Risico’s van verzending; consument dient gerichte vragen te stellen aan loketmedewerker

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44726

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument verzonden poststuk.   De consument heeft op 18 april 2010 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 2 april 2010 een pakket ter verzending aangeboden aan TNT Post. Het pakket moest aangetekend met handtekening retour worden verzonden. Het pakket is nooit in het TNT Post systeem opgenomen, is niet aan de geadresseerde afgeleverd en de consument heeft nooit een handtekening retourkaart ontvangen. De consument heeft het pakket ter verzending aangeboden in het postagentschap dat zich bevindt in [een winkel]. Bij het aanbieden van het pakket heb ik de baliemedewerker erop gewezen wat de waarde van de inhoud van het pakket was. De baliemedewerker heeft niets met die informatie gedaan. De consument stelt dat hij geen advies heeft gekregen omtrent de verzekeringsmogelijkheden. Ook heeft hij geen advies gekregen omtrent veilige verzendmogelijkheden. Pas achteraf is hem het één en ander ter ore gekomen. De consument kreeg de indruk dat de baliemedewerkers niet de nodige kennis hebben om de klanten van TNT Post volledig te bedienen. TNT Post klantenservice heeft de consument ongeveer vier weken na verzending gemeld dat zijn pakket niet traceerbaar is en dat geen verklaring kan worden gegeven naar de oorzaak van het niet traceerbaar zijn van het pakket. De schadevergoeding ad € 50,– die TNT Post mij heeft aangeboden heb ik afgeslagen. De waarde van de inhoud van het pakket is namelijk € 554,–. Een kopie van de factuur heeft de consument al naar TNT Post gezonden. De consument vindt dat TNT Post de volledige verantwoordelijkheid van hem heeft overgenomen bij het aannemen van het pakket. De consument heeft een bedrag ad € 8,15 als verzendkosten betaald.   De consument verlangt vergoeding van de door hem geleden schade, inclusief verzend- en algemene kosten, ad € 570,30.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Vaststaat dat de zending niet aan de geadresseerde is afgeleverd. In het Track & Trace systeem zijn geen scans van deze zending waargenomen. Op 27 juni heeft TNT Post de consument laten weten dat het onderzoek naar de locatie van het pakket geen positief resultaat heeft opgeleverd. TNT Post heeft vervolgens de consument aangeboden de standaard schadevergoeding ad € 50,– te betalen, die geldt bij verlies van aangetekende zendingen. De consument heeft gesteld het daarmee niet eens te zijn. Hij verlangde volledige schadevergoeding. Onder verwijzing naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden opgedragen Postvervoer stelt TNT Post dat haar aansprakelijkheid voor schade bij verlies van een aangetekende postzending gemaximaliseerd is tot € 50,–. Verder stelt TNT Post dat de Algemene Voorwaarden opgedragen Postvervoer op de postvestigingen ter inzage liggen, eventueel op verzoek gratis worden verstrekt en kunnen worden geraadpleegd op de website van TNT Post. De toepasselijkheid en verkrijgbaarheid van de Algemene Voorwaarden opgedragen Postvervoer is ook vermeld op het verzendbewijs dat aan de consument is uitgereikt. Met betrekking tot de stelling van de consument dat de baliemedewerker de consument niet heeft gewezen op de mogelijk niet-gedekte risico’s inzake de verzending, merkt TNT Post op dat het niet de taak is van de loketmedewerkers om ongevraagd advies te geven. Advisering door de loketmedewerker komt pas aan de orde indien de consument gericht vragen stelt.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   TNT Post heeft voor dat de zitting plaats vond nog een keer naar het pakket laten zoeken. Dat heeft geen resultaat opgeleverd. De (aanvullende)dienst waarmee het pakket is verzonden, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat het pakket niet bij de geadresseerde is afgeleverd en (kennelijk) spoorloos is verdwenen. De consument stelt dat hij schade heeft doordat de geadresseerde het pakket niet heeft ontvangen. In zijn klachtbrief d.d. 6 juni 2010 stelt de consument in de eerste zin: ‘het pakket moest aangetekend met handtekening retour worden verstuurd’. Van wie hij dit moest maakt de consument niet duidelijk. Kennelijk niet van de loketmedewerker. Immers, de consument stelt dat hij bij het aanbieden van het pakket de loketmedewerker heeft gewezen op de waarde van het pakket, doch dat met die informatie niets is gedaan. Uit het feit dat de consument op de waarde van de inhoud van het pakket heeft gewezen, leidt de commissie af dat de consument kennelijk enige reserves had met betrekking tot de aanvullende dienst: ‘aangetekend met handtekening retour’. Echter, na de mededeling aan de loketmedewerker heeft de consument niet het initiatief genomen om gericht door te gaan met het stellen van vragen over de risico’s van het vervoer. Immers, hij stelt dat ‘met deze informatie (de waarde van het pakket-commissie) is niets gedaan’. De commissie merkt op dat de consument zelf verder niets met die informatie heeft gedaan, terwijl het naar het oordeel van de commissie na het doen van de bewuste mededeling juist, uit oogpunt van de eigen verantwoordelijkheid van de consument, op zijn weg had gelegen verdere en vooral gerichte vragen omtrent de risico’s van verzending aan de loketmedewerker te stellen. Vaststaat dat de consument dat niet heeft gedaan.   Ten overvloede merkt de commissie op dat op de overeenkomst die de consument met TNT Post heeft gesloten bij het aanbieden van het pakket, TNT Post op grond van artikel 8.1 maximaal aansprakelijk is voor een schadevergoeding van maximaal € 50,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat de vordering van de consument wordt afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 11 november 2010