Salderen op jaarbasis

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 187535/188225

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft in februari 2022 negen zonnepanelen aangeschaft. De consument klaagt over het wijzigen van de terugleververgoeding met 50% en de wijze van salderen. De consument is uitgegaan van salderen op jaarbasis. De ondernemer beroept zich op de tussen partijen gesloten overeenkomst. De commissie oordeelt dat de terugleververgoeding mocht worden gewijzigd. De ondernemer is gehouden om te salderen op jaarbasis, aangezien ze dat hebben toegezegd. De klacht is deels gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft saldering op jaarbasis.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 16 juli 2022 informeerde de ondernemer de consument dat hij de terugleververgoeding wijzigt naar 50% van het leveringstarief per kWh, exclusief btw. Deze mededeling zit onderin “verstopt” in een overzicht met titel “Uw variabele tarieven per 1 augustus 2022” dat de ondernemer maandelijks stuurt per e-mail. Verder suggereert de website dat de ondernemer bij het contract met de consument per maand saldeert. Hierover heeft de consument een klacht.

Wat is het probleem?
De consument heeft in februari 2022 negen zonnepanelen aangeschaft. Hij is daarbij uitgegaan van salderen op jaarbasis conform de zienswijze van de ACM. Daarnaast hanteerde de ondernemer gelijke tarieven voor aanleveren en terugleveren van energie.
Juist in de maanden juli t/m september heeft de consument een maandelijks energie-overschot. Zijn panelen wekken dan juist veel op en in de zomermaanden is zijn verbruik sowieso laag. En de ondernemer verandert de regels vlak voor het moment dat de consument enkele weken van huis is in verband met vakantie waarin zijn thuisverbruik nihil is.
De ondernemer deelt de consument zijn eenzijdig besluit op 16 juli 2022 per e-mail mede, dat de ondernemer met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 de terugleververgoeding wijzigt naar 50%.
De ondernemer confronteert de consument daardoor onverwachts met hogere kosten en het is onmogelijk om nog op zo’n korte termijn het contract te ontbinden en een nieuwe leverancier te vinden. Immers de ingangsdatum van een nieuw contract zou op z’n vroegst op medio augustus of begin september kunnen liggen, dus na deze zomerperiode.
Volgens de consument is het besluit zo vlak voor de zomer, in combinatie met het maandelijks salderen, onrechtvaardig, onethisch en in strijd met de zienswijze van de ACM.

Wat verwacht de consument van de ondernemer?
De consument vraagt de ondernemer om:
– De wijziging terugleververgoeding (met terugwerkende kracht) naar de oorspronkelijke 100% terug te draaien, dan wel uiterlijk 1 oktober 2022 de consument te informeren dat deze wijziging naar 50% ingaat op 1 januari 2023, zodat de consument de mogelijkheid heeft om over te stappen.
– Het salderen met terugwerkende kracht plaats te laten vinden op jaarbasis en niet op maandbasis, conform de zienswijze van Autoriteit Consument & Markt (zie https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/duurzame-energie/wat-is-salderen-en-hoe-werkt-het)
– Indien bovenstaande om administratieve of andere redenen niet mogelijk is, dan vraagt de consument om compensatie van de door hem geleden schade. Hij zal deze schade berekenen aan de hand van de door de ondernemer op te stellen jaarnota.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het geschil betreft de mededeling van de ondernemer over de verlaging van de vergoeding voor de na saldering teruggeleverde elektriciteit en saldering op jaarbasis.

Artikel 6 van de tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalt:
“(…) En indien de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit in een afrekenperiode die van de afgenomen elektriciteit overschrijdt, u een vergoeding ontvangt voor de teruggeleverde elektriciteit. Op dit moment is deze vergoeding gelijk aan de kale leveringstarieven, dus exclusief alle overheidsheffingen (zie uw Tariefblad). Wij kunnen deze terugleververgoeding tussentijds wijzigen. Mocht dat voorkomen, dan informeren wij u daar minimaal 10 dagen voor ingangsdatum over.”
Per 1 juli 2022 wijzigde de ondernemer de terugleververgoeding van zijn klanten met variabele
leveringstarieven. Deze bedroeg tot dat moment 100% van de (kale) leveringstarieven. Per 1 juli 2022
wijzigde de terugleververgoeding naar 50% van de (kale) leveringstarieven.
Over de wijziging van de terugleververgoeding werd de consument tijdig tevoren en persoonlijk geïnformeerd, namelijk per e-mail op 17 juni 2022.

De ondernemer heeft recent besloten om zijn saldeerbeleid aan te passen. Hij zal (met terugwerkende kracht) per jaar salderen, in plaats van per maand (dus ook in het geval van de consument). Hiermee komt de ondernemer toe aan de klacht van de consument.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De verlaging van de vergoeding voor na saldering teruggeleverde energie heeft, zoals de ondernemer uiteengezet heeft, plaatsgevonden conform de tussen partijen gemaakte afspraken, waaronder ook begrepen de tijdige aankondiging daarvan. De ondernemer was dan ook gerechtigd die vergoeding naar 50% terug te brengen.

Nu de ondernemer toegezegd heeft te salderen op jaarbasis, wordt in zoverre de klacht van de consument gehonoreerd. Overigens wordt een en ander eerst zichtbaar op de jaarnota, die in januari 2023 verwacht wordt.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Beslissing
De ondernemer dient, zoals hij inmiddels toegezegd heeft, te salderen op jaarbasis.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer R.A. Timmer en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 december 2022.