Schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Overig    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 184547/189789

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Partijen zijn het niet eens met de financiële eindafrekening. Partijen zijn tijdens de zitting alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. De consument hoeft niet de gehele factuur te voldoen. De schikking wordt vastgelegd in de uitspraak.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een aannemingsovereenkomst op basis van op 30 september 2021 door de ondernemer aangeboden en door de consument voor akkoord ondertekende offertes, inclusief een aantal stelposten.

De consument heeft een bedrag van € 8.143,82 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De tussen partijen gerezen geschilpunten
Voor de standpunten van partijen verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de geschilpunten op het volgende neer.

Partijen zijn het oneens over de financiële eindafrekening. Volgens de ondernemer is de consument per saldo € 8.143,82 verschuldigd en volgens de consument is dat bedrag € 4.448,56. Dat verschil heeft met name te maken met meerkosten boven de offertes ten gevolge van meerwerk en invulling van stelposten. Voorts klaagt de consument over toepassing van een verkeerde kleur van een deel van het voegwerk bij flagstones en over het ten onrechte niet splitsen van de facturen in privé en zakelijk.

Het deskundigenonderzoek
Op 17 november 2022 heeft de deskundige Daan van der Veen een rapport uitgebracht. Voor zoveel nog van belang heeft hij geoordeeld dat de toepassing van een verkeerde kleur van het voegwerk alsmede ten onrechte in rekening gebrachte infiltratiekratten een creditering van € 1.353,88 rechtvaardigt en dat de ondernemer een verklaring kan opstellen over de verdeling van facturen in privé en zakelijk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking. De schikking houdt in:

De ondernemer zal de consument crediteren voor een bedrag van € 5.143,82, zodat aan de consument uit het depot dat bedrag zal worden teruggestort en een bedrag van € 3.000,00 aan de ondernemer zal worden uitbetaald.

Voorts zal de ondernemer aan de consument een verklaring afgeven met een verdeling van de facturen of van de factuurbedragen die de consument in privé en die hem zakelijk aangaan.

Na uitvoering van een en ander verlenen partijen elkaar volledige kwijting, zodat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer zal de consument crediteren voor een bedrag van € 5.143,82, zodat aan de consument uit het depot dat bedrag zal worden teruggestort en een bedrag van € 3.000,00 aan de ondernemer zal worden uitbetaald.

Voorts zal de ondernemer aan de consument een verklaring afgeven met een verdeling van de facturen of van de factuurbedragen die de consument in privé en die hem zakelijk aangaan.

Na uitvoering van een en ander verlenen partijen elkaar volledige kwijting, zodat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer B. van Swigchem, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 14 februari 2023.