Renovatiewerkzaamheden hotel leiden tot overlast.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60061

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2011 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een hotel voor 2 personen op Tenerife in Spanje op basis van all inclusive, voor de periode van 23 mei 2011 tot en met 3 juni 2011 voor de som van € 2.400,–. Klager heeft op 9 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens ons verblijf vonden in het hotel ingrijpende renovatiewerkzaamheden plaats, die voor veel overlast zorgden. Voorts was op verschillende dagen het water afgesloten met alle gevolgen van dien. Aangezien de andere hotels vol waren kon er ook geen omboeking plaatsvinden.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 25 juli 2011 van € 373,–, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Op bestemmingen op Tenerife, welke het gehele jaar open zijn, kunnen werkzaamheden plaatsvinden, waarbij het hotel niet wordt gesloten. Het feit dat deze werkzaamheden tijdens het verblijf van klager plaatsvonden en welke door het management verkeerd zijn ingeschat, wordt door onze organisatie betreurd. Als compensatie voor het ondervonden ongemak is klager een vergoeding geboden van € 373,–, zijnde 15% van de reissom.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting heeft de commissie vastgesteld, dat klager in de door hem geboekte accommodatie geconfronteerd is met aanzienlijke renovatiewerkzaamheden, die een zeer negatieve impact hebben gehad op zijn verblijf aldaar. Het komt de commissie voor, dat de reisorganisator de overlast, die klager heeft gehad, niet op de juiste merites heeft beoordeeld. Weliswaar is van de zijde van de reisorganisator erkend dat de renovatiewerkzaamheden van invloed zijn geweest op klagers vakantie, maar in de ogen van de commissie wordt de mate van de door klager ondervonden overlast door de reisorganisator gebagatelliseerd door deze af te doen als normaal periodiek onderhoud. De commissie is echter van oordeel, dat van enig vakantiegenot onder de door klager geschetste en voor de commissie plausibele omstandigheden nauwelijks sprake is geweest. Hieraan kan niet afdoen, dat de reisorganisator, zoals hij heeft gesteld, niet op de hoogte is geweest van de werkzaamheden in het hotel. Immers, bij het uitvoeren van de reisovereenkomst is de hoteldirectie in haar verhouding tot de reisorganisator te beschouwen als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst. Voor het tekortschieten jegens klager van de hoteldirectie is derhalve de reisorganisator aansprakelijk.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een hogere vergoeding verschuldigd is dan deze heefr geboden De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan ook vast op het hierna te noemen bedrag.
  De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.250,–, de aangeboden vergoeding daarin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 oktober 2011.