Restitutie van niet-gevolgde workshops wegens ziekte

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Algemene voorwaarden / Annulering / Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 186598/189585

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft zich ingeschreven voor twee workshops en vijf opleidingen bij de ondernemer. De consument heeft deze cursussen volledig betaald, maar slechts een deel daarvan daadwerkelijk gevolgd. Al snel kwam de consument erachter dat de opleidingen niet aan haar verwachtingen voldeden. De opleidingen vergde veel energie van de consument, omdat zij nog herstellende was van een ernstige ziekte. De consument klaagt over de hoogte van het aan haar gerestitueerde lesgeld. Zij acht de annuleringsvoorwaarden in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De consument verzoekt de commissie toe te kennen: een vergoeding terzake van de geleden schade en vergoeding van het betaalde klachtengeld en de overige gemaakte kosten voor deze procedure. De ondernemer heeft in het verweerschrift aangegeven dat de consument de eerste module – naar tevredenheid – heeft afgerond. Na de eerste dag van de tweede module zou de consument gestopt zijn met de opleidingen. De ondernemer heeft op basis van de gehanteerde algemene voorwaarden te kennen gegeven de kosten te zullen verrekenen. De commissie beoordeelt welk bedrag aan de consument gerestitueerd had moeten worden en overweegt dat het gaat om los geboekte onderdelen zoals cursussen en workshops en niet om één opleiding die bestaat uit een aantal cursussen. Het voornoemde betekent dat de consument enkel voor de twee cursussen waaraan zij was begonnen diende te betalen. De ondernemer moet daarom nog een bedrag van € 1074,60 aan de consument terugbetalen. Omdat de klacht gegrond is verklaard, moet de ondernemer ook het reeds betaalde klachtengeld vergoeden. Andere gemaakte kosten voor deze procedure komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 23 augustus 2021 gesloten overeenkomst uit hoofde waarvan de consument opleidingen en workshops zou volgen bij de ondernemer. De totale kosten van de opleiding bedragen € 4.797,–. De consument heeft de opleidingen en workshops geheel betaald, maar slechts ten dele gevolgd. De ondernemer hanteert strikt de annuleringsvoorwaarden en dat is volgens de consument in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Het geschil spitst zich toe op de vraag welk bedrag aan de consument dient te worden gerestitueerd, want tussen partijen is niet (meer) in geschil dat de consument om haar moverende redenen heeft geannuleerd.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft zich op 23 augustus 2021 ingeschreven voor een vijftal opleidingen en twee workshops bij de ondernemer. Het is ‘dé specialist voor paardencoaching’, zo valt te lezen op de website van deze ondernemer. Voor het op maat gemaakte pakket heeft de consument een korting gekregen van 10%. Zij kwam er echter al snel achter dat de opleidingen met betrekking tot paardencoaching niet aan haar verwachtingen voldeden. Na de eerste lesdag van opleiding nummer twee (20 januari 2022) heeft zij aangegeven te willen stoppen met de opleidingen, omdat zij een en ander niet meer op kon brengen; de opleidingen waren anders dan zij zich had voorgesteld en vergden te veel energie van haar, mede daar zij nog herstellende is van een ernstige ziekte (lymfklierkanker).

Op 24 januari 2022 bevestigde de consument het stopzetten van haar opleidingstraject, waarna de ondernemer op 27 januari 2022 aangaf de annuleringsvoorwaarden te zullen hanteren conform de door deze gehanteerde Algemene Voorwaarden Consumenten van de NRTO (verder: Algemene Voorwaarden).
Daarop reageerde de consument met de vraag of haar plek ingenomen kon worden door een – eventueel door haar aangedragen – andere cursist, maar deze vraag is onbeantwoord gebleven. Een dag later volgde de uitwerking van de annuleringsregeling, waaruit bleek dat zij € 1.706,40 restitutie zou ontvangen. In totaal heeft zij € 4.797,– betaald voor de verschillende opleidingsactiviteiten, die zij voor het grootste deel niet heeft gevolgd.

Van de kant van de consument zijn verschillende oplossingen aangedragen en is uiteindelijk een concreet schikkingsvoorstel aan de ondernemer voorgelegd, maar deze bleef vasthouden aan de
gehanteerde annuleringsvoorwaarden.

De consument verzoekt de commissie om de ondernemer op te dragen de geleden schade (berekend op € 1.746,72) te vergoeden aan de consument. Tevens verzoekt de consument de commissie om de ondernemer op te dragen het reeds betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden. Ten slotte verzoekt de consument de commissie om de ondernemer op te dragen de gemaakte kosten ten behoeve van deze procedure aan de consument te vergoeden, voor zover dat tot de mogelijkheden behoort. Desgewenst verstrekt de consument graag een overzicht van de gemaakte kosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft zich ingeschreven voor de opleiding tot Gecertificeerd Kinder Paardencoach, de opleidingen Paarden Kennis & Kunde en voor de ondernemersochtenden I en II. Bij de opleiding tot Gecertificeerd Kinder Paardencoach heeft zij vrijstelling gekregen voor de module Algemene Coaching Vaardigheden. Deze vrijstelling is reeds verrekend. De totale kosten voor dit geheel waren € 4.797,–. Hierin hebben wij als service nog een korting toegepast voor de opleiding Paarden Kennis & Kunde.

De consument is op 10 januari 2022 gestart met de eerste module van de opleiding tot Gecertificeerd Kinder Paardencoach, die zij volledig heeft afgerond. Over deze module was zij zeer enthousiast, zoals ook blijkt uit het door haar ingevulde evaluatieformulier. Zowel de inhoud van de opleiding, als ook de accommodatie, is door haar beoordeeld met het cijfer 8.

Op 19 januari 2022 is zij gestart met de tweede module, namelijk Systemische Paardencoaching. Na dag één is zij gestopt. Er is contact met haar opgenomen, maar zij was stellig in haar mail van 20 januari 2022 dat zij de opleiding niet verder wilde vervolgen. Hierbij gaf zij verder aan dat ze alle overige geboekte opleidingen ook wilde annuleren en vroeg zij om restitutie van de betaalde kosten. Zij verwachtte geen restitutie van de reeds gestarte en afgebroken module.

Wij hebben aangegeven dat wij onze algemene voorwaarden toepassen in het verrekenen van de kosten.

De formele berekening conform de algemene voorwaarden zou tot een volgend kostenplaatje komen:
• opleiding Gecertificeerd Kinder Paardencoach reeds gestart: geen restitutie;
• opleiding Paarden Kennis & Kunde (24-2) -20% kosten van € 895,50: € 716,40;
• ondernemers Workshops (waren nog niet gepland): € 94,50;
• totaal restitutie € 810,90.

Wij hebben echter gemeend om coulant te zijn richting de consument gezien haar bijzondere fysieke gesteldheid. Wij hebben elke module als een aparte opleiding meegenomen in de berekening en zijn daarmee tot een restitutie gekomen van € 1.706,40. Het voordeel voor de consument is dus € 895,50. De totale restitutie is reeds aan haar overgemaakt.

De ondernemer heeft d.d. 28 januari 2022 een vergoeding aangeboden van € 1.706,40.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil spitst zich toe op de vraag welk bedrag aan de consument dient te worden gerestitueerd, want tussen partijen is niet (meer) in geschil dat de consument om haar moverende redenen heeft geannuleerd.

De kernvraag die partijen verdeeld houdt is of de consument een overeenkomst tot het volgen van een opleiding is aangegaan die uit een aantal cursussen en workshops bestaat dan wel betreft het cursussen en workshops die in elkaars verlengde liggen en die soortgelijk verwant zijn. Is sprake van het als eerste genoemde geval dan dient de consument een vergoeding te voldoen voor de geannuleerde cursussen en workshops, terwijl in het als tweede genoemde geval de consument kan annuleren zonder daarvoor een vergoeding te hoeven voldoen.

Naar het oordeel van de commissie is sprake van als tweede genoemde geval en betreft de door de consument gedane boeking losse onderdelen. Weliswaar heeft zij de zeven onderdelen tegelijkertijd geboekt, maar zij had ook de mogelijkheid om zevenmaal een losse boeking te doen. Daar komt bij dat het volgen van de ene cursus niet verplicht tot boeking van een van de andere cursussen, dat voor het volgen van ieder van de zeven onderdelen een certificaat wordt afgegeven en dat de zeven onderdelen niet als eenheid en onder een specifieke benaming als een speciale cursus met apart certificaat worden aangeboden. Zo ontving de consument na afronding van de eerste opleiding (Basisopleiding Paardencoaching) hiervoor een certificaat en niet zoiets als een deelcertificaat. Dat de ondernemer zelf ook uitgaat van afzonderlijke opleidingen, blijkt niet alleen uit de certificaten (die per opleiding worden verstrekt en niet per pakket van deelopleidingen), maar ook uit de e-mail van de ondernemer van 24 augustus 2021: ‘Voor elke opleiding ontvang je van ons circa één week voor aanvang de uitnodigingsmail.’ Voor de basisopleidingen één en twee heeft de consument dan ook twee afzonderlijke uitnodigingsmails ontvangen.

Het voorgaande betekent dat de consument diende te voldoen voor de cursus Basis paardenopleiding (met 10% korting) € 1.120,50 en voor de cursus Basisopleiding twee (met 10% korting) € 895,50, oftewel totaal te voldoen door de consument aan de ondernemer € 2.016,–. Vaststaat op basis van de mail van de ondernemer d.d. 28 januari 2022 dat de ondernemer aan de consument in rekening heeft gebracht een totaalbedrag van € 4.797,– en dat dit bedrag door de consument is voldaan. Nu de consument na haar annulering nog slechts een bedrag van in totaal € 2.016,– diende te voldoen betekent dit dat de consument aanspraak kan maken op restitutie van een bedrag van € 2.781,–. Ervan uitgaande dat de ondernemer conform de mail van 28 januari 2022 reeds heeft betaald € 1.706,40, dient deze nog te voldoen aan de consument een bedrag van € 1.074,60.

Ingevolge het reglement van de commissie worden slechts in bijzondere gevallen kosten vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig om een vergoeding voor deze kosten toe te kennen.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.781,–, waarop het bedrag van
€ 1.706,40 in mindering kan strekken indien dat bedrag reeds is betaald. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 107,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer C. Broers, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 14 december 2022.