schilderwerk vertoont scheuren en blaasjes

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118368

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 december 2014  tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – schilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van
€ 15.000,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 15 juni 2015.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het buitenschilderwerk scheurt op diverse plaatsen, op sommige delen is de aflaklaag al verdwenen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben het huis binnen en buiten geschilderd. Wij zijn 16 februari 2015 gestart met het buitenwerk omdat wij niet door konden met het binnen werk. Dit waren 8 mandagen. 11 Maart 2015 zijn wij verder gegaan met het buitenwerk, totaal 20 mandagen. 14 en 15 Juli zijn wij terug geweest om scheurvorming en een blaasje te herstellen. Daarna weer herstelwerkzaamheden en uitgelegd dat scheur en blaasvorming niet door ons komt maar dat hout uitzet en krimpt. Dus alles wat je repareert blijft kwetsbaar, vooral bij ouder en beschadigd hout. Tenslotte op 23 september weer terug geweest om kosteloos te herstellen. Wij hebben alles opgelost en de consument was toen tevreden.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klachten van de consument met betrekking tot het schilderwerk, hebben alleen betrekking op het exterieur. Over het binnen schilderwerk zijn geen klachten geuit. Het buitenschilderwerk is door de ondernemer in 2015 uitgevoerd en opgeleverd.

Constateringen:
Tijdens het deskundigen onderzoek op 31 augustus 2018 is het volgende geconstateerd:
– De woning van de consument is een vooroorlogse hoekwoning.
– Nagenoeg alle houten gevelkozijnen, boeidelen, overstekken en de dakkapellen zijn bouwoorspronkelijk.
– Een deel van de draaiende delen zijn vervangen.
– Alle glasopeningen (uitgezonderd die van de berging) zijn voorzien van isolatieglas.

Op basis van aanwijzing van de consument zijn puntsgewijs de volgende klachten beoordeeld waarbij het volgende is geconstateerd:

Woonkamerpui begane grond achtergevel:
– De houtverbindingen op de borstwering van de groen geschilderde deuren staan open.
– De houtverbindingen van de groen geschilderde ramen staan eveneens open.
– De deuren hebben onvoldoende omtrekspelling met name aan de hangzijde zit de deur te strak op het kozijn.
– Op de aansluiting onderdorpel kozijn stijlen onthecht een aangebrachte reparatie.

Keukenpui begane grond achtergevel:
– Op de verbinding van de rechter kozijnstijl/onderdorpel onthecht een aangebracht reparatie.
– De houtverbindingen van de groen geschilderde ramen staan open.
– De onderzijde van de onderdorpel is onvoldoende behandeld. Het verfsysteem aldaar aanwezig is onthecht het kale hout is zichtbaar.

Keukenpui begane grond zijgevel:
– De laatst aangebrachte verflaag op de onderdorpel onthecht van de grondlaag. (intercoat onthechting)
– De houtverbindingen van de groen geschilderde ramen staan open.

Kelderraam begane grond zijgevel:
– Mechanische schade aan de bovenzijde door klemmend raam.

 Voordeurpui begane grond zijgevel:
– Diverse naden in het plafond van de luifel zijn opengetrokken.
– Divers houtverbindingen in het witte kozijn zijn opengetrokken.

Toiletraam begane grond zijgevel:
– De laatst aangebrachte verflaag op de onderdorpel onthecht van de grondlaag. (intercoat onthechting)
– De houtverbindingen van het groen geschilderde raam staat open.

Erker begane grond voorgevel:
– De houtverbindingen van de groen geschilderde raam staat open.
– Bij een verbinding is de gehele reparatie onthecht tot op het kale hout.
– De verflaag op de kitvoeg tussen de aansluiting zonweringen en luifel is geheel onthecht.
– Het isolatieglas in de erker is niet geventileerd geplaatst en de groen ramen zijn rondom afgekit. De erker is zowel aan de binnen en de buitenzijde afgewerkt met een gesloten verfsysteem.

Boeideel en overstek voorgevel:
– De verflaag van de groen geschilderde boeidelen onthecht op een aantal plaatsen tot op het kale hout.
– De naden van de wit geschilderde overstekken zijn op diverse plaatsen opengetrokken.

Kozijnen en draairamen verdieping algemeen:
– Op een aantal plaatsen onthecht de laatst aangebrachte verflaag op de onderdorpel. (intercoat onthechting)
– Een aantal houtverbindingen van het groen geschilderde raam staat open.

Dakkapel voorgevel:
De laatst aangebrachte verflaag op de onderdorpel en op het paneel onthecht op grote schaal van de grondlaag. (intercoat onthechting)
– De houtverbindingen van het groen geschilderde raam staat open.

Dakkapel achtergevel:
– De verflaag van de groen geschilderde boeidelen onthecht op1 plaats tot op het kale hout.

Berging/ garage:
– De houtverbindingen van het wit geschilderde kozijn trekken open.
– Dit geldt ook voor de verbindingen van het groen geschilderde raam.
– Boven de aangebracht plaat op de toegangsdeur onthecht aan aangebrachte reparatie.
– Op het boeideel boven de kanteldeur onthecht een reparatie die is aangebracht in een windscheur over vrijwel de gehele lengte.
– Op de metalen kantel deur is een beschadiging zichtbaar. Deze is waarschijnlijk veroorzaakt door mechanische belasting.

Conclusie:
Het buitenschilderwerk is in 2015 door de ondernemer uitgevoerd en opgeleverd. Schilderwerk degradeert onder invloed van weersbelasting zoals UV straling en wind en regen. De snelheid waarmee schilderwerk degradeert is afhankelijk van een aantal factoren. (ondergrond, materiaal, situering, bouwkundige detaillering e.d.) Over het algemeen kan worden gesteld dat een verfsysteem een levensduur heeft van zes jaar. Het is dus redelijkerwijs te verwachten dat er tijdens het deskundigenbezoek enige vorm van degradatie aan het schilderwerk aanwezig is.  Degradatie manifesteert zich over het algemeen in het afnemen van de glansgraad/ laagdikte, het ontstaan van kleine houtschades, het aftekenen/ opentrekken van verbindingen en mechanische schades door gebruik. Dit soort kleine schades zijn tijdens het deskundigenbezoek dan ook waargenomen. Echter zijn er daarnaast nog een aantal andere gebreken geconstateerd die verder gaan dan bij een normale degradatieproces verwacht mag worden. Het betreft hierbij de onderstaande gebreken:

Onthechting verfsysteem op diverse onderdorpels en paneel dakkapel.
Dit type onthechting waarbij de ondergrondlagen niet onthechten (intercoat onthechting) wordt altijd veroorzaakt tijdens applicatie. Er is geen goede hechting tot stand gekomen tussen de verflagen onderling. Dit kan doordat de ondergrond niet of niet voldoende is geschuurd/ gereinigd  of doordat er is geschilderd bij weersomstandigheden waarbij het dauwpunt is bereikt waardoor er condensafzetting op de ondergrond aanwezig is. Het laatst aangebrachte verfsysteem zal hierdoor geen hechting tot stand brengen met de ondergrond. In alle gevallen is het aan het schildersbedrijf om dit type onthechting te voorkomen.

Onthechting reparaties bij diverse verbindingen en windscheur boeideel berging.
Op verschillende plaatsen zijn door de ondernemer aangebrachte reparaties losgekomen van de ondergrond. Volgens de vertegenwoordiger van de ondernemer die aanwezig was bij het deskundigen bezoek zijn alle reparaties uitgevoerd met 2 componenten epoxy vulmiddel. De verbindingen en naden zijn niet door de ondernemer gefreesd maar direct gevuld. Bij het gebruik van epoxy vulmiddelen is het gebruikelijk om de verbindingen open te frezen met een bolkop frees of met een driehoekschrapper een v – naad in de verbinding te maken. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte om materiaal op aan te brengen. Waardoor er een enigszins duurzame reparatie ontstaat die enige bewegingen van de ondergrond (werken van het hout) kan volgen. Bij het direct vullen van de verbinding wordt er minimaal materiaal in de verbinding aangebracht. Deze zal snel weer opentrekken. Daarnaast is geconstateerd dat een aantal verbindingen zijn gekit (met waarschijnlijk een acrylaat kit ) of zijn geplamuurd met waarschijnlijk een lakplamuur. Dit zijn beide materialen die niet geschikt zijn voor duurzaam herstel. Bij de windscheur op het boeideel van de berging is geen hechting tot stand gekomen tussen de epoxy en het houten boeideel. Deze reparatie onthecht in zijn geheel. Het lijkt er op dat de epoxy hier niet volledig is uitgehard. Het kan zijn dat de epoxy onvoldoende is gemengd.
Een aantal opengetrokken verbindingen zijn veroorzaakt door andere factoren en zijn niet het gevolg van gebrekkige applicatie. Zo is het glas van de erkerpui niet geventileerd geplaatst en zijn de ramen rondom afgekit. Daarnaast is aan beide zijden van de constructie een gesloten verfsysteem aangebracht. Bij de erker is te zien dat een reparatie onthecht tot op de kale ondergrond. Dit duidt op een vochtprobleem vanuit de ondergrond en staat los van de applicatie. Daarnaast is bij een aantal draaiende delen geconstateerd dat de omtrekspelling onvoldoende is waardoor deze gaan klemmen en er spanning op de verbindingen komen te staan. (bijvoorbeeld bij de openslaande deuren van de woonkamerpui aan de achtergevel).

Onthechting verfsysteem op boeideel overstek voorgevel en opengetrokken naden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een deel van de zinken goot vervangen in verband met een lekkage. Hierna is de overstek en het boeideel geschilderd. Het verfsysteem op het groene boeideel onthecht tot op het kale hout. Dit type onthechting is nagenoeg altijd het gevolg van een te hoog vocht gehalte van het hout ten tijde van de applicatie. Of een te hoge vochtbelasting vanuit de ondergrond, door bijvoorbeeld een lekkage. De dakgoot is recent gecontroleerd op functionele werking, waarbij geen gebreken zijn geconstateerd. De medewerker van Koning gaf tijdens het deskundige bezoek wel aan geen vochtmeting te hebben verricht voor applicatie. Gezien het type onthechting is het aannemelijk dat het houtvochtgehalte tijdens applicatie te hoog is geweest met onthechting van het verfsysteem tot gevolg. Dit wordt versterkt doordat de naden en verbindingen van het overstek over de gehele lengte zijn opengetrokken. Dit duidt op een aanzienlijke werking van het hout. Dit krimp en zwel gedrag wordt veroorzaakt door vocht in de constructie.

Toelichting:
Het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk is in grote lijnen technisch en esthetisch goed uitgevoerd. Wel zijn er een aantal zaken tijdens applicatie niet goed gegaan. Hierdoor is er degradatie ontstaan van het verfsysteem die verder gaat dan mag worden verwacht. Met name de onthechting van het verfsysteem en houtreparaties hadden niet zichtbaar mogen zijn bij schilderwerk dat in 2015 is opgeleverd. Dit gaat veel verder dan wat bij een normaal degradatieproces verwacht mag worden.
Een deel van de klachten van De Vries, zoals het opentrekken van de naden bij de overstek/ luifelvoordeur en het opentrekken van een aantal verbindingen horen wel bij het beeld dat van een normaal degradatieproces verwacht mag worden.  

Herstel

Onthechting ( intercoat)
Verlagen liggend werk witte kozijnen met onthechting:
 Verflagen geheel verwijderen tot op het kale hout.
 Ondeugdelijke reparaties verwijderen.
 Aangetast hout verwijderen doormiddel van frezen en aansluitend vullen met een daartoe geëigend product volgens voorschriften fabrikant.
 Openstaande houtverbindingen openfrezen en vullen met een daartoe geëigend product volgens voorschriften fabrikant.
 Aanbrengen van een nieuw drie lagen verfsysteem met voldoende laagdikte volgens voorschriften fabrikant (hierbij is gerekend met de kozijnen van de keuken, het toilet de slaapkamer op de 1e etage en het kozijn en het paneel van de dakkapel).  

Onthechting reparatie boeideel berging/ garage
 Ondeugdelijke reparatie geheel verwijderen.
 Eventueel aangetast hout verwijderen.
 Gehele boeidelen machinaal schuren.
 Openstaande windscheuren frezen en met een daartoe geëigend product volgens voorschriften fabrikant.
 Na voldoende uitharding reparatieschuren en voorzien van grondverf.
 Boeideel aflakken in de juiste kleur.

Onthechting dakgoot voorgevel 
Verfsysteem groen boeideel en wit overstek:
 Verflagen boeideel geheel doorschuren tot op kale hout.
 Verflagen overstek opschuren en losse delen verwijderen.
 Openstaande houtverbindingen en naden vullen met een flexibele kit volgens voorschriften fabrikant.
 Aanbrengen van een nieuw drielagen verfsysteem op boeideel met voldoende laagdikte volgens voorschriften fabrikant.
 Aanbrengen eenlaags verfsysteem op onderzijde van het overstek (hierbij is gerekend met het behandelen van het boeideel over de gehele lengte van de voorgevel, en het boeideel van de dakkapel).

Openstaande verbindingen draaiende delen
Openstaande verbindingen waarbij de reparatie onthecht.
 Openstaande houtverbindingen openfrezen en vullen met een daartoe geëigend product volgens  voorschriften fabrikant.
 Geheel machinaal opschuren.
 De reparatieplekken voorzien van grondverf.
 Het draaiende deel aflakken in de juiste kleur (hierbij is gerekend met de verbindingen waarbij
 de aangebrachte reparatie is onthecht De opengetrokken verbindingen bij met name de nieuw  geplaatste delen zijn niet gerekend. Dit valt onder normale degradatie).

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Gelet op met name de toelichting van de deskundige is de commissie van oordeel dat de ondernemer deels (toerekenbaar) tekort is geschoten in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De consequentie daarvan is dat de ondernemer die tekortkomingen dient te herstellen en wel op de door de deskundige aangegeven wijze onder herstel (hierboven ook) aangegeven in het rapport.

Dat betekent dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

Herstel als hierboven aangegeven.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf, bestaande uit
mr J. van der Groen, voorzitter,
mr. B.W. Weilers en G.D.H. Scheers, leden, op 25 september 2018.