Reisgids vermeldt dat openluchtzwembad afhankelijk van het weer geopend is. Algemeen voorbehoud voor- en naseizoen geldt dan niet

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-0869

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 april 2008 via het boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een appartement voor 5 personen te Théoule sur Mer in Frankrijk op basis van logies, voor de periode van 26 april 2008 t/m 3 mei 2008 voor de som van € 436,15.   Klager heeft op 6 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In de beschrijving van het appartement in de reisgids wordt aangegeven dat het openluchtzwembad bij mooi weer open zou zijn. Het was tijdens onze vakantie 25 graden en de zon scheen. Maar het zwembad ging pas op 1 mei open. De receptie deelde ons mede dat dat elk jaar zo is en dat was de reisorganisator dus bekend. We hebben juist deze accommodatie gekozen in verband met de aanwezigheid van een openluchtzwembad. De beschrijving in de reisgids vinden we zeer misleidend. De hele vakantie heeft ons ongeveer € 3.000,– gekost. Dat is voor een paar dagen openluchtzwembad buiten alle proporties.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 3 juli 2008, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Veel mensen boeken in de voorjaarsvakantie een verblijf met een openluchtzwembad. Helaas zijn in deze periode nog veel openluchtzwembaden gesloten. In onze brochure wijzen we er ook op dat we niet kunnen garanderen dat alle door ons vermelde facililiteiten, met name in het voor- en naseizoen, altijd open zijn. Nederlanders vinden al gauw dat de temperatuur uitnodigt om te zwemmen, maar de Fransen hebben hierover vaak een ander idee. Dat zoals klager stelt het openluchtzwembad volgens de receptie van het appartement altijd pas op 1 mei open gaat strookt niet met de informatie op de eigen website van het appartement; daar staat dat het openluchtzwembad vanaf begin april open is, onder voorbehoud. Klager kon tot 1 mei gebruik maken van overdekt zwembad, dat weliswaar kleiner is, maar men kan er wel zwemmen. We kunnen wel begrijpen dat het weer uitermate geschikt was om te zwemmen, maar we kunnen daarop geen invloed uitoefenen. Voor de door klager gemaakte telefoonkosten hebben we een vergoeding aangeboden.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De beschrijving in de reisgids dat het openluchtzwembad afhankelijk van het weer geopend is, is niet helemaal duidelijk. Het zou beter zijn geweest indien een datum was genoemd, eventueel met een voorbehoud.    De reisorganisator heeft d.d. 3 juli 2008 een vergoeding aangeboden van € 25,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de beschrijving van de door klager geboekte accommodatie staat vermeld dat het openluchtzwembad afhankelijk van het weer geopend is.   Tussen partijen is niet in geschil dat de weersomstandigheden ten tijde van het verblijf van klager in de accommodatie, 25 graden en zon, geschikt waren om buiten te zwemmen. Gezien de beschrijving in de reisgids mocht klager er dan ook in beginsel op vertrouwen dat het openluchtzwembad geopend zou zijn. Nu bij de beschrijving van het openluchtzwembad uitdrukkelijk staat vermeld dat dit afhankelijk van het weer geopend is, kan de reisorganisator zich in redelijkheid niet beroepen op het algemene voorbehoud dat door de reisorganisator in de reisgids bij de beschikbaarheid van faciliteiten in het voor- en naseizoen wordt gemaakt. Dit geldt nog te meer nu de reisorganisator ter zitting heeft erkend dat de beschrijving van de accommodatie in de reisgids, waar het de beschikbaarheid van het openluchtzwembad betreft, duidelijker had gekund.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klacht van dien aard dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op een bedrag van € 100,–. Bij de hoogte van de vergoeding heeft de commissie rekening met de hoogte van de reissom alsmede met het feit dat klager vanaf 1 mei nog twee dagen gebruik heeft kunnen maken van het openluchtzwembad. Omdat de reisorganisator in de brief aan de commissie van 29 oktober 2008 heeft aangegeven dat het bedrag van € 25,– in verband met telefoonkosten aan klager is vergoed, wordt dit bedrag buiten beschouwing gelaten.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 8 december 2008.