Schade aan TV-toestel door kattenurine. Valt niet onder garantie. Toch schadevergoeding door onvolledige dan wel onjuiste informatie ondernemer.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52278

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een LED televisie, merk Samsung, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.507,–. Ter zake de aangeschafte televisie heeft de consument eveneens bij de ondernemer een zogenaamde [naam ondernemer] extra garantie afgesloten voor een periode van vijf jaar voor een bedrag van € 159,–. De aflevering van de televisie vond op dezelfde datum plaats.   De consument heeft op 1 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Kort na de terugkeer van zijn vakantie van vier weken ultimo oktober 2010 bemerkte de consument dat het televisiebeeld strepen vertoonde (vanuit het midden zich verplaatsend naar links). De consument heeft vervolgens de televisie ter reparatie aan de ondernemer aangeboden. De technische dienst van de fabrikant constateerde vervolgens vochtschade en gaf aan dat daarop geen garantie wordt verleend; in dat geval is sprake van gebruikersschade, hetgeen voor rekening en risico komt van de consument. Onder protest heeft de consument de reparatiekosten van € 800,09 (ter vervanging van het panel) betaald. De consument stelt zich echter op het standpunt dat hij op basis van de door hem aangegane [naam ondernemer] extra garantieverzekering recht heeft op een kosteloos herstel zodat hij de door hem betaalde reparatiekosten wenst terug te krijgen van de ondernemer. [Naam ondernemer] extra garantie houdt in dat de consument gedurende vijf jaren zorgeloos van de aankoop kan genieten. Zelfs gebruikersfouten vallen onder de dekking van [naam ondernemer] extra garantie. Impliciet noch expliciet wordt vochtschade uitgesloten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook schade die per ongeluk heeft plaatsgevonden valt onder de dekking van [naam ondernemer] extra garantie. Daarvoor is door de consument ook een bedrag van € 159,– betaald. Alles wat zou kunnen gebeuren valt onder die dekking. Er wordt immers bij [naam ondernemer] extra garantie gewag gemaakt van het feit dat de consument zorgeloos van het apparaat kan genieten. Als er al twijfel bestaat over de uitleg en de reikwijdte van [naam ondernemer] extra garantie dan dient dat in het voordeel van de consument te worden uitgelegd op basis van de zogenaamde contra proferentem regel. De consument heeft een beroep gedaan op zijn inboedelverzekeraar, maar die verwijst terug naar de ondernemer. De consument woont op een boerderij en moet daar ook katten hebben en houden tegen muizen dan wel ratten. De consument heeft vijf à zes beeldschermen in zijn huis staan; hij doet veel met computers en is slecht ter been zodat hij ook van huis uit werkt. Hij heeft zoiets nog nooit bij de hand gehad. Van de zijde van de technische dienst van de fabrikant heeft de consument telefonisch vernomen dat met name dit soort televisies een grote aantrekkingskracht op katten uitoefenen. Dat was de consument onbekend en dat had hem in dat opzicht wel door de ondernemer meegedeeld mogen worden. Ook op een forumdiscussie op internet heeft hij vernomen dat dit soort schermen een grote aantrekkingskracht op katten kunnen hebben. Van de zijde van de ondernemer is nooit gezegd dat vochtschade buiten de garantie zou vallen. Van opzet dan wel grove schuld is geen sprake geweest. Het door de ondernemer ter zitting getoonde stroomschema ter zake [naam ondernemer] extra garantie is voor de consument onbekend. Dat heeft hij nooit gezien en dat is hem ook nooit ter hand gesteld. De consument voelt zich achteraf bezien misleid door de beperkende voorwaarden van [naam ondernemer] extra garantie waardoor de schade die is ontstaan aan zijn televisie niet gedekt zou zijn. Hoewel de consument een onderzoeksplicht heeft ter zake de voorwaarden is met name ook relevant dat de ondernemer daartoe een mededelingsplicht heeft.   De consument verlangt terugbetaling van het door hem betaalde reparatiebedrag van € 800,09.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het televisietoestel van de consument is volgens de technische dienst van de fabrikant defect geraakt door een externe oorzaak, namelijk vochtschade. Een televisie hoort bij normaal huishoudelijk gebruik niet in aanraking te komen met vocht. Om die reden valt een dergelijk defect niet onder de garantievoorwaarden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Naast een wettelijke garantie en een fabrieksgarantie biedt [naam ondernemer] nog een extra garantie. Daaronder vallen onder meer gebruikersfouten die een consument te goeder trouw zou kunnen maken. Daaronder valt niet een extern onheil c.q. externe oorzaak. Daarvoor dient de consument zich te wenden tot zijn inboedelverzekeraar. Ter zitting wordt door de ondernemer een stroomschema overhandigd ter zake de diverse garanties, waaronder [naam ondernemer] extra garantie. Ten tijde van de aankoop van de televisie door de consument in 2009 werd voor de voorwaarden van [naam ondernemer] extra garantie verwezen naar een aparte garantiefolder of naar de website van de ondernemer; tegenwoordig worden die voorwaarden (inclusief stroomschema) gehecht en/of geprint op de aankoopnota. Onder een extern onheil en externe oorzaak worden verstaan zand-, vocht- en bliksemschade. Dat wordt niet onder [naam ondernemer] extra garantie gedekt. Verwezen wordt daartoe naar het gehanteerde stroomschema. Van de consument had ook verwacht mogen worden dat hij zich zelfstandig op de hoogte zou stellen van de geldende voorwaarden ter zake [naam ondernemer] extra garantie. Dat dit type televisietoestel een specifieke aantrekkingskracht op katten zou hebben is de ondernemer onbekend. Wel is het van algemene bekendheid dat katten op warmte van televisies kunnen afkomen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Dit onderzoek heeft een onverwachte wending gekregen. De consument verklaarde dat hij een eigen onderzoek heeft verricht naar de vermeende vochtschade door kattenurine aan het beeldscherm. Hij gaf aan dat zijn onderzoek heeft geresulteerd dat ook hij deze vochtschade heeft geconstateerd en oxide heeft aangetroffen bij de connectoren van de flatcables. Zelf heeft de deskundige dit ook waargenomen, over een aantal onderdelen op het TV systeemboard was duidelijk een schadelijke emulsie aanwezig, met name bij de flatcable-connectoren die het beeldscherm verbinden met het TV systeemboard. De consument vermoedt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de kattenurine gespoten is door de ventilatieopeningen aan de achterzijde van het beeldscherm.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat, want niet verder door de consument bestreden, dat het defect aan de televisie is veroorzaakt door vochtschade (kattenurine). Daarmee staat ook vast dat de consument geen beroep toekomt op de wettelijke bepalingen ter zake non-conformiteit (artikelen 7:17 e.v. BW) en ook niet op de (fabrieks)garantie van de fabrikant omdat sprake is geweest van een onjuist gebruik c.q. een defect door eigen schuld (althans een omstandigheid die in de risicosfeer van de consument ligt). Het draait in deze zaak dan ook om de vraag of de consument een beroep toekomt op de door hem bij de ondernemer afgesloten [naam ondernemer] extra garantie. Ten tijde van de aankoop van de televisie in 2009 heeft de consument niet de beschikking gekregen over de voorwaarden behorende bij [naam ondernemer] extra garantie. De consument is derhalve uitgegaan van de algemene informatie over die garantie, inhoudende dat die garantie een aanvulling (uitbreiding) vormt op de wettelijke (non-conforme) garantiebepalingen en op de fabrieksgarantie. Uitdrukkelijk wordt daarbij gewag gemaakt dat gebruikersfouten – per ongeluk gemaakte fouten – onder die dekking vallen en dat men met die garantie een zorgeloos gebruik gedurende een periode van vijf jaar kan maken van het aangekochte kostbare elektronische apparaat. Op basis van die algemene informatie over de garantie lijkt het ervoor te kunnen worden gehouden dat behoudens opzet en grove schuld alle andere schadefactoren onder de dekking van die garantie zouden vallen. Ook in het licht van de bij een uitleg van een contract/algemene voorwaarden geldende rechtspraak (de zogenaamde Haviltex norm), inhoudende dat het ook aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijze aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, lijkt deze – door de consument voorgestane – uitleg aannemelijk. Eerst ter zitting heeft de ondernemer het bij [naam ondernemer] extra garantie behorende stroomschema verstrekt en een daarbij behorende toelichting gegeven, inhoudende dat een externe schadeoorzaak zoals zand-, vocht- en bliksemschade niet onder die garantiedekking valt. Met die uitleg en toelichting kan de commissie zich verenigen zodat in principe een soort schade zoals zich in deze zaak heeft voorgedaan niet onder de dekking zal vallen.   Desalniettemin acht de commissie de aanvankelijk gegeven algemene informatie van de ondernemer over de garantie onzorgvuldig en ontoereikend, in ieder geval jegens de consument. De consument is (aanvankelijk) toch op het verkeerde been gezet en verkeerde in de (onterechte maar als gevolg van de toentertijd verstrekte informatie deels door de ondernemer gecreëerde) veronderstelling dat ook vochtschade onder een dekking zou kunnen vallen, waarbij de commissie ook van belang acht dat sprake is van een vrij prijzige extra garantie. De algemene informatie over [naam ondernemer] extra garantie, bezien in het licht van de reeds vermelde Haviltex norm en ook in het licht van de zogenaamde contra proferentem regel, inhoudende dat ingeval van twijfel over de betekenis van een (garantie)bepaling de voor de consument gunstigste interpretatie prevaleert, leidt ertoe dat de commissie van oordeel is dat de aanvankelijk bij de consument levende onduidelijkheid over de uitleg c.q. omvang van de garantie deels voor rekening en risico van de ondernemer behoort te komen. Daarbij neemt de commissie ook in overweging dat de mededelingsplicht van de ondernemer (om volstrekte helderheid te verstrekken over de omvang van de garantie) prevaleert boven de onderzoeksplicht van de consument (om zichzelf daarvan volledig op de hoogte te laten stellen).   De consument kan aldus aanspraak maken op terugbetaling van een deel van het door hem betaalde reparatiebedrag. Uitsluitend in het licht van de omstandigheden van dit geval acht de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer alsnog een bedrag van € 400,– aan de consument zal terugbetalen ter zake de door de consument aan de ondernemer betaalde reparatiekosten van in totaal € 800,09.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 400,– terug. De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 75,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 8 juli 2011.