehouden hoe de omstandigheden zijn omdat die per week kunnen veranderen. Het is praktisch onmogelijk om dit voor alle reizen bij te houden. Regelmatig worden websites in de informatie gegeven zodat de klant zelf kan kijken naar de condities en mogelijkheden. Bij deze reis wordt verwezen naar de website van de Bersalgkanalen. Er waren ongeveer gelijktijdig met klager twee andere reisgezelschappen en ook van hen is vernomen dat er niet geschaatst kon worden op de Berslagkanalen. Zij gaven aan dat een goede of heel goede vakantie te hebben gehad. Er is een vergoeding toegekend in de lijn van die van klager. Nadat klager telefonisch meldde dat er niet geschaatst kon worden en men de hele reissom terug wilde, heeft de reisorganisator met de hoteleigenaar contact opgenomen die aangaf dat er op twee plaatsen wel geschaatst kon worden. Over de baan in Filipstad hebben de hoteleigenaren prima berichten gekregen alleen was deze baan slechts 4 m breed en moest men dus achter elkaar schaatsen. Volgens de hoteleigenaren, die daar sinds 2006 het hotel exploiteren, wordt winters wekelijks gekeken of het ijs van de Berslagkanalen te vegen is, maar omdat er erg veel sneeuw lag en het bleef sneeuwen was het niet mogelijk om het ijs te vegen zodat er veilig geschaatst kon worden. Volgens de eigenaar is er wel degelijk een lokale organisatie en is in 2010 een geprepareerde schaatsroute op de Berslagkanalen (met matig ijs) maar is de marathon niet doorgegaan. Dat lukt niet altijd maar praktisch altijd zijn er wel geprepareerde routes op de Berslagkanalen. Helaas in de winter van 2011 niet. Voor het volgend jaar worden alweer plannen gemaakt. Het is aldus duidelijk dat het geen specifieke schaatsreis is, maar voorafgaand aan de reis had de reisorganisator actief kunnen informeren in Zweden naar de stand van zaken wat betreft de schaatsroutes. Er waren onduidelijkheden in de informatievoorziening vandaar dat een bedrag van € 300,– als vergoeding aangeboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   De omstandigheden ter plaatse zijn ter zitting nog eens uitgebreid besproken. De reisorganisator heeft er andermaal op gewezen dat er geen specifieke schaatsreis in het vooruitzicht was gesteld. Zoals de reis wordt beschreven wordt ook melding gemaakt van het zogenaamde kluunschaatsen dat ter plaatse bedreven wordt. Het is echter zo dat de klager nu juist lange tochten wilde maken met eigen schaatsen. De gedachte was eerst om daarvoor naar Falun te gaan maar het is niet gelukt een geschikte accommodatie te vinden. Men is daarom uitgeweken naar Storfors. De andere twee locaties waar schaatsmogelijkheden waren voldeden niet aan de wensen die klager had. Het kostte klager 6 uur om heen en terug naar Falun te rijden waar wel geschaatst kon worden op geprepareerde banen. De vraag is of van de reisorganisator gevergd kon worden om tevoren melding te maken van de ijsconditie ter plaatse. Volgens klager was de schaatsroute op de Berslagkanalen als essentieel onderdeel van de reis verkocht. Klager kan gelijk gegeven worden dat dan een verhoogde informatieplicht zou gelden. Het is wel zo – en dat is ter zitting te meer duidelijk geworden – dat het voor klager essentieel was maar de vraag is in hoeverre dat uit de aanbieding volgt en in hoeverre dat de reisorganisator bekend was. Dat laatste is niet het geval. De reisorganisator wijst daar ook op, namelijk dat zij er niet op bedacht kon zijn dat dit voor deze reizigers essentieel was. Als de aanbieding zoals die gedaan is nader bezien wordt, kan ook niet gezegd worden dat het slechts of specifiek gaat om het schaatsen. Het betreft een winterreis en als mogelijke activiteiten wordt als derde de optie van het schaatsen vernoemd. De activiteiten langlaufen en sneeuwwandelen worden steeds eerder genoemd. Daarmee moet de reisorganisator gelijk gegeven worden dat het met name gaat om allerlei activiteiten die ter plaatse mogelijk zijn in winterweer en dat schaatsen slechts een onderdeel daarvan is. Bij het vermelden van de Jonny Nilsson Marathon is aangegeven dat deze op 20 februari 2011 is gepland. Er staat echter bij dat het al of niet doorgaan daarvan afhankelijk is van de weers- en ijsomstandigheden. Vervolgens wordt daaraan toegevoegd dat deze route gedurende de gehele winter goed gemarkeerd is en men ook zelfstandig de Zweedse kluunschaats kan onderbinden voor tochten over het ijs. Ook daaruit blijkt dat lange afstandschaatsen afhankelijk is van het weer en het ijs, terwijl bij slecht ijs een alternatief de kluunschaats is. De reisorganisator geeft daarmee aan dat niet alleen marathonschaatsen onderdeel is van het schaatsen dat daar mogelijk is. Het prepareren van de ijsbanen is niet de taak van de reisorganisator en hem kan dus niet verweten worden dat dit niet (goed) gedaan zou zijn dit jaar. Het verwijt is ook meer gericht op de informatieverstrekking daarover. De commissie is van oordeel dat van de reisorganisator in principe niet verwacht kan worden bij een dergelijke gevarieerde reis om zich op eigen initiatief steeds op de hoogte te houden van alle omstandigheden waarop activiteiten mogelijk zijn. Bij bijvoorbeeld wintersportreizen in het algemeen zal men ook niet van de reisorganisator verwachten dat de conditie van de pistes worden meegedeeld. Daartoe zou wel aanleiding zijn als er om gevraagd door klager, maar dat is niet het geval. Er zijn ook mogelijkheden voor reizigers om zich zelf tevoren van de plaatselijke situatie op de hoogte te stellen. In de brochure worden geen onwaarheden geschreven of valse verwachtingen gewekt. Het is weliswaar een tegenvaller dat dit jaar het ijs niet goed was c.q. niet goed geprepareerd was, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de reisorganisator. Die heeft zelfs aangekondigd in de brochure dat de omstandigheden het niet zouden kunnen toelaten om de schaatstocht te maken. De reisorganisator heeft aanleiding gezien om een aanbod te doen tot vergoeding en de commissie ziet daartoe inderdaad aanleiding waar de laatste berichten die aan klager zijn verstuurd de indruk kan hebben gewekt dat er goede schaatscondities waren. Wellicht heeft dat klager ervan weerhouden om zich zelf te vergewissen van de situatie ter plaatse en eventueel de reis niet te maken. Het bedrag van het aanbod van € 300,– acht de commissie genoegzaam. De klacht wordt daarom ongegrond geoordeeld, maar aan het aanbod zal reisorganisator alsnog dienen te voldoen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 12 augustus 2011.