Schade door spanningsfluctuaties

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44107

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade als gevolg van de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 22 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op maandagmorgen 16 november 2009 heeft er zich een stroomstoring voorgedaan als gevolg van graafwerkzaamheden. Daarbij is een middenstroomkabel kapot getrokken. Na herinschakeling van de stroom kreeg de consument piekstroom in zijn woning waardoor diverse elektrische apparaten kapot zijn gegaan. De ondernemer is aansprakelijk voor het ontstaan van de schade en moet die schade ook vergoeden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Toen hij na een bezoek aan het ziekenhuis thuis kwam, bleek hem dat er een lamp in huis kapot was. Na enige tijd deed de lamp het weer en toen zag hij dat verschillende apparaten kapot waren. Op zijn verzoek is er een monteur van de ondernemer langs gekomen en die heeft gezegd dat er van een overspanning sprake is geweest. Hij hoefde geen voorrijkosten te betalen. Onder deze omstandigheden is een beroep van de ondernemer op de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden waarmee de te vergoeden schade wordt beperkt tot een vast bedrag, onredelijk bezwarend.   De consument verlangt betaling van een bedrag van € 3.776,27.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 16 november 2009 werd een middenspanningskabel van de ondernemer beschadigd. Een monteur van de ondernemer heeft de consument bezocht en in de meterkast een meting verricht. Volgens de monteur heeft zich een sluiting voorgedaan in de hoofdschakelaar in de woning van de consument. Bij het inschakelen van de stroom hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. In totaal zijn 528 huishoudens in de regio getroffen door de stroomstoring. Buiten de claim van de consument heeft de ondernemer geen andere claims van getroffen huishoudens binnen gekregen. Het is aannemelijk dat als er werkelijk van piekstroom buiten de norm sprake zou zijn geweest, dat in dat geval ook andere afnemers van elektriciteit door die piekstroom zouden zijn getroffen. Het betrof in dit geval een zogenaamde [naam storing]-storing waarbij de storing is opgelost door de stroom via het [naam storing]-net om te leiden/ het is technisch onmogelijk dat daarbij piekstroom zou zijn ontstaan in het is-net. Piekspanning als gevolg van het weer inschakelen van de stroom dient dan ook te worden uitgesloten. Verder is er geen gebrek geconstateerd in de aansluitinstallatie van de ondernemer. Er is sprake geweest van een storing in de eigen installatie van de consument en dat komt voor zijn eigen rekening en risico. Mocht de ondernemer toch aansprakelijk zijn op grond van een toerekenbare tekortkoming dan doet hij een beroep op artikel 17.4 van de geldende algemene voorwaarden waarbij de omvang van de te vergoeden schade wordt beperkt tot een bedrag van € 1.400,–. Overigens wordt de hoogte van de gestelde schade betwist.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De monteur die bij de consument thuis is geweest, heeft geconstateerd dat er in de eigen installatie van de consument een storing is geweest. Uit coulance zijn de voorrijkosten niet in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen bestaat geen verschil van mening over de volgende feiten. Op 16 november 2009 werd een middenspanningskabel van de ondernemer beschadigd. In dat verband heeft zich een onderbreking van de levering van elektriciteit voorgedaan in de woning van de consument en na het weer opstarten van de levering van elektriciteit is door de consument geconstateerd dat verschillende apparaten in zijn woning kapot waren.   De vraag of er een causaal verband bestaat tussen die stroomonderbreking en het defect raken van voornoemde apparaten houdt partijen verdeeld.   Als uitgangspunt heeft naar het oordeel van de commissie in dit verband te gelden dat er tot op zekere hoogte bij het ontwerpen van een apparaat rekening mee wordt gehouden dat zich spanningsfluctuaties kunnen voordoen. Het moet er daarom in beginsel voor worden gehouden dat een dergelijk apparaat in staat is om spanningfluctuaties op te vangen, die niet hoger zijn dan de toegestane marges. Ter zitting is niet aannemelijk geworden dat bij het ontwerpen van de desbetreffende apparaten geen rekening is gehouden met de mogelijkheid van de eerder genoemde spanningsfluctuaties.   Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer aannemelijk gemaakt dat er zich rond de stroomonderbreking en het weer inschakelen van de stroom op 16 november 2009 geen fluctuaties hebben voorgedaan die de toegestane marges hebben overtroffen en dat er een storing is geconstateerd in de eigen installatie van de consument die het kapotgaan van de bedoelde apparaten kan verklaren. De commissie heeft geen reden te twijfelen aan de mededeling van de ondernemer ter zake. Ook de commissie hecht er in dit verband aan dat kennelijk alleen de consument heeft geklaagd over apparaten die kapot zijn gegaan nadat de spanning weer op het net kwam en dat er zich toen verder niemand met soortgelijke klachten heeft gemeld bij de ondernemer.   In dat licht bezien heeft de consument naar het oordeel van de commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het defect aan zijn apparaten is ontstaan door een oorzaak waarvoor de ondernemer aansprakelijk is te houden.   Gelet op het voorgaande zal de commissie het standpunt van de consument, dat artikel 17.4 van de algemene voorwaarden die op de overeenkomst tussen partijen van toepassing is, onredelijk bezwarend zou zijn, onbesproken laten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 25 november 2010.