Schade aan piano tijdens verhuizing; ondernemer heeft erop vertrouwd dat de verzekeringsmaatschappij de schade had afgewikkeld

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 36862

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 oktober 2010 mondeling tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een piano tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 200,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 11 november 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Onprofessioneel transport van een piano waarbij de piano, het raamkozijn, de vensterbank en de parketvloer werden beschadigd. De ondernemer heeft zich niet vooraf op de hoogte gesteld van de situatie op [het huisnummer] en legt vervolgens alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De ondernemer wekte ten onrechte de indruk een goede bekende te zijn van de pianostemmer van klager op wiens advies klager afging. De ondernemer heeft na de melding van de klacht alle pogingen van klager tot contact genegeerd inclusief het voorstel om tot een minnelijke schikking te komen. De ondernemer heeft verzuimd de zorgplicht ten opzichte van de klant in acht te nemen en onnodige risico’s voor zijn personeel genomen bij het transport.   De consument verlangt vergoeding van de reparatiekosten van de schade en vergoeding van de waardevermindering van de piano en excuses voor het bij herhaling negeren van de klacht inclusief het voorstel tot minnelijke schikking.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft opgegeven dat het een adres op de begane grond was, maar het bleek ter plekke om een bel-etage te gaan. Er is niet tevoren een opname van de situatie gedaan omdat het bekend terrein is. Besloten is om de verhuizing niettemin door te zetten. Het contact na de verhuizing met klager verliep niet vriendelijk en is daarom zonder resultaat gebleven. De kwestie is aan de verzekering opgegeven. Daarom is niet meer gereageerd. Bij ontvangst van de klacht en de datum van de zitting is bij de verzekeringmaatschappij om een reactie gevraagd en uit het laatste bericht lijkt te volgen dat er niets met de claim gedaan is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De schade is veroorzaakt doordat de verhuisploeg de verkeerde manier van inhuizen heeft gekozen. Ze hadden de piano in stretchfolie gewikkeld. Dit bood geen enkele bescherming. De schade aan het kozijn is ernstig en aan de piano gering. Herstel is mogelijk. De sierlijst van de piano zal gerestaureerd moeten worden en opnieuw gelakt. Bij het raamkozijn zal er een nieuwe lijst moeten worden ingezet en opnieuw worden geverfd. De herstelkosten van de piano bedragen ongeveer € 70,– en aan het kozijn ongeveer € 175,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De beschadigingen aan piano en raamkozijn worden niet betwist en staan vast. De ondernemer heeft het deskundigenoordeel geaccepteerd. Er is geen verschil van mening over dat de verhuizing heeft geleid tot schade en dat de ondernemer daarvoor dient op te komen. Weliswaar kan klager wellicht worden verweten dat hij duidelijk had kunnen aangeven dat sprake was van een bel-etage bij de opdracht maar het blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer om zich van de situatie te vergewissen. Dat wordt door de ondernemer ook wel erkend. Ter zitting is nog gebleken dat de ondernemer op zich adequaat heeft gereageerd door haar verzekering aan te spreken maar daarvan had klager ook beter ingelicht kunnen worden. De ondernemer heeft erop vertrouwd dat de verzekeringsmaatschappij de schade had afgewikkeld. Pas in een later stadium is naar voren gekomen dat dit niet het geval was. Dat de klacht is ingediend en is doorgezet had wellicht voorkomen kunnen worden als klager op de hoogte was gesteld. In zoverre een terugkoppeling naar de verzekeringmaatschappij dient te volgen is dat een taak die de ondernemer op zich dient te nemen; klager staat daarbuiten. Zijn klacht komt als zodanig voor toewijzing in aanmerking. Overigens kan geen kwaad gezien worden in de uitlating over de pianoleraar nu deze naar de ondernemer had verwezen en dat heeft geleid tot de opdracht. Of sprake zou zijn van een persoonlijke bekendheid lijkt daarvoor niet van invloed te zijn. Het is in ieder geval niet vast te stellen dat de ondernemer zich anders heeft voorgedaan dan de bedoeling was. Er was kennelijk sprake van een moeizaam contact tussen partijen. Dit heeft geleid tot de beslissing van de ondernemer om de verzekeringsdekking aan te spreken. Klager krijgt daardoor zijn volle schade vergoed zodat een minnelijke schikking niet aan de orde hoeft te komen. Klager is daardoor niet benadeeld.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 245,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 15 maart 2011.