Schadevergoeding voor gebrekkige stoffering en schilderwerk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: UncategorizedWonen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124026

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over het stofferen en schilderen van een woning. Deze werkzaamheden zijn volgens consument gebrekkig gedaan en herstelwerkzaamheden hebben geen oplossing geboden. Consument verlangt schadevergoeding voor de gebreken, verlofdagen en onkosten. De ondernemer is van mening dat zij genoeg inspanning hebben verricht. De commissie stelt vast dat er gebreken bestaan de werkzaamheden. Omdat geen van partijen herstelwerkzaamheden willen uitvoeren c.q. aanvaarden oordeelt de commissie dat de aanbieder een schadevergoeding verschuldigd is. De schadevergoeding voor verlofdagen en onkosten wordt niet toegewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 5 en 18 september 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van schilder- en stoffeerwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.519,01.
De levering vond plaats op of omstreeks 29 januari 2019.

De consument heeft een bedrag van € 3.394,01 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 26 november 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Overeengekomen is de woning te laten stofferen en te schilderen. Er zijn twee opdrachten verstrekt aan twee bedrijven die beide onder de onderneming van de ondernemer vallen.
Er is een PVC-vloer geleverd en gelegd, raamdecoratie aangebracht, muren glad gemaakt en schilderwerkzaamheden verricht.
Er zijn gebreken in de uitvoering van deze werkzaamheden vastgesteld en herstel heeft niet voldoende tot resultaat geleid. De samenwerking is moeizaam verlopen. Ondanks dat herhaaldelijk gelegenheid is gegeven tot herstel over te gaan, is het werk niet deugdelijk opgeleverd.

De gebreken bestaan thans nog uit egaline op plinten, verfzakkers op kozijnen, verf op onderste rand kachel, puntjes achter het behang, verf op granitoplint, strepen op muur (aanzet), vuile vloer.
Hersteld moet worden rand van de kachel tussen muur en kachel, kozijnen, reparatie dorpel, plafondlijst. De kosten van herstel zijn nog niet begroot.

Naast de gebreken is schade ontstaan in de vorm van het moeten opnemen van vrije dagen in het bijzonder omdat de vloer niet goed is geëgaliseerd waardoor de woonkamer en de keuken niet konden worden gebruikt. Er zijn extra kosten gemaakt omdat de consument genoodzaakt was buiten de deur te eten.

Wegens gebrek aan vertrouwen in de ondernemer wordt niet langer herstel verzocht maar een schadevergoeding om de kosten te dekken voor herstel door een andere partij.
De consument is bereid het uitgevoerde werk te accepteren doch niet voor de overeenkomen prijs.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is geen sprake geweest van het gratis verrichten van werkzaamheden door de ondernemer. Er zijn fouten door de ondernemer hersteld. Ondanks het aanbod verfresten te verwijderen is dit nog steeds niet gebeurd. De naad in de vloer is pas opgelost nadat de consument een betaling heeft gedaan. De traploper is al bij de eerste offerte vervallen en was dus bij de ondernemer bekend. De wand met oude structuur betreft minder dan 100 m2 waardoor een beperkt aantal rollen behang nodig is. Het behang in de hal (koof) laat los omdat het op mdf is aangebracht.
De consument heeft veel ongemak ervaren.

De consument verlangt een schadevergoeding om de gebreken te kunnen herstellen en een schadevergoeding voor het opnemen van verlofdagen (5 dagen). De creditfactuur van € 375,– ziet de consument als tegemoetkoming in de kosten.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er zijn grote inspanningen verricht om de consument tevreden te stellen. Voorts is een financiële tegemoetkoming gegeven tegen finale kwijting. Er is een creditfactuur opgemaakt van € 375,–. Nu de consument deze creditnota niet heeft geaccepteerd is deze vervallen zodat het openstaande bedrag € 3.394,01 bedraagt.

Tussen partijen is veel overleg geweest. In de offertes staat duidelijk welke onderdelen worden aangeboden en welke werkschema’s worden gehanteerd. Tevens is vermeld dat de consument dient te zorgen voor sausklaar stucwerk. De consument had zaken niet op orde waardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan. Er zijn diverse werkzaamheden gratis verricht waaronder stuken/uitvlakken van wanden, sauzen keuken, dicht van gaten. Een deel is als meerwerk in rekening gebracht. De schilderwerkzaamheden zijn door zeer ervaren schilders uitgevoerd. Ten onrechte verlangt de consument 100% afbijten van verf en 100% plamuren.

De kachelrand is om niet gerepareerd en was geen onderdeel van de opdracht. Strepen in het sauswerk zijn niet waargenomen. Eventuele zakkers op de kozijnen zullen worden hersteld als dit is toegebracht door de ondernemer. Behang op de overloop is geplakt op mdf dat niet voor behang geschikt is. De zichtbare doordruknaden zijn niet aan de ondernemer te wijten. Schroef- en spijkergaten zijn gedicht. Verf op meubels zal worden verwijderd. De lijst op het plafond is van mdf in plaats van gipsgebonden materiaal en is ondeugdelijk aangebracht waardoor extra kitnaad nodig was. De spikkels achter het behang en de naden in het behang hebben te maken met slechte kwaliteit van het stucwerk. Dit valt buiten de garantie. De vloerplinten zijn gekit daar waar de plinten niet vlak kunnen worden aangebracht. De granitovloer kan mogelijk mechanisch worden gereinigd. De trap zou worden voorzien van een traploper zodat niet alle butsen en gaten in het midden zijn hersteld. Later bleek dat een traploper niet wenselijk was en zijn alsnog herstelwerkzaamheden verricht.

De volledige factuur is nog steeds niet betaald terwijl alle werkzaamheden zijn verricht.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is de planning niet gehaald. Dit is de ondernemer niet aan te rekenen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er zijn in totaal drie offertes gedaan in verband met gewijzigde wensen van de consument. Voorwaarde is altijd geweest dat de consument dient zorg te dragen voor sausklare muren. Uiteindelijk zijn de muren (na overleg) door de ondernemer geschuurd en is aangegeven dat het daarmee behangklaar is gemaakt. De mdf stroken op het plafond zijn gegrond en gesausd. Schilderwerk is handwerk.
Desgevraagd geeft de ondernemer aan dat de voorkeur uitgaat naar betaling van een schadevergoeding boven het verrichten van herstelwerkzaamheden. De ondernemer geeft aan te kunnen leven met het door de deskundige begrote bedrag.

De ondernemer heeft diverse herstelwerkzaamheden verricht teneinde de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De ondernemer geeft in de offerte aan dat de wanden sausklaar opgeleverd dienen te worden omdat elke kleine oneffenheid zichtbaar is bij toepassing van glad weefsel. Met de consument is afgesproken dat hij de wanden schuurt zodanig dat deze geschikt zijn voor het aanbrengen van Renovlies.
Mogelijk is er niet of onvoldoende geschuurd/opgezuiverd door de consument waardoor kleine oneffenheden zijn achtergebleven. De ondernemer heeft vooraf de wanden kunnen beoordelen en deze kennelijk geschikt geacht om te beplakken met Renovlies. Het verschil tussen sausklaar stucwerk en behangklaar stucwerk heeft met de strakheid van het stucwerk te maken. Sausklaar stucwerk is vrij van oneffenheden en geschikt om direct af te werken met een latex muurverf. Behangklaar stucwerk heeft een minder egale ondergrond omdat er behang over wordt aangebracht.

De toegepaste Sigmatin DGL matt is volgens de productinformatie van Sigma coatings een degelijke plafond- en muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie. Indien de Sigmatin DGL matt wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik kunnen door aanraking of reiniging glanzende plekken ontstaan.

Het onvoldoende opzuiveren van de ‘bouwoorsponkelijke’ onderdelen zoals de oude deurkozijnen, traphek e.d. en het niet egaliseren van oneffenheden (plamuur/kit) maakt dat er op deze onderdelen onvoldoende strak schilderwerk is geleverd. De nieuwe onderdelen, zoals nieuwe deuren, lambrisering/gevelkozijnen, zijn wel naar behoren geschilderd.

De deskundige stelt verder per onderdeel het volgende vast.

woonkamer
De naad tussen de houtkachel en de omliggende wand is afgekit met een te smalle kitvoeg waardoor deze onvoldoende kan werken. De rand van de kachel heeft verfsmet (muurverf). De plint van de kachel is met het sauswerk meegenomen hetgeen niet de bedoeling was. De ombouw rond de houtkachel is beplakt met glasvlies. Aan de voorzijde (diktekant) tekenen de naden van het vlies zich af.

De strepen en spikkels op de wanden met glasvlies zijn met name bij strijklicht zichtbaar. Enkele naden tekenen zich af. De matte muurverf camoufleert de oneffenheden enigszins en zijn op een afstand van circa twee meter minder zichtbaar.

De mdf lijst op het plafond is met name aan de randen rafelig. De consument had kunnen overwegen om hier gipsgebonden materiaal toe te passen wat beter aansluit bij de eigenschappen van het stucwerk. De aanzetten bij het sauswerk plafond zijn enigszins zichtbaar maar worden door de deskundige niet als storend beoordeeld. Hinderlijke zakkers in het schilderwerk van de kozijnen zijn niet aangetroffen.

Tijdens de uitvoering van het sauswerk zijn vloer en meubels niet of onvoldoende afgedekt. Hierdoor zijn zeer kleine verfspatjes op een TV meubel en TV standaard terecht gekomen. Op de vloer komt een verfvlek voor en op een eetkamerstoel zitten enkele verfspetters. Met een geschikt reinigingsmiddel zijn deze echter eenvoudig te verwijderen. Dat geldt ook voor de verfvlek op de PVC-vloer.

De scharnieren van het deurkozijn van de woonkamer moesten worden verplaatst voor de nieuwe paneeldeur. De timmerman heeft de oude scharniergaten met behulp van hout opgevuld. De nu aanwezige oneffenheden hadden met plamuur strakker gezet kunnen worden. Oneffenheden komen ook voor bij het kozijn van de schuifdeuren tussen keuken/woonkamer.

keuken
De keukenmuren en plafond zijn geschilderd. Het kozijn in de voorgevel is niet bij het schilderwerk betrokken. Er zijn verfspatjes op het deksel van vuilnisbak aangetroffen.

berging
In de deursponning van het toilet wordt op ooghoogte een zakker aangetroffen De deskundige acht deze zakker in het werk acceptabel.

hal met trap/overloop
De deurkozijnen van de hal/voordeur en kelder vertonen oneffenheden waarbij eilanden in de oude verflagen onvoldoende zijn glad geschuurd en geplamuurd /gekit. Dat geldt ook voor het kozijn / vensterbank naast de voordeur. Het schilderwerk van de muren, de lambrisering en de radiator vertonen geen zichtbare gebreken.
Op de vloer zijn op twee plaatsen resten van egaline aanwezig. Mogelijk zijn de resten ontstaan bij het egaliseren van de vloer in de woonkamer / keuken.
Een granitoplint van circa 25 cm lengte is in het werk mee geschilderd met het idee dat de plint daardoor goed zou aansluiten bij de wit geschilderde plinten in de hal. Desgewenst kan de verf, met een geschikt afbijtmiddel, verwijderd worden. Dat geldt ook voor nog resterende verfsmet op de granitovloer.

Op de trapleuning en enkele traptreden komt verfschade voor die waarschijnlijk is veroorzaakt door mechanische belasting. In het schilderwerk van het hekwerk komen hinderlijke oneffenheden en enkele zakkers voor. Aan de bovenzijde van het traphek zijn plakbandresten aanwezig.

Het muurwerk van de overloop / trapopgang is van glasvlies voorzien. Een mdf koof (doorvoer kanalen) is eveneens afgewerkt met glasvlies. Omdat er onvoldoende lijm is toegepast onthecht een deel van het glasvlies aan de onderzijde. De scherpe verticale randen van de koof zijn enigszins rafelig.
Een muurvlak naast een slaapkamerdeur is niet van glasvlies voorzien. Volgens de consument had dit deel ook met glasvlies moeten worden behandeld.

Herstel wordt mogelijk geacht. Op basis van de bevindingen stelt de deskundige de volgende herstelwerkzaamheden voor:

woonkamer
1. De muurverf op de houtkachel verwijderen met een geschikt oplosmiddel en/of afbijtmiddel.
2. Om een goede kitvoeg aan te kunnen brengen zal de ruimte voor de kit groter gemaakt moeten
worden. Daarna kan een nieuwe kitvoeg worden aangebracht.
3. Het glasvlies op de diktekant van het plateau van de kachel verwijderen, vervolgens nieuw glasvlies aanbrengen. Na het plakken het betreffende deel dekkend en egaal afschilderen met Sigmatin
DGL matt.
4. De naad tussen plafond en muurwerk en de naad tussen muurwerk en plinten afkitten. De hoeken
eveneens afkitten zodat een strakker eindresultaat wordt verkregen. Overwogen kan worden om
de hinderlijke naden tussen de glasvliesbanen strak te zetten met een geschikt vulmiddel. De wanden in zijn geheel dekkend en egaal afschilderen met Sigmatin DGL matt
5. De plint op het plafond aan de rand licht glad schuren en bijwerken met Sigmatin DGL matt.
6. De verf op meubels en vloer verwijderen met een geschikt reinigingsmiddel.
7. De bouwspronkelijke deurkozijnen en kozijn van de schuifdeuren nalopen op oneffenheden en deze terdege schuren en waar nodig plamuren, plaatselijk overgronden en vervolgens dekkend en egaal afschilderen met Sigma S2U Nova Satin.

hal en trap / traphek en overloop
1. Verwijderen egalineresten op vloer hal.
2. Verwijderen verf op granitoplint met een geschikt oplosmiddel / afbijtmiddel. Resterende verfsmet
op de vloer eveneens verwijderen.
3. Schilderwerk traphek/stijlen en vensterbank naast voordeur: oneffenheden terdege schuren,
plaatselijk plamuren, plaatselijk gronden en vervolgens dekkend en egaal afschilderen met Sigma S2U Nova Satin.
4. Het loszittende glasvlies op de koof herstellen door deze goed te verlijmen. De rand van de koof
licht schuren en het geheel dekkend en egaal afschilderen met Sigmatin DGL matt.
5. Het niet behandelde muurvlak op de overloop beplakken met glasvlies nadat de ondergrond
voldoende is opgezuiverd. Omdat het schilderwerk aan de deurkozijnen en deuren op de overloop
niet bij het schilderwerk betrokken is weet de deskundige niet of dit onderdeel binnen de opdracht
valt.

De deskundige schat de herstelkosten van de omschreven werkzaamheden in op € 1.050,– .

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vastgesteld kan worden dat er gebreken bestaan in – kort gezegd – de afwerking van de schilder- en stoffeerwerkzaamheden. In navolging van de deskundige stelt de commissie dat diverse herstelwerkzaamheden behoren te worden verricht ter nakoming van de overeenkomst. Er is in die zin sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen uit de koopovereenkomst die de ondernemer is aan te rekenen.

Hoewel het uitgangspunt van de commissie is dat de ondernemer in de gelegenheid dient te worden gesteld om herstelwerkzaamheden uit te voeren, is er aanleiding van dit uitgangspunt af te wijken. Immers, zowel de ondernemer als de consument hebben aangegeven bij voorkeur geen herstel te wensen zodat het opdragen van herstelwerkzaamheden geen redelijke oplossing is van dit geschil.

De commissie oordeelt dan ook dat een schadevergoeding op z’n plaats is. In relatie tot de door de deskundige begrote herstelkosten acht de commissie een schadevergoeding van € 1.050,– in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De reeds door de ondernemer verzonden creditnota beschouwt de commissie als compensatie voor het ongemak dat de consument heeft ervaren. Voor een extra vergoeding ziet de commissie geen aanleiding. Het opnemen van verlofdagen komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dergelijk kosten behoren tot kosten in het maatschappelijk verkeer en dienen voor rekening van de consument te blijven.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.050,– (met in achtneming van het onderstaande). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Aan de consument wordt betaald een bedrag van € 1.050,– te vermeerderen met het klachtengeld van € 152,50 (in totaal € 1.202,50).

Aan de ondernemer wordt betaald een bedrag van € 2.344,01 te verminderen met het klachtengeld van € 152,50 (in totaal € 2.191,51).

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mevrouw mr. M.W. Kempe, voorzitter, de heer J.E. Lübbers en de heer mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen, leden, op 16 oktober 2019.