Schikking tijdens mondelinge behandeling vastgelegd in uitspraak van commissie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Non conformiteit / Schikking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking   Referentiecode: 197827/204845

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de kwaliteit van trouwring en wenst ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer is van mening dat de ring is wat de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De deskundige is van mening dat een ring van deze kwaliteit niet geschikt is als trouwring. Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil zijn partijen tot een schikking gekomen. De commissie heeft de schikking vastgelegd in de uitspraak.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 9 juni 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht, de consument bijgestaan door mevrouw [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de koopovereenkomst van 27 december 2021 betreffende twee trouwringen met een koopprijs van € 1.299,50. Een van deze ringen is een [type ring].

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De [ring] voldoet niet aan de eisen die van een duurzame trouwring verwacht mogen worden, omdat deze al na kort gebruik verbogen is geraakt en een steentje ervan is losgeraakt. Ook na herstel door de ondernemer is de ring wederom verbogen.

De consument wenst ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Aan een ring van deze prijsklasse kunnen niet dezelfde eisen worden gesteld als aan een duurdere ring. Als coulance is aan de consument voorgesteld om de ring retour te nemen, zodat zij een zwaardere ring kan uitkiezen tegen betaling van de meerprijs. Dat voorstel heeft zij afgewezen.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige [naam] heeft op 4 april 2023 een rapport uitgebracht. Zijn conclusie is onder meer dat de Cluster Solitair Ring te dun is uitgevoerd en hol is in de band, hetgeen de oorzaak is van het verbuigen tot een ovaal. Onder de kop is er geen goede verbinding en deze is ook te dun, hetgeen mede de oorzaak is van het verbuigen. De oorzaak van het uitvallen van een steen is dat de zetpoten niet goed over de (iets te kleine) stenen zijn gezet. Een ring van deze kwaliteit is niet geschikt als trouwring.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De koopovereenkomst betreffen de twee trouwringen wordt ontbonden. Namens de consument zal mevrouw [naam] de trouwringen in de originele verpakking (met de koopovereenkomst en het certificaat) aan de ondernemer overhandigen waarbij de ondernemer aan haar tegen ontvangstbevestiging in contanten zal betalen de koopsom van € 1.299,50 vermeerderd met € 77,50 vergoeding klachtengeld, in totaal dus € 1.377,00.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Ontbindt de tussen partijen op 27 december 2021 gesloten koopovereenkomst betreffende twee trouwringen.

Binnen twee weken na datum van verzending van deze uitspraak en in overleg tussen partijen zal mevrouw Anita Smeets namens de consument de trouwringen in de originele verpakking (met de koopovereenkomst en het certificaat) aan de ondernemer overhandigen waarbij de ondernemer aan haar tegen ontvangstbevestiging in contanten zal betalen de koopsom van € 1.299,50 vermeerderd met € 77,50 vergoeding klachtengeld, in totaal dus € 1.377,00.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer W.A. Muhring, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 9 juni 2023.