(Schilder)werkzaamheden niet goed uitgevoerd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT04-0023

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil heeft betrekking op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot het verrichten van (schilder)werkzaamheden aan de boot van de consument. De overeenkomst is gesloten op 4 april 2003. Partijen zijn voor de werkzaamheden aan de romp en opbouw een vaste prijs overeengekomen van € 5.815,– excl. BTW, voor de werkzaamheden aan het onderwaterschip een bedrag van € 14,50 p/m2. Diversen andere werkzaamheden zouden op basis van nacalculatie in rekening worden ebracht.
 
De consument heeft op 5 februari 2004 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.
 
De consument heeft een bedrag van € 3.459,93 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
– Op heel veel plaatsen komt er voor de tweede keer roest door de verf heer.
– Op enkele plaatsen is het vuil van de oude verflaag door de nieuwe verflaag heen geschilderd.
– Op enkele plaatsen heeft de kwast de boot gemist. Daar zit dus geen nieuwe verf.
– De eerder uitgevoerde reparaties zijn zodanig uitgevoerd, dat de randen van het afplakband als een rand waarneembaar zijn. De verf die voor de reparatie is gebruikt heeft een andere kleur/tint.
– Van de kwast zijn diepe groeven in het schilderwerk zichtbaar. Daar is vuil lastig te verwijderen.
– Op de randen van de nieuw aangebrachte luiken bevindt zich roest.
 
De consument verlangt herstel van de werkzaamheden op een tijdstip die de consument uit komt. In geval van een schadevergoeding dient ook rekening te worden gehouden met de kosten voor het verwijderen van de aangebrachte verf.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De boot van de consument is op 20 december 2003 formeel opgeleverd. De consument heeft toen de toezegging gedaan dat, in verband met zijn wintersportvakantie, de eindfactuur voldaan zou worden medio de eerste week van januari 2004. Zaterdag 24 januari 2004, circa 1 maand na oplevering, zijn door de consument een aantal, in zijn ogen, onvolkomenheden kenbaar gemaakt. Ondanks het feit dat op schilder- en reparatiewerk conform de van toepassing zijnde HISWA-voorwaarden geen garantie wordt gegeven zijn de door de consument aangegeven punten kosteloos hersteld door de ondernemer.
Ondanks mondelinge en een laatste schriftelijke herinneringen op 2 april 2004 werd geen betaling van de consument ontvangen. Vervolgens is de consument op 9 april 2004 opnieuw telefonisch benaderd met de mededeling dat betaling nu toch per ommegaande diende te volgen aangezien de ondernemer anders tot incasso zou moeten overgaan. Door de consument werd de toezegging gedaan dat het allemaal in orde zou komen. Op 14 april 2004 werd echter van de consument een aangetekend schrijven ontvangen dat hij zich niet kon vinden in de door de ondernemer opgeleverde werkzaamheden.
 
De boot van de consument is oorspronkelijk aangeleverd met zeer zwaar achterstallig onderhoud. De term ‘verwaarloosd gedurende meerdere jaren’ is in deze niet misplaatst. Met betrekking tot het schilderwerk kan gesteld worden dat een optisch mooie oplevering niet gelijk staat aan de oplevering van een goed schip. Indien de consument de intentie heeft, zoals de ondernemer heeft begrepen, nog ettelijke jaren van een goed schip te kunnen genieten, is het van eminent belang door een onafhankelijke derde de alsnog te verrichten werkzaamheden, van welke aard dan ook, te laten bepalen.
 
Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.
 
– De boot zit rondom zeer schraal in de lak. Dit is vooral zichtbaar op verschillende afgeronde delen;
– Er zijn nogal wat kwaststrepen zichtbaar in de lak;
– Plaatselijk is forse roestvorming zichtbaar;
– Verschillende delen zijn later nogmaals geschilderd. Nu is de aanzet van het opnieuw geschilderde deel zeer goed zichtbaar;
– De afwerking van verschillende delen is slecht;
– Er zijn zogenaamde postzegels zichtbaar; dit is een deel wat afgeplakt en bij gelakt is.
– Verschillende randen zijn afgekit. De kit is slecht afgewerkt.
 
Er is geen sprake geweest van het stralen van de oxidatieplekken van de diverse delen van de opbouw. Ook de nader in de offerte omschreven werkzaamheden zijn niet conform deze offerte uitgevoerd. De voorbewerking en de schilderwerkzaamheden zijn slecht uitgevoerd. Overigens merkte de ondernemer tijdens het onderzoek op, dat hij ook van mening is dat de werkzaamheden niet juist uitgevoerd zijn.
Plaatselijk is er sprake van zeer forse roestvorming, onder andere nabij de naden van het teakdek. Om dit te herstellen kan men niet volstaan met het plaatselijk kaal maken (stralen) van de delen. Hiervoor zullen ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Onder andere zullen delen van het teakdek verwijderd dienen te worden.
 
De kosten voor herstel van het dek en opbouw worden begroot op een bedrag van € 4.000,– incl. BTW.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over, nu zij geen aanleiding heeft daarvan af te wijken en de ondernemer deze ook niet heeft weersproken. Zodoende acht de commissie het voldoende vast komen te staan dat de door ondernemer verrichte werkzaamheden onvoldoende van kwaliteit zijn, althans niet met goed vakmanschap zijn uitgevoerd. Dat valt aan de ondernemer toe te rekenen, zodat deze toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden aan de boot van de consument.
 
De ondernemer geeft in zijn brief d.d. 7 november 2004 aan zelf geen werfactiviteiten meer te verrichten. Omdat daarnaast onvoldoende duidelijk is geworden wat in juridisch opzicht de positie van Marfal Yachting h.o.d.n. Creative Shipping Jachtwerf is ten opzichte van de ondernemer, acht de commissie termen aanwezig af te wijken van het uitgangspunt dat de ondernemer in staat gesteld moet worden herstelwerkzaamheden verrichten. De ondernemer zal dientengevolge worden opgedragen de schade aan de consument te vergoeden. De commissie stelt deze schade vast op
€ 4.000,– inclusief BTW.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 4.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.
 
Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de consument. Aldus resteert door de ondernemer aan de consument te betalen een bedrag van € 642,57.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 1 april 2005.