Scheur, haarscheurtjes en osmose: non-conformiteit. Herstel door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT07-0018

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de aankoop van een nieuw vaartuig, een visboot Nicki 420, voor een prijs van € 2.919,–. De koopovereenkomst is gesloten op 24 juli 2003.   De consument heeft de klacht op 12 april 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De boot heeft een scheur met haarscheurtjes daaromheen in de romp en is nu lek. Verder zitten er bultjes in het polyester en meerdere haarscheuren over de gehele romp. De scheur zit precies op de plek waar de twee schalen door middel van een dwarsschot met elkaar verbonden zijn. De consument heeft geen aanvaring gehad met zijn boot en het in en uit het water hijsen is altijd met een professionele kraan onder professionele begeleiding gedaan. De consument is van mening dat de ondernemer een ondeugdelijk product heeft geleverd.   Volgens de ondernemer is het lek een gevolg van een beschadiging. Hij heeft voorgesteld om de kosten van reparatie, € 400,–, te delen. De consument is niet op zijn voorstel ingegaan, omdat: – hij daarmee schuld zou erkennen; – reparatie niet goed mogelijk is, omdat de bultjes over de gehele romp verspreid aanwezig zijn; – hij geen vertrouwen meer in het product heeft; – een gerepareerde boot bij verkoop of inruil minder waard is dan een gaaf exemplaar.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Volgens de deskundige is de romp te zwak vanwege het geplaatste schot, waardoor reparatie geen garantie geeft dat de klachten niet terugkomen. Sinds de consument weet dat de boot lekt, haalt hij het dopje uit het schot om het water er uit te kunnen halen. De consument begrijpt van de commissie dat varen met verwijderd dopje gevaarlijk is.   De consument verlangt ontbinding van de koop. De afschrijving schat de consument in op 20% van de nieuwprijs.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De boot heeft 4 seizoenen prima gefunctioneerd. De boot is nu lek door een beschadiging en een beschadiging valt niet onder garantie. Uit coulance heeft de ondernemer in oktober 2006 een voorstel gedaan de boot in de winter te repareren op gezamenlijke kosten. De consument heeft dat aanbod afgeslagen, waarop de ondernemer het aanbod heeft ingetrokken.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De boot wordt altijd met een extra schot tussen bodem en kuipvloer geleverd. De ondernemer heeft 600 van dergelijke boten geïmporteerd. Dit is de enige boot waar dit probleem zich voordoet. Er kan volgens de ondernemer maar één oorzaak zijn: er heeft water in de boot gestaan. De ondernemer kan alle klachten laten herstellen voor € 600,– excl. BTW, wanneer herstel in de winter plaatsvindt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In het onderwaterschip zitten midscheeps voor aan stuurboordzijde op meerdere plaatsen langs de zogenaamde ‘splines’ haarscheuren. Aan bakboordzijde in het onderwaterschip bevinden zich twee stervormige haarscheuren. De haarscheuren zijn provisorisch door de consument gerepareerd met polyester plamuur. Op meerdere plaatsen in het onderwaterschip zitten een aantal bubbels. Bij doorprikken ervan proefde de deskundige een zure smaak, hetgeen bevestigde dat het polyester osmotische blaren vertoont. Op circa 40 cm vanaf de spiegel zit een dwarsscheepse scheur omgeven door haarscheuren. De scheur loopt door de romp en de boot lekt derhalve.   De ondernemer verklaarde dat de boot in Polen was gebouwd en dat, op zijn verzoek, onder het einde van de kuip (binnenschaal) een extra schot tussen bodem en binnenschaal/kuipvloer was aangebracht, om een waterdicht compartiment te verkrijgen.   De dwarsscheepse scheur zit ter hoogte van dit extra schot en door voelen via de opening van de achterbak kon de deskundige het laminaat waarnemen, waarmee dit (houten) schot was gelamineerd aan de bodem. De voorzijde van het extra schot kan niet gelamineerd zijn, daar de toegang daarvoor ontbreekt.   De deskundige heeft voorts het gehele onderwaterschip op aanwijzingen voor aanvaringen geïnspecteerd en enkel vastgesteld dat de kielbalk langsscheeps schuurstrepen vertoonde. Deze zijn normaal te verwachten bij het aan land trekken van de boot of het op een trailer plaatsen van de boot.   De scheur is naar het oordeel van de deskundige een gevolg van het plaatsen van het extra dwarsschot. De bodem is te zwak om de puntbelasting van het dwarsschot en met name de ongelamineerde voorzijde ervan te weerstaan. Ten aanzien van de twee stervormige haarscheuren is naar het oordeel van de deskundige de oorzaak soortgelijk: aldaar krijgt het vlak een puntbelasting van binnen, op plaatsen waar de binnenschaal tegen het vlak drukt. Dat kon echter niet vastgesteld worden vanwege ontoegankelijkheid van de dubbele bodem.   Herstel is mogelijk. Reparatie van de scheur bedraagt circa € 250,–. Een osmosebehandeling kost € 300,– per m²; een alternatieve behandeling € 500,– in totaal. Reparatie van de haarscheuren bedraagt € 500,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Door de romp van de boot van consument loopt een scheur waardoor de boot lekt. De deskundige heeft vastgesteld dat deze scheur te wijten is aan het plaatsen van een extra dwarsschot tussen de bodem en de binnenschaal/kuipvloer tijdens de bouw van het schip. De bodem is naar het oordeel van de deskundige te zwak om de puntbelasting van het dwarsschot te weerstaan. Dat de scheur is ontstaan door een oorzaak van buitenaf (bijvoorbeeld een aanvaring), zoals de ondernemer heeft gesteld, is op basis van het deskundigenrapport onvoldoende aannemelijk geworden. Ten aanzien van de twee haarscheuren in het onderwaterschip heeft de deskundige dezelfde oorzaak vastgesteld als voor de scheur door de romp. Zowel ten aanzien van de scheur in de romp, als ten aanzien van de twee haarscheuren is zodoende vast komen te staan dat deze te wijten zijn aan de constructie van de boot. De geleverde boot beantwoordt zodoende niet aan hetgeen de consument op basis van de overeenkomst mocht verwachten.   Betreffende de bultjes in het onderwaterschip heeft de deskundige vastgesteld dat er sprake is van osmotische blaasjes. Naar het oordeel van de commissie behoefde de consument, die de blaasjes heeft geconstateerd in oktober 2006, drie jaar na levering van een nieuwe boot nog geen osmose te verwachten, zodat de boot ook ten aanzien daarvan niet voldoet aan hetgeen de consument mocht verwachten.   De ondernemer heeft zich bereid verklaard herstelwerkzaamheden uit te voeren. Omdat de ondernemer stelt het herstel van de gebreken te kunnen uitvoeren tegen aanmerkelijk lagere kosten dan de deskundige heeft begroot, acht de commissie het redelijk om de ondernemer in de gelegenheid te stellen herstelwerkzaamheden uit te voeren. Omdat de klachten van de consument gegrond zijn, dient het herstel kosteloos te geschieden. Mocht herstel onvoldoende resultaat opleveren, hetgeen beoordeeld zal worden door de deskundige van de commissie, dan zal de commissie alsnog beslissen dat de koopovereenkomst ontbonden dient te worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verricht die werkzaamheden die nodig zijn om de klachten van de consument te verhelpen. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening. De werkzaamheden zullen uiterlijk eind februari 2008 zijn uitgevoerd. Over de aanleverdatum van de boot maken partijen zelf een afspraak.   De kosten voor het transport naar de ondernemer zijn voor rekening van de consument. De eventuele kosten voor het hellingen zijn voor de ondernemer.   Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, of uiterlijk eind februari 2008, neemt de ondernemer contact op met het secretariaat van de commissie, die de deskundige van de commissie, [naam deskundige], opdracht zal geven om met partijen een datum af te spreken voor een opleveringsonderzoek. De boot dient tijdens het deskundigenonderzoek uit het water te zijn.   Indien de deskundige van mening is dat de werkzaamheden niet (volledig) naar behoren zijn uitgevoerd, zal deze de commissie rapporteren omtrent de resterende gebreken. De commissie zal vervolgens nader beslissen.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 7 november 2007.