Schade aan verzonden geluidsapparatuur. De consument had bij het verpakken rekening moeten houden met de kwetsbaarheid van de apparatuur.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71979

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft schade in verband met het verzenden van een postpakket.   De consument heeft op 30 mei 2012 de klacht voorgelegd aan [de ondernemer].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in mei 2012 een zending met daarin geluidsapparatuur naar een geadresseerde in Duitsland gestuurd. De zending heeft tijdens het transport ernstige schade opgelopen. De versterker moest worden gerepareerd en de CD-speler was total loss.   De consument stelt dat hij al 10 jaar lang met grote regelmaat pakketten over de gehele wereld verstuurt. Het gaat dan veelal om consumenten audio elektronica apparatuur. Bijna gaat dat altijd goed. Soms ook niet. Dan maakt de consument aanspraak op de verzekering. De consument heeft een naam opgebouwd op het gebied van goed verpakken. De consument beschrijft in bericht 3 (dat zich bij de stukken bevindt – commissie) zijn manier van verpakken.   De consument is het niet eens met de stelling van PostNL dat de betreffende verpakking ondeugdelijk is.   De consument verlangt vergoeding van de schade aan de apparatuur ad € 525,– en vergoeding van zijn inspanning waarvan hij de schade begroot op een bedrag van € 50,–.   Standpunt van [de ondernemer]   Het standpunt van [de ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.   Op grond van de toepasselijke regelgeving moet de verpakking deugdelijk, veilig en stevig zijn en rekening worden gehouden met het gewicht en de mate van kwetsbaarheid van de inhoud daarvan. Kortom, de verpakking dient van zodanige aard te zijn dat beschadiging van de inhoud wordt voorkomen. Pakketten worden vrijwel automatisch en niet handmatig gesorteerd en gaan van sorteerband naar sorteerband. De consument dient ter voorkoming van schade ervoor zorg te dragen dat de inhoud zeer goed en stootvast is verpakt.   Het pakket had een gewicht van 28 kilogram en bestond uit een HIFI set. Elektronica is zeer kwetsbaar en moet op adequate wijze worden verpakt. De papierproppen die de consument voor het opvangen van stoten en schokken in de verpakking heeft gebruikt, moeten als onvoldoende worden aangemerkt.   Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het pakket had een gewicht van 28 kilogram. Het pakket kan als zware zending worden gekarakteriseerd. Bij aflevering was de gehele buitenverpakking nog onbeschadigd. Binnen in het pakket moet iets zijn voorgevallen waarvoor [de ondernemer] niet aansprakelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De brief d.d. 4 juni 2013 die de consument naar de commissie heeft gestuurd, zal de commissie niet bij de stukken voegen. De brief is, in strijd met de goede procesorde, te laat naar de commissie gezonden.   Vaststaat dat de consument in mei 2012 een 28 kilogram wegend pakket naar een geadresseerde in Duitland heeft gezonden. Het pakket bevatte een HIFI set. Onbetwist is dat de set elektronica bevatte. Tevens is onbetwist dat elektronica, vooral tijdens transport, kwetsbaar is.   Na ontvangst werkten de versterker en de CD-speler niet. De consument stelt dat de zending verzekerd was en vordert vergoeding van de schade. Omdat het pakket een gewicht had van 28 kilogram, zijn de Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer 2011 (hierna: AVG) en de daarin genoemde regelgeving van toepassing op de tussen de consument en [de ondernemer] gesloten vervoersovereenkomst. Tevens staat vast dat de zending met “verhoogde aansprakelijkheid” is verzonden. Met [de ondernemer] is de commissie van oordeel dat [de ondernemer] op grond van het bepaalde in artikel 12.1.4 AVG (in beginsel) aansprakelijk is voor schade tengevolge van verlies of beschadiging, mits de schade aan [de ondernemer] kan worden toegerekend. Volgens de van toepassing zijnde regelgeving kan de schade niet aan [de ondernemer] worden toegerekend indien de schade is ontstaan (a) uit de aard van of een gebrek aan de inhoud van de zending of (b) ondeugdelijke verpakking. Het onder (a) gestelde is een aangelegenheid die geen nadere uitleg behoeft. Immers, de consument is op grond van zijn kwaliteit van afzender, bekend met de inhoud van het pakket. Met betrekking tot het onderdeel (b) overweegt de commissie dat op grond van de regelgeving onder deugdelijke verpakking wordt verstaan, verpakking die veilig en stevig is, waarbij rekening is gehouden met het gewicht (in casu 28 kilogram) en de mate van kwetsbaarheid van de inhoud daarvan.   Partijen zijn het er over eens dat de buitenkant van de verpakking bij aflevering aan de geadresseerde niet beschadigd is. Ook is niet gesteld of gebleken dat de buitenzijde van de HIFI set beschadigd was. Twee elektronische onderdelen (de versterker en de CD-speler) van de set hebben het (kennelijk) tijdens het transport begeven. Onbetwist is dat de betreffende elektronische onderdelen tijdens het transport (zeer) kwetsbaar zijn. Het had naar het oordeel van de commissie dan ook op de weg van de consument gelegen bij het kiezen en samenstellen van de verpakking rekening te houden met het gewicht van het pakket en, gezien de elektronische componenten van de HIFI set, de mate van kwetsbaarheid van de inhoud. Dienaangaande merkt de commissie op dat het pakket in het sorteerproces het een bepaalde snelheid krijgen. Gezien het gewicht kan ingeval van stoten/schokken somtijds een relatief hevige kracht op de inhoud van het pakket inwerken. Aangezien de buitenverpakking en de set uiterlijk niet waren beschadigd heeft de consument, naar het oordeel van de commissie, daarmee onvoldoende rekening gehouden. Met name de proppen papier, die kennelijk zijn gebruikt om stoten en schokken op te vangen, kunnen in deze niet worden aangemerkt als een onderdeel van een adequate verpakking. Het gevolg daarvan is, dat de schade voor rekening van de consument moet blijven.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is en dat hetgeen de consument verlangt zal worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post.