Reisprogramma onder voorbehoud.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D-200001932

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 oktober 1999 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor één persoon in India met verblijf in hotels op basis van volpension voor de periode 25 januari t/m 16 februari 2000 voor de som van ƒ 5.950,– (inclusief annuleringsverzekering ƒ 6.236,49) in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.   Het reisbureau of de reisleider heeft op eigen initiatief een bezoek aan een tweede natuurpark toegevoegd waardoor het reisschema ingrijpend werd gewijzigd. Bovendien is de wijziging in strijd met de eerdere (tijdens de HOVO-cursus India) gemaakte afspraak dat dit niet zou gebeuren omdat hierover geen consensus bestond. De eis van consensus is door de reisleider, die ook docent was voor de HOVO-cursus, voorafgaand aan de besluitvorming gesteld. Als gevolg van de wijziging is het reisschema zodanig veranderd dat ons onderweg de mogelijkheid om door rusten te herstellen van de vermoeidheid, wordt ontnomen. Het veranderen van de reisomschrijving van begrippen als excursies naar stadstour en vrije dagen deed de alarmbellen rinkelen. Door eerder opgedane ervaringen hebben wij geleerd wat deze begrippen in de reiswereld in (kunnen) houden. Mijn vriendin heeft een beperkte mobiliteit, zij kan geen behoorlijke stukken lopen. Deze beperking is vooraf met het HOVO besproken en ons is daar verzekerd dat de beperkingen geen bezwaar vormden voor deelname aan de reis want "de bus was toch altijd tot onze beschikking".   Klager verlangt een vergoeding van ƒ 6.239,49.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.   Ons verweer kan als volgt worden samengevat. Er is slechts sprake geweest van één wijziging in het programma, te weten een aangepaste overnachting in het Sariska natuurpark in plaats van Jaipur. Deze wijziging heeft niet tot gevolg dat er minder gelegenheid is om te rusten. In tegendeel, het park is hier uitermate geschikt voor. Dat een reis van 23 dagen in India opeens beduidend zwaarder wordt omdat een overnachting verplaatst wordt, lijkt ons niet juist. Tijdens de HOVO-cursus is sprake geweest van een bezoek aan een ander nationaal park, waarvoor flink omgereden moest worden. Hierdoor zou de reistijd wel ingrijpend veranderd worden. Om deze reden is besloten dit park niet te bezoeken. Het park dat nu bezocht is, had dit nadeel niet. Er hoefde niet omgereden te worden. De coördinatrice van de cursus die tevens de reis heeft begeleid, heeft deze aanpassing voorgesteld. Uit de binnengekomen reacties bleek de aanpassing als een verrijking van de reis ervaren te zijn. Op de hiervoor omschreven kleine wijziging van de reis na, is de reis uitgevoerd zoals beschreven in de uitgebreide reisbeschrijving. De opmerkingen over het veranderen van de reisomschrijving van het programma en de beperkte mobiliteit, kunnen wij niet plaatsen. Tijdens de reis en excursies volgens programma, was er voldoende tijd ingeruimd, gezien de leeftijd en achtergrond van de deelnemers, om te herstellen van alle indrukken en vermoeidheid. Wij zijn van mening dat we bijzonder coulant zijn omgegaan met de annulering van de reiziger. Hoewel de ANVR-reisvoorwaarden de mogelijkheid boden om hogere kosten in rekening te brengen, hebben wij deze beperkt tot de direct gemaakte kosten. Misgelopen marges en het ontbreken van een vergoeding voor de verzette werkzaamheden, hebben wij hierbij zelfs voor lief genomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil betreft de vraag of hier sprake is van een door de reisorganisator doorgevoerde wijziging als bedoeld in artikel 11 van de ANVR-reisvoorwaarden. Klager doet met name een beroep op het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de voorwaarden. Naar intussen vast staat betreft de wijziging de verplaatsing van de overnachting naar een Nationaal Park, zoals door de reisorganisator aangegeven.   Naar het oordeel van de commissie betreft het hier een wijziging van de reisovereenkomst op een niet wezenlijk punt. Door de reisorganisator is onweersproken aangevoerd dat de wijziging is doorgevoerd op initiatief van en in overleg met [naam reisleidster], cursusleidster en reisleidster. Daaruit volgt dat niet kan worden volgehouden dat het hier gaat om een eenzijdige door de reisorganisator doorgevoerde wijziging, waarop artikel 11 van de voorwaarden doelt. Aan de reisorganisator kan niet worden tegengeworpen dat [naam reisleidster] zich niet aan de door klager gestelde afspraak zou hebben gehouden dat over wijzigingen eerst consensus moest worden bereikt met de groep deelnemers. Bovendien heeft de reisorganisator terecht opgemerkt dat het aan klager verstrekte reisprogramma was voorzien van de opmerking “wijzigingen voorbehouden”. Nu het gaat om een wijziging die geen afbreuk doet aan het doel en karakter van de reis, kan de reisorganisator een beroep doen op het voorbehoud mede gezien de bestemming van de reis en de achtergrond van de wijziging.   In dit geval is dan ook de tussen partijen afgesproken – afwijkende – annuleringsregeling van toepassing. Strikte toepassing van die regeling, of de regeling uit de ANVR-voorwaarden, zou tot nog hogere kosten voor klager hebben geleid. De reisorganisator mag dan ook aan klager in rekening brengen de gemaakte kosten voor tickets en reserveringen, een bedrag van ƒ 1.000,–. Behoudens laatstgenoemd bedrag is het restant van de reissom reeds aan klager terugbetaald. Klager heeft echter geen recht op vergoeding van de gehele reissom.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de door klager gestelde klachten en het daaruit voortvloeiende ongerief.   De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 11 september 2000.