Schade aan inductiekookplaat na stroomonderbreking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 56176/65381

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil draait om de vermeende schade aan een inductiekookplaat van de consument als gevolg van een stroomonderbreking tijdens geplande werkzaamheden door de ondernemer. De consument beweert dat de piekbelasting tijdens de storing de kookplaat heeft beschadigd, terwijl de ondernemer stelt dat de werkzaamheden geen overspanning hebben veroorzaakt. De commissie concludeert dat de bewering van de consument gebaseerd is op onvoldoende bewijs, aangezien de vermelding op de factuur niet afdoende onderbouwd wordt en er geen andere meldingen van schade zijn. Daarom wordt de klacht van de consument als ongegrond beschouwd.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

 

Het geschil betreft de vraag of de consument als gevolg van een stroomonderbreking in het kader van onderhoudswerkzaamheden door de ondernemer schade heeft geleden aan zijn inductiekookplaat.

Standpunt van de consument

 

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

 

Als gevolg van de stroomonderbreking op 1 juli 2020 is schade ontstaan aan de 5-pits geïntegreerde Miele inductiekookplaat van de consument. Het apparaat voldoet aan de NEN-EN 50160, hetgeen inhoudt dat een spanning van 230V en afwijken 10% naar boven en naar beneden geen probleem oplevert.
Er is echter sprake geweest van een veel grotere afwijking, namelijk een buitenproportionele piekbelasting waardoor de filtermodules kapot zijn gegaan.

 

Miele, de leverancier van de kookplaat, heeft onderzoek verricht en geconstateerd dat er sprake is geweest van een overspanning van minimaal 300V. De schade bedraagt € 1.427,30. De ondernemer weigert de schade te vergoeden omdat zij van mening is dat het apparaat niet bestand was tegen normale stroomonderbrekingen, want van een bijzondere piekspanning is geen sprake geweest.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

 

Het gaat om geplande werkzaamheden aan het net in de straat van klager. De werkzaamheden vonden plaats aan de hulpdraden die enkel en alleen de openbare verlichting van elektriciteit voorzien. Alleen op de ader waar de storing in zat, is gemeten met een verhoogde spanning om de storing te kunnen lokaliseren.

Het ging dus niet om werkzaamheden aan de aansluitkabel van klager en de 27 andere afnemers in de straat en er is niet gemeten aan het hoofdnet waar de woningen op afgetakt zitten.

 

Wel is het noodzakelijk geweest om de spanning van de aansluitkabel op de hoofddraden af te sluiten. De apparatuur van klager moet bestand zijn tegen afschakelen en weer inschakelen. Er zijn geen handelingen verricht waardoor een te hoge spanning (overspanning) is of kon worden aangeboden aan klager. Er zijn ook geen andere klachten of claims binnengekomen naar aanleiding van deze werkzaamheden.

 

Beoordeling van het geschil

 

De commissie heeft het volgende overwogen.

 

De commissie stelt voorop dat – zoals al vaker is geoordeeld – alleen het optreden van bijzondere spanningspieken bij het na afloop van werkzaamheden aan het net weer inschakelen van de stroomvoorziening, kunnen leiden tot een situatie waarbij de netbeheerder aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan opgetreden schade.

 

Klager baseert zijn stelling dat van een dergelijke piekspanning sprake is geweest op grond van het resultaat van onderzoek door Miele. De commissie constateert dat op de factuur van Miele van 21 juli 2020 in dit verband staat vermeld “Uitgevoerde werkzaamheden: F30 filters defect door overspanning van buitenaf (…) Overspanning minimaal 300V”. De commissie constateert verder dat deze bemerking op de factuur op geen enkele wijze nader is onderbouwd. Gelet op de toelichting van de ondernemer met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden, in combinatie met het gegeven dat geen van de andere 27 afnemers in de straat van klager melding heeft gemaakt van schade aan apparatuur als gevolg van de werkzaamheden op 1 juli 2020, levert deze enkele vermelding onvoldoende bewijs dat daadwerkelijk sprake is geweest van de gestelde spanningspiek.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

 

Beslissing
De klacht is ongegrond.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.