Schikking ter zitting dient ondernemer behandelingskosten te voldoen – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63449

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten wegens handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden ten bedrage van € 1.211,35.   De consument heeft op 23 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op grond van een anonieme tip hebben medewerkers van de ondernemer op 11 augustus 2011, buiten aanwezigheid van de consument, de gasmeter en de elektriciteitmeter in de woning van de consument onderzocht en deze op 31 augustus 2011 vervangen.   Op 22 september 2011 heeft de consument van de ondernemer een factuur ten bedrage van € 1.211,35 ontvangen. Zij heeft deze onder protest betaald.   De consument is door de politie verhoord als getuige in een zaak tegen haar ex-echtgenoot, die in een anonieme brief was beschuldigd met de meters te hebben geknoeid.   De consument weet niet wat er met haar meters aan de hand is geweest. Zij betwist de door de ondernemer in rekening gebrachte bedragen wegens meerverbruik.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In het kader van een minnelijke regeling van het geschil van partijen kan zij ermee instemmen dat door de ondernemer aan haar tegen finale kwijting de helft van het aan haar in rekening gebrachte meerverbruik wordt terugbetaald. Het betreft een bedrag van € 462,46.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van een verzoek van de politie [plaatsnaam] hebben specialisten van de ondernemer op 11 augustus 2011 de woning van de consument bezocht en zowel bij de gasmeter als bij de elektriciteitsmeter onregelmatigheden geconstateerd. De meters zijn vervolgens op 31 augustus 2011 vervangen.   De consument is op basis van de op haar rustende algemene zorgplicht en op grond artikelen 4 en 6 van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer aansprakelijk voor de geconstateerde gebreken en voor de kosten die de ondernemer in dit kader heeft moeten maken.   De meters kunnen niet meer als uitgangspunt dienen voor de berekening van het verbruik. Als gevolg hiervan heeft de ondernemer een herberekening van het gebruik gemaakt. Hierbij is onder meer uitgegaan van gemiddelde gebruiken van een vergelijkbaar huishouden in een vergelijkbare periode.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In het kader van een minnelijke regeling van het geschil van partijen is de ondernemer bereid tegen finale kwijting de helft van het herberekende energieverbruik aan de consument terug te betalen. Dit betreft een bedrag van € 462,46.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden.   Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 462,46. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Na betaling van voormeld bedrag verlenen partijen elkaar over en weer kwijting en decharge en hebben zij ter zake niets meer van elkaar te vorderen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Iedere partij draagt de eigen kosten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 15 februari 2012.