Salontafel geretourneerd, maar consument heeft zijn geld nog niet terug

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (On)zorgvuldigheid / Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 171739/175331

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een salontafel bij de ondernemer. Twee dagen na de koop werd de tafel geleverd. De consument was niet tevreden met de tafel en heeft deze geretourneerd. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen bij de commissie, zodat hetgeen de consument stelt niet betwist wordt. De klacht wordt daarom gegrond verklaard en de ondernemer moet de koopprijs binnen twee weken na verzending van deze uitspraak alsnog aan de consument terugbetalen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 16 april 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een salontafel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 134,65.

De levering vond plaats op of omstreeks 18 april 2021.

Het geschil betreft de terugbetaling nadat de consument de koopovereenkomst herroepen heeft.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na levering was de salontafel niet naar wens. Op 21 april 2021 heeft de consument een verzoek tot retourneren gestuurd. Op 18 mei 2021 heeft de consument uiteindelijk de retour labels ontvangen, waarna het artikel op 20 mei 2021, voorzien van deze retour labels, retour is gestuurd. Deze retour is op 21 mei ook ontvangen.

Vervolgens heeft de consument lange tijd niets gehoord, er is zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen. Op 7 juli 2021 is eindelijk een reactie ontvangen.
Omdat de terugbetaling erg lang duurde heeft de consument weer actie ondernomen en contact opgenomen met de fabrikant. Daarna werd op 17 augustus 2021 aangegeven dat de restitutie aangevraagd zou zijn. Na weer geruime tijd werd meegedeeld dat de terugbetaling door de fabrikant is gedaan aan de ondernemer.

Volgens de ondernemer is de terugbetaling door de fabrikant niet te vinden. Daarom is de consument nog niet terugbetaald.

De consument verlangt terugbetaling van de koopprijs ad € 134,65.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft onweersproken gesteld dat de ondernemer toegezegd heeft de koopprijs na de herroeping van de koopovereenkomst terug te betalen. Het gekochte is ook al in mei 2021 door de ondernemer retour ontvangen.

Desalniettemin is de ondernemer al ruim een jaar in gebreke gebleven om de terugbetalingsverplichting na te komen. Daarmee schiet de ondernemer ernstig tekort in hetgeen van een redelijk handelend ondernemer verwacht mag worden.

Dat de ondernemer nog wacht op enig bedrag van de leverancier speelt daarbij geen rol. De herroeping betreft immers alleen de overeenkomst die tussen de consument en de ondernemer tot stand is gekomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient de koopprijs onverwijld aan de consument terug te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument € 134,65. Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.H.X. Amian en mr. C.A. Bontje, leden, op 11 augustus 2022.