schade natuurstenen grafsteen niet aangetoond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Natuursteen    Categorie: Natuurstenen gedenkteken    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96550

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 augustus 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een grafsteen met vaas tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.317,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 24 oktober 2014. Nadien heeft de consument enkele klachten geuit.

De consument heeft een bedrag van € 2.317,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument staat de grafsteen niet recht en vertoont hij vlekken. De ondernemer heeft eerder vlekken verwijderd en zij heeft nu geen vertrouwen meer in hem. Zij wenst ontbinding van de overeenkomst en restitutie van de aanneemsom.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer ontkent dat de steen scheef staat en merkt op een goed product te hebben geleverd.
Nadat eerst enkele lijmresten waren verwijderd, is de steen door twee dames goedgekeurd en teruggeplaatst, aldus de ondernemer. Hij gaat akkoord met ontbinding van de overeenkomst, maar zal dan wel de steen weer weghalen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.
De steen staat recht en vertoont geen vlekken. Waar de consument op doelt is een tekening in het natuurproduct nu dit graniet is ontstaan door stolling van magma op grote diepte. Dergelijke nuances zijn eigen aan het product en vormen geen gebrek.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie volgt het oordeel van de deskundige nu dit niet dan wel onvoldoende is weersproken.
De klacht is derhalve ongegrond.

Nu beide partijen ontbinding van de overeenkomst verlangen, zal de commissie de ontbinding uitspreken.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 30 augustus 2014 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer bevoegd is de door hem geplaatste grafsteen met vaas op eigen kosten weer weg te halen en de consument niet meer is gehouden de aanneemsom te voldoen.

De commissie bepaalt dat de ondernemer de grafsteen met vaas binnen 2 maanden na de verzending van dit bindend advies moet weghalen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de consument wordt € 2.317,– uitbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Natuursteen op 2 december 2015.