Reiziger heeft getekend voor appartement in andere plaats dan kennelijk de bedoeling was

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49947

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 april 2010 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een appartement voor 6 personen te Casciano di Murlo in Italië op basis van logies, voor de periode van 24 juli 2010 tot en met 31 juli 2010 voor de som van € 1.793,–. Klager heeft op 9 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De bedoeling was om een appartement te boeken in Asciano. Dit is ook duidelijk te verstaan gegeven. Bij het reisbureau heeft men echter abusievelijk een appartement in Casciano di Murlo geboekt. Daar aangekomen bleek overduidelijk, dat er door het reisbureau een foutieve boeking was verricht. Aangezien we dit park niet hadden geboekt en eveneens, omdat deze accommodatie zeer onder de maat was en ook verstoken was van internet, wilden we daar niet blijven. Gelukkig was er nog een appartement vrij in Asciano, waarvan we nog dezelfde dag heen zijn gegaan.   Klager verlangt een vergoeding van € 2.550,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager had de ondertekende boekingsbevestiging en de vouchers beter moeten controleren. Eerst bij aankomst op het geboekte adres bleek, dat de geboekte accommodatie niet overeenkomstig de reiswens was. Vervolgens heeft klager op eigen initiatief een andere accommodatie betrokken. Hoewel deze accommodatie een andere ambiance en uitstraling heeft zijn er geen klachten ontvangen over de faciliteiten en appartementen in Casciano di Murlo. Er is derhalve geen aanleiding om tot verdere vergoeding over te gaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van het door partijen overgelegde boekingsformulier heeft de commissie vastgesteld, dat klager een appartement heeft geboekt in Casciano di Murlo. Dit boekingsformulier is namens klager van een handtekening voorzien, waardoor de reisovereenkomst definitief tot stand is gekomen. Blijkbaar was het de intentie van klager om een appartement in Asciano te boeken. Het is echter aan klager alvorens tot boeking over te gaan te controleren of de juiste bestemming is ingevuld. Dit heeft klager niet gedaan. Nu de boeking echter als zodanig is geaccepteerd en het appartement conform boeking beschikbaar was, kan de commissie tot geen andere conclusie komen dan dat de reisorganisator op de juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hetgeen klager ter verdediging van haar standpunt heeft aangevoerd kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken. Klager heeft immers gekregen, hetgeen zij heeft geboekt. In dit verband voegt de commissie nog toe, dat klager reeds op dezelfde dag van aankomst is vertrokken naar de door haar beoogde bestemming. Zij heeft dit echter gedaan op eigen initiatief. Dit is haar goed recht, maar de kosten daarvan kunnen niet worden afgewenteld op de reisorganisator, nu deze geen toerekenbare tekortkoming kan worden verweten.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 juli 2011.