Schade aan beplanting door gebrekkige verzorging door consument tijdens droge periode.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45397

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van een tuin tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 37.463,– exclusief meerwerk. De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks week 9 van 2010. De consument heeft op 14 juni 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Vrij kort na het planten van een taxushaag zijn de boompjes bruin geworden en doodgegaan. Ten onrechte neemt de ondernemer aan dat de oorzaak daarvan is gelegen in gebrekkig onderhoud. De boompjes hadden onder garantie vervangen moeten worden.   De consument verlangt gratis vervanging van de dode taxusboompjes door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ingevolge de toepasselijke voorwaarden is de ondernemer slechts gehouden tot herplanting, wanneer de tuin bij hem in onderhoud is gegeven. De consument heeft dat niet willen doen, omdat zij daarvoor een goedkopere hovenier wilde zoeken.   Na aanplant heeft de consument de haag eerst een tijdje geen water gegeven, waarna zij de planten ineens heel veel water is gaan geven. Dit heeft zij telefonisch aan de ondernemer medegedeeld. Een dergelijk bewateringsbeleid komt de planten niet ten goede. Nu schrijft zij echter dat ze de planten wel water zou hebben gegeven. Dat is niet overeenkomstig haar eerdere mededelingen.   Op grond van het bepaalde in artikel 9 van de toepasselijke voorwaarden is in dit geval de aansprakelijkheid van de ondernemer voor het herplanten uitgesloten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb voor u de gegevens van het KNMI meegenomen betreffende de periode rondom het moment waarop de consument ons belde met haar klacht. U ziet daarin dat het in de daaraan voorafgaande periode erg droog is geweest. In het telefooncontact heeft de consument mij duidelijk verteld dat ze de boompjes geen water had gegeven.   De consument is geen tuinier. Vóór ons bedrijf heeft zij al drie andere hoveniers gehad waar zij telkens niet tevreden over was. Zij doet zelf niets aan onderhoud. Het onkruid staat nu al 40 cm hoog, boven de beplanting uit. Ze verzorgt de tuin niet goed. Ik snap niet waarom ze zo veel in een tuin investeert wanneer ze daar zelf helemaal niets aan wil doen en dan bovendien het onderhoud ook niet uitbesteedt. Wij hebben drie, vier verschillende vormen van onderhoudscontracten aangeboden, maar geen daarvan was goed of goedkoop genoeg. De consument wilde ons ook niet meer op haar erf hebben en gaf zelf aan dat ze iemand anders voor het onderhoud had.   Wanneer door gebrekkig onderhoud dan vervolgens beplanting gaat afsterven, dan voel ik me niet gehouden om daar op mijn kosten iets van te gaan vervangen. Of het is haar eigen schuld, of degene die de tuin wel in onderhoud heeft is dan aansprakelijk voor de vervanging.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Van de geplante taxushagen aan de noodwestzijde in de tuin zijn de naalden grotendeels lichtbruin verkleurd. Onder de bast zijn ze nog groen. Dat betekent dat de struiken niet afgestorven zijn. In deze haag bevinden zich 12 taxusstruiken die wel dood zijn. In een haag aan de oostzijde zijn zes taxusstruiken afgestorven.   Het probleem met de lichtbruin verkleurde taxus laat zich verhelpen door deze goed te bemesten en bij droogte tijdig water te geven. De afgestorven taxusstruiken dienen te worden vervangen. De daarmee samenhangende kosten begroot de deskundige op € 1.461,80 inclusief BTW.   Ter toelichting merkt de deskundige nog op dat de sterfte van de taxusstruiken is veroorzaakt doordat de planten bij het aangroeien te weinig vocht hebben opgenomen. Dat kan zijn oorzaak vinden in het geven van te weinig water, maar ook in een wortelkluit die bij het planten te droog is geweest. Wat de precieze oorzaak is geweest, heeft de deskundige niet meer kunnen vaststellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vast staat dat de consument de ondernemer niet heeft ingeschakeld voor het onderhouden van de tuin. Ingevolge artikel 9, lid 4 van de toepasselijke algemene voorwaarden staat een hovenier niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundige gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.   Bij het planten van jonge struiken en bomen is het voor het aanslaan daarvan van belang dat zeker in het begin voldoende water wordt gegeven. De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt vast dat een aantal van de geplante boompjes niet is aangeslagen vanwege een te geringe vochtopname door de planten. Hij kan achteraf niet meer vaststellen of dit heeft gelegen aan een te droge wortelkluit of aan een te laag vochtgehalte van de bodem.   De beplanting is volgens de ondernemer geplaatst tussen 6 en 8 april 2010. Medio juni 2010 heeft de consument zich beklaagd over het afsterven van de planten. Ondertussen heeft zij de ondernemer geen onderhoud aan de beplanting laten uitvoeren. Wat de consument zelf aan water heeft gegeven, daar heeft zij niets over verklaard. Zij is ook niet ter zitting verschenen om zelf nader duidelijk te maken wat zij nu aan onderhoud aan de beplanting heeft uitgevoerd. Dat klemt temeer, nu door de ondernemer ter zitting is aangetoond dat de periode voorafgaand aan de klacht van de consument een droge periode is geweest en de schade, zoals die is ontstaan, in die periode van ruim twee maanden kan zijn ontstaan door een gebrekkige verzorging.   Wanneer een geleverde zaak binnen zes maanden defect raakt (of in dit geval doodgaat), bestaat het vermoeden dat het geleverde niet de eigenschappen heeft gehad die de koper daarvan mocht verwachten. Dat vermoeden acht de commissie in dit geval voldoende in twijfel getrokken door de ondernemer. In dat geval dient de consument aan te tonen dat niet het gebrekkig onderhoud, maar een gebrek aan het plantmateriaal de oorzaak is geweest van het afsterven van de boompjes. Dat bewijs is niet geleverd, omdat de deskundige dienaangaande niet onomstotelijk kan vaststellen dat een gebrek aan het geleverde plantmateriaal de oorzaak voor het afsterven daarvan is geweest. In dat geval is geen grond gebleken om te oordelen dat de ondernemer wegens het leveren van gebrekkig materiaal gehouden is de boompjes gratis te vervangen.   Het voorgaande voert daarom tot de navolgende beslissing.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 15 maart 2011.