Schadevergoeding onterechte switch

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 24373

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beëindiging van de overeenkomst strekkende tot de levering van gas en elektriciteit.

De consument heeft op 28 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het contract met de ondernemer is beëindigd door een fout van een andere energieleverancier. De ondernemer heeft zonder meer aangenomen dat er een einde was gekomen aan de overeenkomst met de consument en zonder verder onderzoek heeft de ondernemer de consument een eindafrekening gestuurd van € 845,79. Pas na het inschakelen van een advocaat is er overeenstemming bereikt over het feit dat er door de ondernemer ten onrechte uitgegaan is van de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen. Over de hoogte van de schadevergoeding zijn partijen het nog steeds niet eens.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Volgens haar raadsman is een tegemoetkoming van € 1.255,– alles sinds redelijk als vergoeding van alle stress en moeite die het haar heeft gekost om een en ander weer recht te trekken. Zij blijft boos over het feit dat anderen fouten maken, zij daardoor gedwongen wordt om actie te ondernemen en als klap op de vuurpijl een hoge afrekening krijgt van de ondernemer. De ondernemer die de fout heeft gemaakt heeft al de helft van de genoemde tegemoetkoming betaald.
Dit is niet de eerste keer dat de consument zich onheus behandeld voelt door de ondernemer.

De consument verlangt betaling van een bedrag groot € 600,– waarin begrepen de kosten van rechtsbijstand.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De oude bewoner van het huidige adres van de consument heeft zich aangemeld bij een andere energieleverancier dan de ondernemer en die andere leverancier heeft per ongeluk het huidige adres van de consument gebruikt bij de registratie van de oude bewoner. Daardoor is het leveringscontract van de consument met de ondernemer geëindigd en is haar een eindafrekening gestuurd op basis van de meterstanden die niets van doen hadden met haar verbruik, maar wel met het verbruik van de oude bewoner.
Voor het terugdraaien van een onterechte switch dient de nieuwe leverancier het initiatief te nemen en in dit geval moesten zowel de desbetreffende leverancier als de netbeheerder enige handmatige mutaties uitvoeren waardoor het enige tijd heeft geduurd voordat de switch ongedaan kon worden gemaakt. De ondernemer heeft dat telefonisch laten weten aan de consument en heeft contact gezocht met de nieuwe leverancier met het verzoek initiatief te nemen. De ondernemer kan een eindafrekening als aan de consument toegezonden pas corrigeren wanneer hij de betrokken gegevens van alle betrokken partijen heeft ontvangen. De ondernemer heeft de consument toegezegd dat hij het bedrag van de eindafrekening niet zou worden geïnd. Helaas is dat toch gebeurd en nadat de consument de betaling heeft laten storneren heeft zij het bedrag terug ontvangen.
Hoewel de ondernemer de situatie niet zelf heeft veroorzaakt, heeft hij begrip voor het ongemak dat de consument val de hele gang van zaken heeft ondervonden. Daarom heeft hij haar een tegemoetkoming aangeboden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Op grond van afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen betrokken bij de levering van energie is het voor de ondernemer niet mogelijk om zelfstandig een situatie als deze terug te draaien. Voordat zich voor de consument een advocaat had gemeld, was de switch ongedaan gemaakt. De ondernemer heeft actie ondernemen om het proces te versnellen. De boosheid van de consument kan niet voor rekening komen van de ondernemer. Om de relatie met de consument te herstellen is uit coulance op d.d. 7 november 2008 een vergoeding aangeboden van € 150,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en wat ter zitting van de commissie is besproken blijkt dat partijen het over de feitelijke gang van zaken eens zijn die geleid heeft tot de door de consument ongewenste switch.
De vraag of de ondernemer de consument een tegemoetkoming verschuldigd is en indien dat het geval is hoe hoog die tegemoetkoming dan moet zijn, houdt partijen verdeeld.

De commissie stelt voorop dat op grond van landelijk gemaakte afspraken tussen de energieleveranciers en netbeheerders juist is wat de ondernemer heeft gesteld ten aanzien van de wijze waarop een ten onrechte uitgevoerde switch ongedaan moet worden gemaakt.

Bij deze afspraken is de consument echter geen partij geweest en met de consument is de commissie van oordeel dat zij de ondernemer aan kan spreken over het feit dat die eenzijdig de leveringsovereenkomsten die de consument met de ondernemer had afgesloten, heeft beëindigd.
Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer gegeven de omstandigheden zich voldoende ingezet om aan de ongewenste situatie een einde te maken. Alleen van het innen van een rekening die de consument niet verschuldigd was kan hem een verwijt worden gemaakt en daarvoor is hij een tegemoetkoming verschuldigd.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.
De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

In dit verband wijst de commissie er op dat het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer kan leiden tot situaties waartegen met de nodige inspanning van de betrokkene en daarbij behorende kosten opgetreden moet worden. Hetgeen de consument in deze is overkomen dient naar het oordeel van de commissie als een dergelijke situatie te worden beoordeeld. De kosten die de consument zegt gemaakt te hebben zijn te beschouwen als kosten die voor haar rekening dienen te blijven. Naar het oordeel van de commissie is er onder de gegeven omstandigheden geen reden om een tegemoetkoming toe te kennen voor de gestelde boosheid van de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 20 juli 2009.