Reparatiewerkzaamheden gebrekkig uitgevoerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schade materieel    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 127713/131882

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft reparatiewerkzaamheden in het huis van de consument uitgevoerd. De consument had schade als gevolg van een lekkage van de buren. Er is onder andere een luchtpijp naar zolder gemaakt. Deze is volgens de consument verkeerd gemaakt en functioneert niet goed. Drie jaar later heeft de consument een niet werkend afzuigsysteem ten gevolge van een verkeerd aangebrachte luchtpijp. Voor de kosten van de reparatie stelt hij de ondernemer aansprakelijk. De ondernemer erkent een ontluchtingskanaal te hebben gemaakt in de woning van de consument ten behoeve van de ventilatie van de keuken. Dat in een later stadium toch op het ontluchtingskanaal een afzuigkap is aangesloten is geheel tot verantwoording van het betreffende montagebedrijf welke de afzuigkap heeft geleverd en gemonteerd. De ondernemer is hierin niet gekend en hebben derhalve ook geen advies kunnen uitbrengen. De commissie stelt dat de ondernemer de door de consument gestelde schade niet heeft betwist en deze komt de commissie ook niet bovenmatig voor, zodat de ondernemer deze schade, alsmede het klachtengeld aan de consument zal dienen te vergoeden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer in opdracht van de consument uitgevoerde
werkzaamheden en de eventuele gevolgschade hiervan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

In mei 2018 heeft de ondernemer reparatiewerkzaamheden bij mij thuis uitgevoerd. Ik had schade als gevolg van
lekkage van de buren. Er is onder andere een luchtpijp naar zolder gemaakt, deze is verkeerd gemaakt en
functioneert niet goed. Drie jaar later heb ik problemen met mijn afzuigsysteem. Een niet werkend
afzuigsysteem ten gevolgd van een verkeerde aangebrachte luchtpijp. Een derde partij heeft dit bevestigd.
Voor de kosten van een nieuw plasma filter stel ik de ondernemer aansprakelijk.

Voor de schade die de ondernemer heeft veroorzaakt, is hij naar mijn mening volledig verantwoordelijk. Het
schadebedrag is begroot op € 598,– inclusief btw.

Ik heb de ondernemer verzocht om na 14 dagen na ontvangst van mijn e-mail (gestuurd op 16-7-2021) dit
bedrag over te maken op mijn bankrekeningnummer.

De ondernemer heeft dit bedrag niet aan mij betaald. De ondernemer geeft mij het gevoel dat ik aan het
lijntje wordt gehouden. Vele terugbelverzoeken worden niet uitgevoerd en wanneer ik de ondernemer per
toeval persoonlijk aan de telefoon krijg worden gemaakte afspraken (op één na) niet nagekomen. De
ondernemer is 1,5 maand geleden langs geweest om het probleem te bekijken, hierna zou hij contact met
mij opnemen maar dit is tot vandaag niet gebeurt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer erkent een ontluchtingskanaal te hebben gemaakt in de woning van de consument ten
behoeve van de ventilatie van de keuken. De consument heeft toen ook aangegeven dat de aanwezige
(defecte) afzuigkap zou worden vervangen door een recirculatie kap met koolstof filter, dus geen
kanaalaansluiting. Dat in een later stadium toch op het ontluchtingskanaal een afzuigkap is aangesloten is
geheel tot verantwoording van het betreffende montagebedrijf welke de afzuigkap heeft geleverd en
gemonteerd. Wij zijn hierin niet gekend en hebben derhalve ook geen advies kunnen uitbrengen. De klacht
van de consument is ongegrond.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten
overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden. Voor zover condities van toepassing zijn, die
in voor de consument ongunstige zin afwijken van de in artikel 1 omschreven voorwaarden, past de
commissie deze laatstbedoelde voorwaarden toe.

De ondernemer heeft zijn verweer aan de commissie toegestuurd bij brief van 11 april 2022, welke op 20
april 2022 door een medewerker van het secretariaat is geüpload in het zaaksysteem. De commissie acht
het niet redelijk de door het uploaden ontstane vertraging aan de ondernemer toe te rekenen. Bovendien is
de consument door het late uploaden van het verweer van de ondernemer niet onredelijk benadeeld. De
commissie zal het gestelde in de brief van de ondernemer van 11 april 2022 dan ook in haar oordeel over
dit geschil betrekken.

De kernvraag in dit geschil is of de ondernemer in mei 2018 het juiste afzuigkanaal op juiste wijze heeft
gemonteerd, dat wil zeggen overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraken of, als deze afspraken
niet duidelijk zijn, wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten met betrekking tot de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden.

Dat de consument heeft gezegd dat de aanwezige (defecte) afzuigkap zou worden vervangen door een
recirculatie kap met koolstof filter is niet gebleken. De ondernemer onderbouwt zijn stelling dat de
consument dit destijds wel zou hebben gezegd niet. Hij beperkt zich tot de enkele stelling. Bij deze stand
van zaken moet er van worden uitgegaan dat niet is komen vast te staan dat de consument heeft gezegd
dat de aanwezige (defecte) afzuigkap zou worden vervangen door een recirculatie kap met koolstof filter. In
dat geval had de ondernemer bij het aanbrengen van het afzuigkanaal rekening moeten houden dat iedere
soort afzuigkap hierop zou kunnen worden aangesloten. Dat is bij het door de ondernemer in 2018
gemonteerde afzuigkanaal niet het geval.

Het vorenstaande brengt met zich mee dat de ondernemer de in 2018 uitgevoerde werkzaamheden niet
deugdelijk, oftewel overeenkomstig de tussen partijen geldende afspraken, heeft uitgevoerd.
De klacht van de consument is derhalve gegrond.

De ondernemer heeft de door de consument gestelde schade niet betwist en deze komt de commissie ook
niet bovenmatig voor, zodat de ondernemer deze schade, alsmede het klachtengeld aan de consument zal
dienen te vergoeden. De ondernemer is tevens behandelingskosten verschuldigd.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient aan de consument te voldoen een bedrag van € 598,–, binnen vier weken na de
verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M.
Zander, voorzitter, de heer P.A. Frank, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 22 april 2022.
de heer mr. A.G.M. Zander