Schade door gaslekkage; lekkende klep maakt deel uit van binneninstallatie; defecten aan de binneninstallatie vallen onder de risicosfeer van de afnemer

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Installatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0130

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade door gaslekkage.   De klager heeft de klacht op 14 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld en onderbouwd dat het bedrijf weigert een verzoek tot matiging van een exorbitant hoge gasrekening te honoreren. De hoge rekening is het gevolg van een lekkage in de installatie; in het bijzonder gaat het daarbij om een zgn. B-klep welke op de gasmeter, toebehorend aan het bedrijf, is gemonteerd. Deze bleek bij inspectie defect en is onmiddellijk vervangen door een installateur welke door de klager is ingeschakeld.   De klager verlangt gelet op de gang van zaken een matiging van de rekening.   Standpunt van het bedrijf   Het bedrijf heeft gemotiveerd in hoofdzaak het volgende gesteld. Indien de B-klep welke deel uitmaakt van de meter heeft gelekt, dan is het daardoor uitgestroomde gas niet geregistreerd en dus niet in rekening gebracht. Indien na de meter een B-klep is gemonteerd, dan maakt deze deel uit van de binneninstallatie. Een defect daaraan en eventuele gevolgen in het verbruik, zijn daarmee dus voor rekening van de afnemer. De installatie is in januari 2011 geschouwd door een medewerker van het bedrijf; deze heeft geconstateerd dat er sprake is van een zogenaamde G10 meter, waarbij in het verleden –en dus ook bij deze al wat oudere installatie- geen B-kleppen in de dienstleiding zijn aangebracht. De B-klep was hier dan ook achter de meter aangebracht. Dat was destijds de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wel is er voor de meter een drukregelventiel aangebracht, maar daaraan zijn geen bijzonderheden vastgesteld.   Het bedrijf ziet geen aanleiding de rekening te matigen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de lekkende klep zich na de meter bevindt, zo ook de brief van de klager van 16 september 2010. De klep maakt daardoor deel uit van de binneninstallatie. Defecten daaraan vallen gelet op de toepasselijke leveringsvoorwaarden in de risicosfeer van de afnemer. Er is ook -in het onderhavige geval- geen verplichting van het bedrijf tot het aanbrengen en onderhouden van een dergelijke voorziening in de dienstleiding.   Het drukregelventiel dat voor de meter is geplaatst is niet in werking getreden bij het lekverlies. Een dergelijk ventiel reageert echter op verlaging van de leveringsdruk en niet op verlaging van de druk in de binneninstallatie. Het functioneren van het ventiel is gelet op de klacht dan ook verder niet relevant.   De commissie is van oordeel dat het lekverlies gelet op een en ander voor rekening van de afnemer komt.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing
Het door de klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 1 maart 2011.