Schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur    Categorie: Schikking ter zitting    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 132586/133606

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De advocaat wenst betaling van de declaraties, ten hoogte van € 17.415,02. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de dienstverlening van de advocaat. De cliënt wil dat de advocaat de extra gemaakte kosten vergoedt, die hij heeft gemaakt omdat de advocaat met de werkzaamheden is gestaakt. Tijdens de zitting zijn de partijen tot een onderlinge oplossing gekomen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de declaraties en de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat.

De cliënt heeft een bedrag van € 17.415,02 niet aan de advocaat betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de advocaat
Voor het standpunt van de advocaat verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Samengevat luidt dit standpunt als volgt.

De advocaat heeft de cliënt bijgestaan inzake de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader. Afgesproken is dat de advocaat zou wachten met declareren tot de cliënt geld uit de nalatenschap zou hebben ontvangen. Dit heeft de advocaat ook gedaan.

De advocaat heeft de cliënt voor de door haar verrichte werkzaamheden declaraties toegestuurd, ten bedrage van in totaal € 17.415,02. Hoewel de cliënt inmiddels beschikt over geld uit de nalatenschap, heeft hij deze declaraties onbetaald gelaten.

De advocaat verzoekt de commissie te bepalen dat de cliënt het openstaande bedrag van € 17.415,02 moet betalen.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Samengevat komt dit standpunt op het volgende neer.

De cliënt is niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat.

Hij is het er voorts niet mee eens dat haar werkzaamheden heeft gestaakt, omdat zij geen betaling van de cliënt had ontvangen. Op het moment van beëindiging van de opdracht had de cliënt immers nog geen geld uit de nalatenschap ontvangen. De cliënt had ook geen enkele ander mogelijkheid om de advocaat eerder te betalen.

De cliënt heeft extra kosten moeten maken, omdat hij de zaak moest overdragen aan andere advocaten.

De cliënt stelt ter oplossing van het geschil voor dat de advocaat hem de door hem gemaakte extra advocaatkosten ten bedrage van in totaal € 11.412,10 dient te vergoeden. Na verrekening met het openstaande bedrag van € 17.415,02 resteert een bedrag van € 6.002,92. De cliënt verzoekt de commissie te bepalen dat hij slechts dit laatste bedrag aan de advocaat dient te voldoen.

Beoordeling van het geschil
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna opnemen van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie stelt vast dat partijen ter beëindiging van hun bij de commissie aanhangige geschil het volgende hebben afgesproken:

  • de cliënt voldoet aan (het kantoor van) de advocaat een bedrag van € 12.750,– (inclusief BTW). Met inachtneming hiervan wordt het depotbedrag als volgt verrekend: aan (het kantoor van de) advocaat wordt een bedrag van € 12.750,– overgemaakt en aan de cliënt wordt het restant van € 4.665,02 gerestitueerd;
  • de cliënt zal binnen één week na heden de klacht die hij tegen de advocaat heeft ingediend bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten c.q. de Raad van Discipline, intrekken;
  • ieder van partijen draagt de eigen kosten van deze procedure.

 Aldus beslist door de Geschillencommissie Advocatuur, bestaande uit de heer mr. A. Zander, voorzitter, mevrouw mr. H.M.J. van den Hurk en de heer H.W. Zuur, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. drs. I.M. van Trier, secretaris, op 21 oktober 2022.