Schikking na mondelinge behandeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Schikking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 199343/205042

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De cliënte was bij de zorgaanbieder onder behandeling voor het leren omgaan met Autisme Spectrum Stoornissen en traumaverwerking. De cliënte verwijt de zorgaanbieder vooral dat haar behandeling zonder overleg is beëindigd. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking bereikt. De inhoud daarvan is in de uitspraak vastgelegd.

De uitspraak

in het geschil tussen

[naam], wonende te [plaats] (hierna te noemen: de cliënte),
gemachtigde: [naam] partner

en

Forte GGZ B.V., gevestigd te Groningen
(hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 8 mei 2023 te Utrecht.

De cliënte werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam], haar partner en gemachtigde.
Ter zitting werd de zorgaanbieder vertegenwoordigd door [naam] directeur en [naam], bestuurder.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd. De cliënte verwijt de zorgaanbieder met name dat haar behandeling ten onrechte en zonder overleg is stilgelegd en beëindigd.

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënte was bij de zorgaanbieder onder behandeling voor het leren omgaan met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) en traumaverwerking. De behandelaar van de zorgaanbieder heeft de behandeling echter zonder overleg met de cliënte beëindigd.

De cliënte verwijt de zorgaanbieder:
1.De behandeling is onterecht en zonder overleg stilgelegd en beëindigd;
2.De behandelaar heeft onvoldoende gedaan om de cliënte terug te laten keren in behandeling;
3.De behandeling is te laat opgeschaald;
4.De behandelaar heeft geïrriteerde en beschuldigende uitspraken jegens de cliënte gedaan in een telefoongesprek;
5.De behandelaar is over haar eigen grenzen gegaan ten koste van de cliënte.

De cliënte verlangt een erkenning van de fouten die door de zorgaanbieder zijn gemaakt.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder betreurt het zeer dat de cliënte een negatieve ervaring heeft gehad in de zorg die door hem is verleend. De zorgaanbieder heeft getracht er alles aan te doen om de situatie te verbeteren om een herhaling te voorkomen. Naar aanleiding van de klacht van de cliënte heeft de zorgaanbieder een grondig onderzoek uitgevoerd naar de gang van zaken en eventuele tekortkomingen in de door hem verleende zorg. Hieruit is gebleken dat aan de cliënte niet de zorg is geleverd die zij had mogen verwachten.

De zorgaanbieder heeft zijn excuses aangeboden aan de cliënte en het beleid en procedures aangescherpt. Op deze manier wil de zorgaanbieder zorgen voor een betere communicatie en afstemming met de cliënten om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De zorgaanbieder heeft de klachten van de cliënte in een brief erkend en excuses gemaakt. De zorgaanbieder weet niet goed wat nu nog te doen.

Beoordeling van het geschil
Ter zitting is naar voren gekomen dat de cliënte de schriftelijke erkenning door de zorgaanbieder graag anders geformuleerd zou willen zien. Dit geldt met name ten aanzien van de gemaakte excuses. Voorts is naar voren gekomen dat partijen hebben gesproken over een financiële genoegdoening. Het is partijen echter niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

De voorzitter heeft partijen voorgehouden dat het opdragen aan de zorgaanbieder tot het opstellen van een (gewijzigde) brief niet tot haar wettelijk instrumentarium van op te leggen maatregelen behoort. Tijdens een korte onderbreking van de hoorzitting hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Schikking
Partijen zijn overeengekomen dat:
– de zorgaanbieder de vijf klachtonderdelen zoals die door de cliënte zijn geformuleerd erkent;
– er geen aangepaste brief van de zorgaanbieder zal volgen;
– de zorgaanbieder binnen vier weken na ontvangst van deze vaststelling een bedrag van € 500,– aan de cliënte zal betalen bij wijze van genoegdoening;
– zij ter zake van dit geschil geen beroep meer zullen doen op de commissie of een andere rechtsgang zullen gaan bewandelen.

Aldus vastgelegd door de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. T. Knap en de heer mr. R.P. Gerzon, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.C. Quint, secretaris, op 8 mei 2023.