Schade aan bank komt van buitenaf, geen sprake van tekortkoming

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 106574/129398

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft een leren bankstel. De consument klaagt over slijtage van de bank. De slijtage is al binnen een jaar ontstaan. De ondernemer heeft de bank in eerste instantie gerepareerd daarbij is, volgens de consument, schade aan de vloer toegebracht. De consument verlangt vervanging of volledige ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer is van mening dat de schade is ontstaan door oorzaken van buitenaf. Met betrekking tot de schade aan de vloer wijst de ondernemer alle aansprakelijkheid af. De commissie volgt het oordeel van de deskundige en gaat er dus van uit dat de schade aan de toplaag van het leer te wijten is geweest aan de inwerking van een meer of minder agressief product. Van een tekortkoming blijkt dus niet. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een leren bankstel.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Mijn klacht betreft twee maal twee en half zitbank. In eerste instantie zogenaamd gerepareerd. Schade aan
vloer toegebracht. Nu vallen de gaten erin en ligt het aan medicijngebruik en/of andere van buiten komende
oorzaken beweert men. Daarbij mag ik nu weer laten repareren maar er wel voor betalen. Gaat dit niet zoals
het moet gaan dan krijgt het nog een tweeledig vervolg.

Klacht gemeld in eerste instantie binnen het jaar over bankstel welke plekken en slijtage vertoont welke
binnen een jaar meer dan bijzonder zijn. Bezoek medewerker lost niets op. Lulverhaal over
medicijngebruik. Wij gebruiken beide geen medicatie. Maakt schade op vloer en gaat in zijn werkkleding vol
chemicaliën ook nog even lekker op de bank hangen. Komt er nooit meer in. Vervolgcontact ondernemer net
zo slecht. Door het leveren van mantelzorg voor mijn ernstig zieke vader op dat moment niet vervolgd.

Echter nu mei 2021 nog meer slijtage en we gaan zelfs door het leer heen. De reactie van ondernemer is dat
ik nu mag betalen voor herstel of een offerte mag vragen om te laten herstofferen.

Ik verlang volledige vervanging of volledige ontbinding van de koop. Wij zijn al voldoende geschoffeerd en
opgelicht door dit bedrijf.

Reactie op deskundigenrapport:
Met stijgende verbazing het “vooropgezette verhaal” van dhr. L. gelezen. De indruk dat in ieder geval sprake
is van een bevooroordeelde en/of door wederpartij gekocht rapport is bij deze bevestigd.

Twee banken, zes stoelen (zogenaamd) allemaal van hetzelfde leer, nergens mankeert wat aan en wordt
uitstekend onderhouden op 1 bank na? Op een deel waar je zit EN op een deel waar je niet kan zitten
(Bovenzijde bank smalle strook, bijlage 4) is het leer deels weg c.q. gaan we door de bovenlaag heen. Hoe
kan dat zeker op een deel waar je nooit komt, kan zitten en/of bewegen?
Het onderhoudsmiddel kon niet worden getoond? Is niet om gevraagd.
De reparatiekosten zijn duurder dan de bank zelf. Wat een voortschrijdend inzicht van deze gecorrumpeerde
“deskundige”.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Wij zijn van mening dat de schade is ontstaan door oorzaken van buitenaf.

Ons standpunt is na het doornemen van het deskundigenrapport niet veranderd. De door u ingeschakelde
deskundige heeft de bank en het leer onderzocht en geconstateerd dat er geen gebreken zijn aan het leer.
De servicedienst die de klant afgelopen jaar heeft bezocht heeft destijds ook geconstateerd dat de
oorzaak van de schade door inwerking van buitenaf is ontstaan en niet door gebreken aan het leer. Wij staan
dan ook nog steeds achter de inhoud van dat rapport.

Met betrekking tot de schade aan de vloer die genoemd is wijzen wij alle aansprakelijkheid af. Ondanks
verzoeken hiertoe hebben we geen uitgebreidere informatie gehad over de schade die toegebracht zou zijn.
Ook hebben we nimmer foto’s ontvangen én is op het rapport van de servicedienst duidelijk te zien dat er overal
beschermdekens gebruikt zijn. Ook door de deskundige wordt de vermeende schade aan de vloer ook niet
meer aangehaald.

Deskundigenrapporten
Het door de ondernemer ingeschakelde bedrijf rapporteerde als volgt:

Beoordeling van de oorzaak: Inwerking van buitenaf
Doorgaans kan de toplaag (verflaag) door inwerking van transpiratie/huidvetten loskomen.
Opgelost door: Lederoppervlakte bewerking uitgevoerd
Klant uitleg gegeven, de klacht is door inwerking van buitenaf veroorzaakt De herstelling is uitgevoerd
zonder aanspraak van rechtswege. De herstelling is op wens van de klant uitgevoerd.
De klant werd extra geïnformeerd over de eigenschappen van zijn meubelen.
Informatie van de servicemonteur: Klant is van mening dat de toplaag niet zomaar los mag komen door
inwerking van huidvetten/transpiratie, überhaupt niet, maar zeker niet binnen 1 jaar gebruik, aldus klant.
Klant heeft de bewerking plaats laten vinden maar meld dat als het probleem terugkeert zich wederom zal
melden en dan een bewerking niet meer zal accepteren, in dat geval wil klant een andere oplossing.
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

De plekken en slijtage, en door het leer gaan zoals de klacht omschrijft is onderzocht.
De klacht betreft 1 bank (muurzijde).

De onderzochte plekken voelen plakkerig en stroef aan terwijl de rest van het leer goed is.
De finish laag vertoont op deze plekken ingetrokken vlekvorming en kringvorming, duidelijk zichtbaar boven
op de rug en op het linker zitgedeelte, mogelijk door verkeerd onderhoud en/of een onderhoudsmiddel met
bijtende stoffen. Het onderhoudsmiddel kon niet getoond worden.

Indien de kwaliteit van het leer niet goed zou zijn door een productiefout, zouden bij beide banken dezelfde
klachten ontstaan en zichtbaar moeten zijn over alle gehele vlakken van de (slijt) delen van de banken. Dit is
echter niet het geval.

Het door het leer gaan is niet geconstateerd, mogelijk wordt hier mee bedoeld dat de finish laag is
verdwenen.

De omvang van de klachten is opvallend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In zijn reactie op het deskundigenrapport verwijst de consument naar het “vooropgezette verhaal” van de
heer L. De “heer “G.L. – het gaat om “mevrouw G.L.”- die wordt genoemd op het voorblad van het rapport
was echter niet de deskundige, doch de vertegenwoordiger van de ondernemer.

De commissie begrijpt dat de consument zijn pijlen richt op de deskundige, dus de heer F. van H.
De consument licht echter – anders dan dat hij het niet eens is met het rapport – nergens toe waarom sprake
zou zijn van een “vooropgezet verhaal”, van een bevooroordeelde deskundige, van een bij de wederpartij
“gekocht” rapport (wat daarmee ook bedoeld wordt), en van een gecorrumpeerde deskundige. De commissie
gaat reeds daarom aan al die verwijten voorbij.

De commissie heeft geen enkele reden om te twijfelen aan het rapport en gaat er dus van uit dat de schade
aan de toplaag van het leer te wijten is geweest aan de inwerking van een meer of minder agressief product.
Van een tekortkoming blijkt dus niet. Mitsdien is de klacht ongegrond.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Derhalve wordt als
volgt beslist.

Beslissing
Het verzochte wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter,
de heer B. Keijzer, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 17 januari 2022.
de heer mr. J.M. Brandenburg