Scheuren in leer is een gebruikerseffect, ondernemer hoeft het leer niet te vervangen.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 178169/181472

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een bed bij de ondernemer. Het leer aan het hoofdborg vertoont veel scheurtjes. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar uit de stukken blijkt het standpunt van de ondernemer. Volgens de deskundige zijn de scheurtjes ontstaan door contact met de hoofdhuid. De schade is dus een gebruikerseffect. De commissie neemt het oordeel van de deskundige over. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 7 oktober 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij heeft de verkoper zich verbonden om een bed bij de consument af te leveren tegen de betaalde koopprijs. De aflevering bij de consument heeft plaatsgevonden op 14 november 2017.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdlijn als volgt.

Zoals sinds 5 mei 2022 bij de ondernemer bekend is, is er schade aan hoofdbord van ons bed: het leer vertoont veel scheurtjes aan beide kanten. De ondernemer heeft de klachten afgewezen omdat van de vele mogelijke oorzaken voor de ontstane schade, de ondernemer er twee heeft uitgelicht, namelijk onjuist gebruik en verkeerd onderhoud. Dit zonder ook maar een woord met de consument te wisselen. De reactie van de ondernemer is kort door de bocht, nergens op gebaseerd en onnodig kwetsend. De consument meent dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachting en hoopt dat deze kwestie op een fatsoenlijke manier kan worden opgelost. De consument verlangt kort gezegd een hersteld of nieuw hoofdbord.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen verweerschrift ingestuurd, maar blijkens de stukken luidt het standpunt van de ondernemer in hoofdlijn als volgt.

De klacht wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud. Als de leverancier een los hoofdbord zal kunnen leveren bedragen de kosten hiervoor € 200,–, maar tegen inlevering van het hoofdbord hoeft de consument dan slechts € 100,– bij te dragen. Ook de transport- en montagekosten zal de ondernemer dan uit coulance volledig op zich nemen.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft in het rapport in hoofdlijn het volgende geschreven.

Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en):
De schades aan de hoofdborden bevinden zich exact op die plaatsen waar bij het zitten op bed (zoals in bed zittend lezen) het hoofd van de gebruikers de hoofdborden raakt. Het craquelé die deskundige aan beide hoofdsteunen heeft geconstateerd, is veroorzaakt door het in de loop der jaren ontstane contact van de hoofdhuid met het PU leer. Hoofdvet en huidafscheiding kunnen een reactie veroorzaken op dit PU materiaal. De PU verf droogt als het ware uit, waarbij het de vorm van craquelé kan gaan vertonen zo die op dit moment in de hoofborden is waar te nemen. Het door deskundige waargenomen craquelé is een gebruikerseffect. Het ontstaat door gebruik van buitenaf op de hoofdborden. Het is op andere delen van de PU leren bekleding niet aanwezig.

De omvang van de klacht(en):
Opvallend. Met opvallend wordt hier bedoeld: opvallend zichtbaar.

Is herstel of reparatie technisch mogelijk?
Nee. Het PU leder is dermate aangetast dat dit niet meer is te herstellen.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt als volgt.

Voor zover de consument aangeeft dat de deskundige in de rapportage ten onrechte heeft geschreven dat bij het locatiebezoek (een vertegenwoordiger van) de ondernemer aanwezig is geweest, heeft de deskundige in een nadere toelichting verklaard dat die vertegenwoordiger niet lijfelijk aanwezig is geweest, maar dat er op enig moment ter plaatse met goedvinden van de consument via een (open) telefoonverbinding met die vertegenwoordiger is gesproken.

Bij gebreke van concrete aanwijzingen om te twijfelen aan de kundigheid van de deskundige of aan de zorgvuldigheid van het uitgevoerde onderzoek, gaat de commissie uit van de door de deskundige uitgebrachte rapportage.

De consument klaagt in de kern dat de ondernemer tekort is geschoten door aflevering van een bed met een gebrekkig hoofdbord. De ondernemer weerspreekt dit. Dat de ondernemer het geschil met een coulance-aanbod tot een praktische oplossing heeft willen brengen, mag niet worden opgevat als de erkenning van de klacht of aansprakelijkheid. Hiervoor vereiste bijkomende omstandigheden ontbreken.

Dit geding spitst zich toe op de kwestie (of en) in hoeverre het hoofdbord als zodanig ondeugdelijk is. Dat het hoofdbord als zodanig ondeugdelijk is, vindt echter geen steun in het deskundigenbericht. De deskundige rapporteert dat sprake is van een gebruikerseffect, veroorzaakt door het jarenlang contact van de hoofdhuid met het PU leer. Bij gebreke van bijzondere omstandigheden om anders te oordelen, komt dat gebruikerseffect in de relatie tussen partijen voor risico van de consument. Voor zover de consument bij het sluiten van de overeenkomst van dat gebruikerseffect onwetend is geweest, maakt dat de klacht nog niet gegrond.

Nu de consument de ondernemer voor het opgetreden gebruikerseffect niet verantwoordelijk mag houden, concludeert de commissie dat de klacht ongegrond is. Wat partijen verder nog aanvoeren, bevat geen feiten die de commissie anders kunnen doen beslissen.

Het door de ondernemer gedane schikkingsaanbod is vervallen doordat de consument het heeft verworpen. De ondernemer mag dat vervallen aanbod alsnog gestand doen, maar is dat niet (meer) verplicht.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, B. Keijzer en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 15 december 2022.