Scheuren bolero waarschijnlijk omdat stiksel onvoldoende stevig is geweest. Bolero is door ondernemer bovendien te strak vermaakt. Ondeugdelijk product door de ondernemer geleverd

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Materiaalschade en aspectverlies    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43988

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en vermaken van bruidskleding en -accessoires tegen een daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van uiteindelijk € 2.770,–, waaronder een bolero (verder ook te noemen: het artikel) geprijsd € 495,–. De consument heeft de prijs volledig voldaan. Levering heeft plaatsgevonden op 23 april 2010. Het geschil betreft de bolero.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na 20 minuten dragen, nog voor de plechtigheid en de fotosessie, scheurde de bolero onder de linkerarm in, waarna de bruid de bolero telkens moest ophijsen.   Op de bruidsfoto’s is te zien dat de bolero steeds afzakte. In reactie op de klacht sprak de ondernemer het vermoeden uit dat de bolero te krap is geweest. De consument bevestigt dit vermoeden omdat de bruid in de winkel heeft aangegeven dat de bolero te strak zat bij de armen. Het betreft een vermaakt bolero. De ondernemer suggereert dat de bolero verkeerd om is aangedaan, maar daarvan is geen sprake. De consument wijst erop dat de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de branchevereniging MITEX (AV) op de overeenkomst van toepassing zijn. Artikel 10 AV bepaalt onder andere dat de ondernemer ervoor instaat dat het textielgoed die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor normaal gebruik nodig zijn. De consument heeft niet ingestemd met een schikkingsvoorstel betreffende een vergoeding van € 250,– dat zij op 22 november 2010 telefonisch van de ondernemer ontving. De consument is van mening dat de ondernemer met dit coulance-aanbod onvoldoende blijk heeft gegeven van zijn aansprakelijkheid.   De consument verlangt vergoeding van haar materiële en immateriële schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 16 mei 2010 heeft de consument per e-mail haar klacht kenbaar gemaakt, op 18 mei 2010 heeft de bedrijfsleidster daarop gereageerd en de consument verzocht met de bolero terug te komen om het een en ander door te passen en te bekijken wat er aan de hand geweest kan zijn. De moeder van de bruid is inderdaad terug geweest met de bolero en heeft haar verhaal gedaan aan een verkoopster, die van de e-mailwisseling niets afwist. De betreffende medewerkster heeft de bolero bekeken en heeft voorgesteld om de bolero te repareren. Daarop werd negatief gereageerd en is de moeder van de bruid weggegaan. De bolero is dus niet achtergelaten en ook is niet naar de bedrijfsleidster gevraagd. De klacht kon daarmee niet behoorlijk in behandeling worden genomen. Na ontvangst van de mededeling dat de consument haar klacht aan de commissie had voorgelegd heeft de ondernemer de zaak intern doorgesproken, en geëvalueerd wat er kon zijn misgegaan. In de winkel was nog zo’n zelfde bolero aanwezig, waardoor de kwaliteit van het kant kon worden beproefd. Het kant was van goede kwaliteit en zeer zeker niet verteerd. Kant is echter fragiel, je moet er voorzichtig mee omgaan. Voorts is de bolero meerdere malen zonder problemen bij de coupeuse gepast, en ook goed afgeleverd. Het is mogelijk dat de bolero verkeerd om is aangedaan. De consument heeft op één van de foto’s aangegeven dat de bolero in de winkel nog mooi aan de hals zat, en op de foto wijkt. De ondernemer vindt het moeilijk om een en ander te beoordelen nu de bolero uit zijn gezichtsveld is verdwenen. De ondernemer vindt het jammer dat er tijdens de huwelijksdag niet even naar de winkel is gebeld, om om hulp te vragen. Hij had dan naar de locatie toe kunnen komen om de bolero te repareren dan wel de grotere bolero, die hij ook nog had, aan te bieden. Dit had veel irritatie en ellende kunnen voorkomen.   De ondernemer voelt zich niet aansprakelijk voor de door de consument genoemde schade. De ondernemer heeft, uit coulance, een schikking aangeboden, en heeft voorgesteld de bolero te repareren en de kosten van de bolero te delen. De consument heeft daarmee niet ingestemd en een tegenvoorstel was ook niet bespreekbaar.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De commissie stelt vast dat het om een heel fragiel kledingstuk gaat. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de bolero verkeerd om is aangetrokken, dat de bolero niet meer mooi aansloot aan de hals is eerder een gevolg van het uitscheuren van de mouw. Het stiksel van de naad onder de arm is losgegaan en in de mouw is een scheur in het kant ontstaan. De commissie acht het zeer waarschijnlijk dat het betreffende stiksel onvoldoende stevig is geweest, waardoor het heeft kunnen loslaten en er spanning op het kant is komen te staan. De wijze waarop de mouw is ingescheurd wijst er voorts op dat de bolero te strak is geweest. De consument stelt dat de bolero door de ondernemer voor haar dochter is vermaakt. De geconstateerde schade wijst erop dat de ondernemer bij het passend maken van de bolero onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan; de bolero te strak heeft gemaakt en de naad onder de arm onvoldoende stevig heeft vastgezet. De ondernemer heeft derhalve een ondeugdelijk product geleverd.   In verweer stelt de ondernemer dat de consument hem niet in de gelegenheid heeft gesteld om op de huwelijksdag zelf hulp te bieden, direct nadat het gebrek aan de bolero zich had geopenbaard. De ondernemer stelt dat hij de schade aan de bolero had kunnen repareren of een vervangend bolero had kunnen aanbieden. Tevens stelt de ondernemer dat de consument hem ook achteraf onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld de schade te onderzoeken. De commissie is van oordeel dat de consument inderdaad op de huwelijksdag contact had moeten opnemen met de ondernemer. De aard en de ernst van de schade aan de bolero in aanmerking nemend, acht de commissie de kans reëel dat de ondernemer met een noodreparatie en het extra vastzetten van de naden het ongerief aanzienlijk had kunnen beperken. Dat de consument niet direct de ondernemer heeft gebeld, valt haar wel degelijk aan te rekenen. Voorts had de consument ook bij het achteraf kenbaar maken van de klacht de ondernemer wel wat ruimer de gelegenheid mogen bieden om de klacht te onderzoeken.   Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemend is de commissie van oordeel dat de ondernemer in gebreke is gebleven door een ondeugdelijk product te leveren in de zin van artikel 10 AV. De consument valt echter te verwijten dat zij de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de schade te beperken. De commissie is derhalve van oordeel dat de ondernemer de consument een vergoeding is verschuldigd voor de ondeugdelijke bolero, echter dat die vergoeding beperkt kan blijven tot 75% van de aankoopprijs van de bolero.   Voorts heeft de commissie vastgesteld dat de ondernemer in een eerder stadium heeft aangeboden de bolero te repareren. De commissie gaat ervan uit dat dit aanbod van een (kosteloze) reparatie nog steeds van kracht is, maar legt dit niet bindend op.   De klacht is gedeeltelijk gegrond en derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 371,25. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van het bindend advies. Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, op 12 mei 2011.