Reisorganisator aansprakelijk voor tijdig verstrekken reisdocumenten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI 05-0533

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2004met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Sharm el Sheik in Egypte met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 12 december 2004 tot en met 19 december 2004 voor de som van € 932,–.   Klager heeft op 10 januari 2005 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisatie.   Allereerst ontving ik niet op tijd de reisbescheiden. Die zouden op Schiphol worden verstrekt, maar er was niemand van de reisorganisator aanwezig. Uiteindelijk ben ik zonder ticket vertrokken, enkel en alleen omdat mijn naam op de lijst met reizigers was vermeld.   Bij aankomst wilde men ons onder brengen in het [naam resort], terwijl we het [naam hotel] hadden geboekt. Omdat ik geen voucher had gekregen, kon ik mijn gelijk op dat moment niet aantonen. Het resort was drie sterren en het hotel is vijf sterren. Slechts tegen bijbetaling van $ 240,– (€ 100,–) kon in het [naam hotel] worden overnacht, maar ik heb het vertikt om bij te betalen. Verder kon daardoor niet worden beschikt over het toegezegde bad. Het handgeschreven ticket voor de terugvlucht werd pas drie dagen voor de terugvlucht ontvangen.   Klager verlangt een vergoeding van € 300,–, zijnde € 200,– ($ 240,–) ter zake van het niet genoten comfort van het [naam hotel] ten opzichte van het resort alsmede € 100,– wegens gederfde vakantievreugde.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brief d.d. 2 februari 2005 aan klager.   In onze brochure en op de internetsite geven wij een zo getrouw mogelijke weergave van het hotel. Een reiziger dient er rekening mee te houden dat hij in het Midden-Oosten is en niet in West-Europa. De accommodatie bestaat uit een hoofdgebouw, een resort en villa’s, die allen volgens Egyptische normen een vijf sterren waardering hebben. Omdat er kennelijk onduidelijkheid bestaat is de website aangepast. Er is geen garantie gegeven dat klager kon beschikken over een bad.
  Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is opmerkelijk hoeveel fouten de reisorganisator op elkaar weet te stapelen. Niet alleen ontvingen diverse reizigers – zo blijkt uit diverse bij de commissie aanhangig gemaakte klachten – niet op tijd hun reisbescheiden, ook bleek de balie van de reisorganisator op Schiphol voorafgaande aan de vlucht gesloten te zijn en wordt uiteindelijk pas drie dagen voor klagers vertrek een ticket uitgeschreven. Kennelijk speculeert de reisorganisator er op dat zij door de reizigers niet over reisbescheiden te laten beschikken, ze kan onderbrengen in accommodaties van een mindere kwaliteit dan waarvoor is betaald. In casu heeft de reisorganisator klager ondergebracht in het [naam resort] met drie sterren en niet in het [naam hotel] van vijf sterren, omdat klager niet over een voucher kon beschikken waaruit zijn gelijk kon blijken. Klager beschikt evenwel over een boekingsbevestiging waarop is vermeld ‘room with bath include’.   Naar het oordeel van de commissie dient daaruit te worden afgeleid dat klager voor het [naam hotel] had geboekt nu het ongebruikelijk althans minder gebruikelijk is dat bij resorts een dergelijke term wordt gebruikt. Het had op de weg van de reisorganisator gelegen om als niet het hotel, maar het resort was geboekt aan te geven wat precies op de internet-site van de reisorganisator was vermeld voorafgaande aan de reis, maar de reisorganisator heeft slechts een print van de site d.d. 4 juli 2005 in het geding gebracht, maar daaraan gaat de commissie voorbij nu de vermelding op de website op 30 november 2004 en in december 2004 uitgangspunt dient te zijn.   Een en ander betekent dat klager het geleden kwaliteitsverlies dat de commissie op het bedrag van de mogelijke bijbetaling voor het hotel ad $ 240,– (€ 200,–) waardeert dient terug te ontvangen. Overigens acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager verder niet geheel heeft ontvangen, wat klager mocht verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent dat de klachten niet van dien aard zijn dat een vergoeding in geld op zijn plaats is.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.
  Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af. Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 11 juli 2005.