Schade door stroomstoring, laptop kapot gegaan tijdens opladen; geen sprake van piekspanning; omstandigheden eerder gevolg van gebrek in/aan het apparaat dan als gevolg van een stroomonderbreking.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument gewenste schadevergoeding van € 600,– als gevolg van een stroomstoring op 15 maart 2015.

De consument heeft op 16 maart 2015 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.
  
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 15 maart 2015 is de elektra in mijn woonplaats uitgevallen door een storing bij de ondernemer. Mijn laptop was op dat moment aan het opladen. Toen de elektra weer terugkwam deed de laptop het niet meer. De laptop heeft altijd naar behoren gefunctioneerd.

De consument verlangt een schadevergoeding van € 600,– (ter zake de kapotgegane laptop).

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 15 maart 2015 was er een spontane storing in ons elektriciteitsnet. Daardoor werd het transport van elektrische energie onderbroken. De storing vond plaats in het middenspanningsnet. Het gevolg hiervan was dat het transport van elektriciteit naar circa 2.800 huishoudens tijdelijk onderbroken werd. Bij het uitvallen en hervatten van het transport van elektriciteit hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Dat wil zeggen dat er geen piekspanning is geweest, waardoor apparatuur defect zou kunnen raken. Het effect van de transportonderbreking is hetzelfde als het uit- en inschakelen van elektrische apparatuur. Elektrische apparatuur dient daartegen bestand te zijn. Mocht het betreffende apparaat toch defect raken, dan is dit meestal het gevolg van de specifieke eigenschappen van het apparaat. Ouderdom en de fijngevoeligheid van de apparatuur spelen daarbij een rol. Dat zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan die tot schade zouden kunnen hebben geleid, blijkt ook uit het feit dat de ondernemer naast de claim van de consument slechts twee andere claims heeft ontvangen. Daarnaast is in de woning van de consument kennelijk geen andere apparatuur defect geraakt als gevolg van deze storing. Indien er sprake zou zijn geweest van een piekspanning dan zou dat wel het geval zijn geweest. De claim van de consument is afgewezen op grond van het ontbreken dan wel onvoldoende aanwezig zijn van een causaal verband tussen de storing en de defecte laptop. Daarnaast is de aansprakelijkheid afgewezen op grond van artikel 17 van de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers omdat er geen sprake is van een aan ons bedrijf toerekenbare tekortkoming. De ondernemer verzoekt dan ook de klacht van de consument ongegrond te verklaring.

De ondernemer heeft ter zitting verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De stroomstoring heeft niet langer dan vier uur geduurd. Er was geen sprake van een piekspanning, anders waren er wel veel meer schades gemeld geweest. In totaal zijn er drie klachten ingediend. Het causale verband tussen de storing en het defect raken van de laptop is niet aangetoond. De ondernemer handhaaft het door hem ingediende verweer.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie gaat er vanuit dat een stroomonderbreking en het opnieuw inschakelen van de spanning op zichzelf geen schadetoebrengende omstandigheid oplevert. Elektrische apparatuur moet in beginsel als uitgangspunt bestand zijn tegen het in- en uitschakelen van de spanning, inclusief eventueel daarbij behorende kleinere spanningsverschillen. De commissie acht in zijn algemeenheid het incidenteel voorkomen van schade aan apparatuur in dit soort omstandigheden eerder een gevolg van een gebrek in/aan het apparaat dan als een gevolg van een stroomonderbreking.

Naarmate er meer schade is opgetreden, hetzij in het getroffen gebied dan wel in de getroffen woningaansluiting dan wel beide, zou de commissie kunnen aannemen dat er buitengewone omstandigheden zijn opgetreden bij die stroomonderbreking. Dat is in deze zaak niet het geval. Buiten de claim van de consument heeft de ondernemer slechts twee andere claims van getroffen huishoudens binnengekregen. Als daadwerkelijk sprake zou zijn geweest van een piekstroom, dan zouden ook andere afnemers van elektra daardoor zijn getroffen. De consument heeft verder ook op geen enkele wijze aangetoond dat er daadwerkelijk een causaal (oorzakelijk) verband is geweest tussen de stroomstoring en het daarbij opnieuw inschakelen van de spanning en de daardoor ontstane schade (de uitval) van zijn laptop. Die schade is door de consument ook verder niet onderbouwd of gespecificeerd zodat ook op die gronden de consument geen schadevergoeding toekomt.

De commissie is dan ook van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 4 september 2015.