Schade na werkzaamheden aan elektriciteitsinstallatie; bedrijfsrisico ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61452

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een klacht over schade na werkzaamheden aan een elektriciteitsinstallatie.
  De consument heeft de klacht op 8 juli 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het uitwisselen van de elektriciteitsmeter door of namens de ondernemer is schade veroorzaakt aan diverse apparatuur in de woning van de consument. Een en ander is het gevolg van het losraken van een draad in de hoofdschakelaar. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de ondernemer. De consument wil dan ook zijn schade, door hem begroot op € 2.447,65 op de ondernemer verhalen. Ter zitting stelde de consument nog nadere schade.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer betoogt in hoofdzaak het volgende. Bij het uitwisselen van de meter zijn de gebruikelijke veiligheidsstappen uitgevoerd. Daarna is de bedrading aan de zijde van de elektriciteitsmeter losgemaakt; dit deel valt onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer, de punten in de hoofdschakelaar vallen in de binneninstallatie. Juist daar is een bevestiging losgeraakt, mogelijk door corrosie of falende montagearbeid bij aanleg, maar dat is niet aan de ondernemer toe te rekenen. Het onderzoek door de installateur van de consument heeft zich gericht op de groepenkast, daar is geen defect geconstateerd, maar dat is hier ook niet relevant.   De ondernemer wijst de aansprakelijkheid af. In ieder geval bestrijdt de ondernemer de gestelde schade en wenst zich te beroepen op de schadebeperking tot € 1.400,– zoals in de algemene voorwaarden vastgelegd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Mede aan de hand van een zeer heldere toelichting ter zitting van de zijde van de ondernemer is de commissie tot de overtuiging gekomen, dat het defect dat de schade heeft veroorzaakt weliswaar in de binneninstallatie is opgetreden, maar dat zeer waarschijnlijk is dat dit is veroorzaakt door de werkzaamheden in het deel van de installatie dat onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer valt. De commissie acht de klacht dan ook gegrond en acht de ondernemer aansprakelijk voor de aangerichte schade.   Bij de meteruitwisseling wordt montagedraad gemanipuleerd, aan de zijde van de elektriciteitsmeter. Dit staat in rechtstreeks verband met de contactpunten in de hoofdschakelaar.   Nu de schade is ontstaan tijdens, dan wel direct na de werkzaamheden acht de commissie het zeer aannemelijk dat de werkzaamheden aan de meter rechtstreeks hebben geleid tot het losraken van de kabel in de hoofdschakelaar, welke anders waarschijnlijk ongestoord zou zijn blijven zitten. Weliswaar is dit niet per se verwijtbaar aan de ondernemer, maar hij dient er wel rekening mee te houden dat dit zich kan voordoen als gevolg van zijn werkzaamheden en daarmee een normaal bedrijfsrisico is. Het gaat dan niet aan dat de ondernemer zich beroept op de formele scheiding tussen de binnen installatie en de dienstinstallatie: de schade wordt hier veroorzaakt door de fysieke samenhang van beide.   De ondernemer kan worden toegegeven, dat de consument de schade niet juist heeft begroot. Zo is er geen rekening gehouden met restwaarde, veroudering etc. De commissie zal rekening houdend daarmee de schade naar redelijkheid begroten op een bedrag van € 1.400,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt toegewezen; de schade wordt door de commissie naar redelijkheid bepaald op € 1.400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 8 december 2011.