Reisorganisator schept verkeerde verwachtingen, consument heeft recht op passende vergoeding

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Non conformiteit / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 131944/133317

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft een zevendaagse reis naar Sicilië. De reis heeft niet voldaan aan de verwachtingen van de consument en zij vraagt een tegemoetkoming van 50% van de reissom. De accommodatie, de voorzieningen, de faciliteiten en het volpension voldeden niet aan de omschrijving die de ondernemer ervan had gegeven en die aanleiding waren om de reis te boeken. De ondernemer onderkent dat er verkeerde verwachtingen zijn gewekt en dat enige tegemoetkoming op zijn plaats is. Het aanbod wat de ondernemer heeft gedaan heeft de consument niet geaccepteerd. Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de consument minder heeft ontvangen dan wat de consument redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator de consument een vergoeding verschuldigd is. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een zevendaagse reis naar Sicilië met vertrekdatum 14 augustus 2022

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De reis heeft niet voldaan aan de verwachtingen van de consument en zij vraagt een tegemoetkoming van 50% van de reissom.

De accommodatie, de voorzieningen, de faciliteiten en het volpension voldeden niet aan de omschrijving die de ondernemer ervan had gegeven en die aanleiding waren om de reis te boeken.

Het sanitair was oud en vies, de tent was veel minder luxe dan omschreven, beddengoed was ongewassen, frisdranken waren niet inbegrepen, Happy Hour was er niet en van volpension was geen
sprake.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De klachten van de consument hebben betrekking op de accommodatie, het volpension en een kajaktour. De ondernemer onderkent dat er verkeerde verwachtingen zijn gewekt en dat enige tegemoetkoming op zijn plaats is.

De camping was basic en daarover had betere informatie verschaft moeten worden.

De ondernemer heeft een bedrag van € 75,– aangeboden en een tegoedbon ter waarde van € 75,– maar dat aanbod is niet geaccepteerd.

Hij vindt dat aanbod reëel; in 26 van de 28 vergelijkbare gevallen is dat aanbod geaccepteerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen zijn het erover eens dat de beschrijving van de reis, op grond waarvan de consument heeft geboekt, op onderdelen niet overeenkwam met de situatie ter plaatse.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de consument minder heeft ontvangen dan wat de consument redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator de consument een vergoeding verschuldigd is.

Wat partijen verdeeld houdt is de hoogte van die vergoeding.

Uit de stukken blijkt dat de consument een bedrag van € 1.173,50 heeft betaald voor de hele reis inclusief het vervoer naar en van Sicilië.

De ondernemer heeft aangegeven dat in die reissom een bedrag van € 460,– is inbegrepen voor het verblijf ter plaatse.

De commissie heeft geen reden om daaraan te twijfelen.

Aangezien de klachten van de consument betrekking hebben op het verblijf ter plaatse en niet over het vervoer, zal de commissie voor het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming uitgaan van het bedrag van € 460,– en niet van de totale reissom zoals de consument heeft verzocht.

De commissie is van oordeel dat de reis op een aanzienlijk aantal belangrijke punten niet heeft voldaan aan wat werd aangeboden en is met de consument van oordeel dat wat eerder is aangeboden onvoldoende is.

Dat anderen een dergelijk aanbod wel hebben geaccepteerd, maakt het oordeel van de commissie niet anders.

De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag en wijst het meer gevraagde af.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 300,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw drs. G.M. Locquet, mevrouw A. Pols-Verweij, leden, op 20 januari 2022.