Schadevergoeding wegens onrechte aanmelding bij Stichting Preventel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42804

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van diverse voorafgaande klachten over onterechte facturen en automatische incasso’s heeft de ondernemer een voorstel gedaan. De consument heeft dit voorstel aanvaard. De consument verkeerde hierbij in de veronderstelling dat er geen registratie bij Stichting Preventel zou plaatsvinden. Achteraf bleek deze registratie al te hebben plaatsgevonden. De consument vindt dit dermate kwalijk dat zij aanspraak maakt op een schadevergoeding op grond van artikel 1:10 van de algemene voorwaarden van de ondernemer. Het eerdere aanbod van de ondernemer in verband met de voorafgaande klachten dient ongewijzigd te worden gehandhaafd, omdat dit buiten de huidige klacht valt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het gaat me om de registratie bij Stichting Preventel en eventueel het BKR. Ik vind het vervelend geregistreerd te staan. Bovendien kan ik daar later last van krijgen.   De consument verlangt een schadevergoeding ex artikel 1:10 van de algemene voorwaarden van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De vordering op de consument is op 23 april 2010 gecrediteerd en de registratie van deze vordering bij Stichting Preventel is doorgehaald. De ondernemer heeft uit coulance het voorstel gedaan om dit geschil te schikken door de betaling van een bedrag van € 238,–. De consument heeft op dit voorstel niet gereageerd. Er is geen reden een hoger aanbod te doen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De registratie bij Stichting Preventel heeft plaatsgevonden in februari 2010. De registratie is doorgehaald op 23 maart 2010. Er is niet zichtbaar dat er ooit een registratie is geweest. Er is geen registratie bij het BKR.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil beperkt zich tot de vraag of de consument (uitsluitend) vanwege de registratie bij Stichting Preventel jegens de ondernemer aanspraak heeft op een schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 1:10 van de algemene voorwaarden van de ondernemer. De commissie beantwoordt deze vraag ontkennend.   De commissie kan zeer goed invoelen dat het voor de consument onplezierig of zelfs vervelend is dat zij – naar achteraf blijkt – ten onrechte bij Stichting Preventel geregistreerd is geweest. Van opzet of roekeloosheid hierbij aan de zijde van de ondernemer is echter niet gebleken. Evenmin is gebleken dat de consument werkelijk schade heeft geleden, althans geen hogere schade dan de door de ondernemer aangeboden vergoeding. Bovendien moet worden aangenomen dat de consument ook in de toekomst geen nadeel zal ondervinden van de registratie bij Stichting Preventel.   Met inachtneming van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat het aanbod tot betaling van een vergoeding van € 238,– dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 9 november 2010.