Schilderwerk voldoet als geheel aan verwachtingen; consument houdt ten onrechte hele factuurbedrag in.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59379

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, in hoofdzaak bestaande uit schilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.320,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks oktober 2009.   De consument heeft een bedrag van € 1.320,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 30 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het schilderwerk is niet conform de offerte uitgevoerd. De kwaliteit is beneden verwachting. Het schilderwerk is bij vorst uitgevoerd.   De consument verlangt dat de ondernemer het gehele werk volgens offerte uitvoert. De door de uitgevoerde werkzaamheden ontstane schade aan het onroerend goed van de consument, dient de ondernemer voor aanvang van het schilderwerk te herstellen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het werk is meer dan conform offerte uitgevoerd. De garagedeur is bijvoorbeeld 3 keer geschilderd in plaats van 2 keer. Er zijn meerdere grote reparaties uitgevoerd, terwijl aangeboden was alleen spijkergaten en naden te vullen. De kwaliteit van het werk is voldoende. Het was prachtig schilderweer, 11 à 12 graden. De ondernemer wil niets meer met de consument van doen hebben.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer blijft bij zijn standpunt dat het werk goed is uitgevoerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   1. Dit rapport betreft:   Buitenschilderwerk Fabrikant gebruikt materiaal: Van Wijhe   2. Korte omschrijving van de klacht(en)   Citaat uit het intakeformulier van de Geschillencommissie Schilders-, Behangers en Glaszetbedrijf, punt 9. – Werk is niet conform offerte uitgevoerd. – Kwaliteit van de werkzaamheden beneden het verwachte. – Schilderwerkzaamheden bij vorst uitgevoerd. – Telefonische bedreiging door [de ondernemer] op 6 juni 2011.   3. Vaktechnisch oordeel   Mede op aanwijzingvan de consument is het volgende geconstateerd: Algemeen: Het buitenschilderwerk is afgeschilderd met een hoogglanslak. De achtergevel is gelegen op het zuiden en de voorgevel op het noorden. De onderkanten van alle verticale glaslatten, zijn op vele plaatsen onvoldoende geschilderd.   Achtergevel Raamkozijn woonkamer Sponning draairaam: Ter plaatse van de hoek onderdorpel / rechterstijl is een bijgewerkte oneffenheid onvoldoende bijgewerkt.   Raam- deurkozijn bijkeuken Het verfsysteem onthecht plaatselijk van de ondergrond. Opmerking: dit is verklaarbaar. De bestrating van de plaats ligt tegen de onderdorpel aan. Hier is geen verfsysteem tegen bestand. (zie opmerking onder punt 5.)   Keukendeur De onderzijde van de keukendeur is onbehandeld. Opmerking: De onderzijde kan om reden van de bestrating niet of nauwelijks geschilderd worden.   Zijgevel Garagedeur, inclusief kozijn De in de deur aanwezige enkele beglazing is m.b.v. glaslatten in de sponning aangebracht. Het verfsysteem onthecht van de onderste horizontale glaslat en het ook van het daaronder uitstekende randje van de sponning. Het vochtpercentage is op die plaatsen veel te hoog, nl. 24%. Opmerking: Zie punt 5, toelichting.   Garagedeur Deze deur is, volgens informatie uit de stukken, driemaal overgeschilderd. De laklaag staat er “vol” bij. Ondanks dat zijn er op enkele plaatsen “heilige” dagen waarneembaar. (slecht of onvoldoende geraakte delen met lakverf). Deze heilige dagen bevinden zich op het 2-3-8-9 lamel vanaf de rechterzijde. (ooghoogte).   Daklijst garage Op een enkele plaats onder de dakgoot onder de zinken rand zijn enkele oneffenheden zichtbaar. In zijn algemeenheid is het houtwerk van de daklijst technisch goed geschilderd. Esthetisch gezien had er iets meer aandacht aan besteed kunnen worden, omdat het precies in de loop ligt van de entree van de woning.   Voorgevel Raamkozijn woonkamer Rechterstijl: In de ondergrond is een kleine oneffenheid zichtbaar   Algemene indruk Het buitenschilderwerk is, met uitzondering van de gemaakte opmerkingen, technisch en esthetisch goed uitgevoerd. Zie punt 5, toelichting.   4. Herstel   Is herstel technisch mogelijk:  ja /  nee   Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk: Algemeen De onderkanten van alle verticale glaslatten nazien en eventueel bijwerken met lakverf.   Achtergevel Raamkozijn woonkamer Sponning draairaam: Ter plaatse van de hoek onderdorpel / rechterstijl de kleine oneffenheid bijwerken en de sponning overlakken.   Zijgevel Garagedeur, inclusief kozijn Zie punt 5, toelichting.   Garagedeur De gehele deur licht afschuren en overschilderen.   Daklijst garage De aanwezige oneffenheden in de ondergrond bijwerken en overschilderen.   Voorgevel Raamkozijn woonkamer Rechterstijl: De kleine oneffenheid bijwerken en de gehele stijl overschilderen.   Algemeen Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn: (bij benadering de kosten van materiaal en/of arbeid (incl. BTW) specificeren)   De herstelkosten zullen zijn: Loonkosten 3 uur x € 45,–: € 135,– Materiaalkosten: € 25,– Totaal exclusief BTW: € 160,– BTW 6%: € 9,60 Totaal inclusief BTW: € 169,60 Bovenstaande tijd van herstel is gebaseerd op een inschatting, omdat dit naar mijn indruk zo kleinschalig is   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport van de deskundige en zijn conclusies en maakt deze tot de hare. Uit het rapport van de deskundige volgt dat de ondernemer het schilderwerk technisch en esthetisch op juiste wijze heeft uitgevoerd, op enkele oneffenheden na.   Uit het rapport van de deskundige blijkt dat het buitenschilderwerk aan de gestelde eisen voldoet. Het herstelwerk is minimaal en de deskundige overweegt daarbij nog dat de begrote kosten een inschatting is vanwege de kleinschaligheid. De commissie is op grond daarvan van oordeel dat het schilderwerk weliswaar enkele oneffenheden bevat, maar dat deze onvoldoende grond vormen voor de stelling dat het schilderwerk als geheel niet aan de verwachtingen voldoet. Daarom is de commissie van oordeel dat de ondernemer niet gehandeld heeft in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de toepasselijke algemene consumentenvoorwaarden, waarin is bepaald dat de ondernemer het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst zal uitvoeren. Daarbij overweegt de commissie nog in het bijzonder dat de consument het gehele overeengekomen bedrag van € 1.320,– heeft ingehouden, welk bedrag naar het oordeel van de commissie niet in redelijke verhouding staat tot de door de deskundige geraamde kosten van herstel. Inhouding van de gehele prijs van het werk was dan ook geenszins gerechtvaardigd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot gestelde bedrag van € 1.320,– wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 4 november 2011.