Reparatiekosten komen voor rekening van ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57940

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 oktober 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een digitale fotocamera, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 254,98.   De consument heeft op 18 augustus 2009 zijn klacht (voor de eerste keer) voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 121,83 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het apparaat is inmiddels voor de derde keer defect geraakt met telkenmale dezelfde gebreken/klachten, te weten problemen met de lens. Op 7 december 2010 is het apparaat voor de derde keer ter reparatie aan de ondernemer aangeboden, doch thans wenst de ondernemer dat ik de reparatiekosten van € 121,83 voor mijn eigen rekening neem. Daar ben ik het niet mee eens. De problemen zijn al tijdens de garantieperiode ontstaan en nog steeds niet verholpen. Ik ga er dan ook vanuit dat de reparatiekosten voor rekening van de ondernemer komen.   In reactie op het deskundigenrapport laat de consument nog weten dat daaruit de conclusie kan worden getrokken dat voor het onderzoek door de deskundige klaarblijkelijk de defecte lens al is vervangen (waardoor het apparaat thans weer naar behoren functioneert). Daardoor is het voor de consument onmogelijk geweest om de ondeugdelijkheid van het apparaat aan te tonen.   De consument verlangt dat de ondernemer de reparatiekosten voor zijn eigen rekening neemt.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer betreurt het dat de consument tot driemaal toe defecten heeft ondervonden aan de camera. Tot tweemaal toe zijn de klachten kosteloos binnen de garantieperiode en binnen een redelijke termijn verholpen. De derde maal viel de klacht buiten zowel de economische levensduur als de fabrieksgarantie van twee jaar. Daarom is er een prijsopgave gekomen van € 121,83. In reactie op het deskundigenrapport heeft de ondernemer laten weten dat uit dat onderzoek is gebleken dat de camera naar behoren functioneert. Ook voor de ondernemer is het verrassend om te constateren dat de camera klaarblijkelijk hersteld blijkt te zijn. Volgens het reparatiecenter zou de camera namelijk ongerepareerd retour zijn gestuurd naar de ondernemer. Omdat de camera geen defecten meer vertoont, gaat de ondernemer er vanuit dat de klacht is opgelost. De ondernemer verneemt dan ook graag of de camera volledig kosteloos naar de consument retour kan worden gestuurd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de camera zeer langdurig getest, vele SD kaartjes gevuld met gemaakte foto’s. Inzoomen, uitzoomen en scherpstellen, alles werkt naar behoren. Ik heb contact gehad met de consument, die was verbaasd dat de camera goed werkte. Toen de camera ter reparatie werd aangeboden, was deze echt niet in orde, aldus de consument. Zelf heb ik sterk de indruk dat de veroorzaker van de problemen, de lens frame unit, reeds vervangen is voor het maken van een prijsopgave. Mijn indruk wordt versterkt omdat de lens frame unit er puntgaaf uitziet, terwijl de ring om de lens frame unit volzit met gebruikssporen, deukjes en krasjes.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige werkt de camera naar behoren.   In zijn toelichting merkt de deskundige nog op dat het opvallend is dat bij de derde reparatie de lens frame unit is vervangen (reparatie klaar op 13 september 2010) en dat binnen drie maanden (7 december 2010) wederom de lens frame unit vervangen diende te worden, maar dan met kosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie kan zich verenigen met het uitgebrachte deskundigenrapport en onderschrijft de daarin weergegeven bevindingen. Daaruit volgt dat de camera thans naar behoren functioneert en geen gebreken heeft/vertoont. Aldus kan niet worden gesproken van een ondeugdelijk en non-conform product. Dat betekent dat het apparaat kosteloos door de ondernemer kan worden geretourneerd aan de consument.   Voldoende is echter gebleken dat de consument de camera aanvankelijk met een defect (in december 2010) bij de ondernemer heeft aangeboden. Dat blijkt ook uit de prijsopgave die de ondernemer aan de consument heeft gedaan en waaruit volgt dat een reparatie aan de camera noodzakelijk was. Daarbij ging het opnieuw om een reparatie/vervanging van de lens frame unit, die nota bene – zoals de deskundige in zijn rapportage ook heeft opgemerkt – drie maanden daarvoor ook al was gerepareerd/vervangen. In dat licht bezien zou het ook niet gerechtvaardigd zijn geweest om de consument met de kosten van reparatie op te zadelen, nu hetzelfde onderdeel kort daarvoor ook defect is geweest en is gerepareerd/vervangen. Klaarblijkelijk is die eerdere reparatie niet deugdelijk en afdoende geweest, hetgeen voor rekening en risico van de ondernemer komt. Aldus heeft de consument terecht gereclameerd zodat in dat opzicht zijn klacht gegrond is en de ondernemer gehouden is om het klachtengeld aan de consument te vergoeden.   Evenwel is om onverklaarbare redenen gebleken dat de camera thans wel naar behoren functioneert (en naar alle waarschijnlijkheid wel door het reparatiecenter is gerepareerd) zodat de consument het apparaat kosteloos en gerepareerd en aldus naar behoren functionerend terug kan krijgen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht is gegrond.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag van € 121,83 wordt aan de consument overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 21 oktober 2011.