Schade aan stoel door gebruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 175189/179476

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een leren fauteuil bij de ondernemer. Na twee jaar gebruik is er schade ontstaan aan de hoofdsteun en de armleuning van de fauteuil. De ondernemer stelt dat de schade is ontstaan door het gebruik, zodat de ondernemer niet aansprakelijk is voor de schade. Uit het deskundigenonderzoek blijkt dat de schade te wijten is aan het gebruik, zodat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft schade aan de hoofdsteun en armleuningen van een leren fauteuil.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Een op 30 november 2018 gekochte leren fauteuil is na klachten vervangen in november 2019. Echter, na twee jaar gebruik is er schade ontstaan aan de hoofdsteun en de armleuning. De consument wenst kosteloos herstel nu de kwaliteit van de fauteuil niet voldoet aan hetgeen de consument in redelijkheid daarvan mocht verwachten. Volgens de ondernemer is er sprake van inwerking van buitenaf en in het bijzonder medicijngebruik die de schade zou kunnen hebben veroorzaakt. De ondernemer heeft dit echter niet onderbouwd. Op het rapport van de deskundige heeft de gemachtigde gereageerd bij brief van 11 oktober 2022. De inhoud hiervan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer is hier sprake van schade door gebruik waarvoor de ondernemer in redelijkheid niet aansprakelijk kan worden gesteld en de ondernemer verwacht dat het onderzoek van de deskundige dit ook zal aantonen.

Rapport van de deskundige
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft onderzoek verricht en de bevindingen op 30 september 2022 neergelegd in een rapport. De inhoud daarvan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op de plaats waar de consument zijn hoofd op de stoel laat rusten en daar waar hij zijn handen op de armleuningen plaatst is volgens de deskundige de finish van het leer verdwenen en is deze schade niet meer te repareren of te herstellen. Het leer is op deze plekken door gebruik sterk vervuild en verkleurd.
Mede gelet op de hiervoor verwoorde bevindingen van de deskundige staat naar het oordeel van de commissie gebruik door de consument als oorzaak van de schade vast waarbij opvalt dat sprake is van sterke vervuiling. Dat de ondernemer een product zou hebben geleverd welke niet voldoet aan de kwaliteit die de consument daarvan mocht verwachten is niet komen vast te staan en is ook anderszins niet gebleken. De schade komt in redelijkheid dan ook voor rekening van de consument.

Ten overvloede overweegt de commissie dat ter zitting door partijen is bevestigd dat de deskundige tijdens zijn onderzoek zich in algemene zin heeft uitgelaten over het productie proces van leer in het verleden maar daarmee niet heeft gedoeld op de onderzochte stoel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer B. Keijzer, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 22 november 2022.