Schoon opleveren staanplaats na beëindiging huurovereenkomst.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0033

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument na beëindiging van de huur de staanplaats schoon heeft opgeleverd.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik ben het oneens met de eigenaar dat ik puin en glas moet opruimen dat door derden is gestort. Ik heb al 14m³ afgevoerd. Ik heb de staanplaats laten afgraven door een kraanbedrijf.
Dit is denk ik ruim voldoende voor een grondoppervlakte van 15×15 meter. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele voorwerpen die ik daar zelf niet heb ingebracht. Desalniettemin heb ik veel puin, zinkputten, glas en stenen door een kraanbedrijf laten weghalen. De ondernemer was er zelf bij en heeft gezien dat zinkputten uit een vorig vak van een andere eigenaar vol met glas en puin op correcte wijze door mij zijn verwijderd. Wij hebben toen het hele vak met zwarte grond geëgaliseerd. Ter onderbouwing van zijn betoog heeft de consument een verklaring van een andere persoon in het geding gebracht. Deze verklaart, voor zover van belang, als volgt:
“Ik heb in opdracht van betreffend persoon op 28 december 2005 werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden bestonden uit het afvoeren van grond met lichte vervuiling van puin. Het puin bestond voornamelijk uit oude metselstenen, stukjes cement en dergelijke. De betreffende persoon heeft dit met een kraan uit laten graven en in een door mij beschikbare container af laten voeren. Dit was ongeveer 9 m³ en de inhoud bestond uit grotendeels zand en een weinig aan puin.”
 Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
We hebben een kleine 22 m³ troep afgevoerd. De stacaravan met aanbouw bestond ongeveer uit een vloeroppervlakte van plus minus 30 m² en ik heb kosten noch moeite gespaard om aan de eisen van de ondernemer te voldoen.
De consument verlangt de borgsom van € 300,– terug, een bedrag van € 10,– voor de bandjes en het sleutelgeld van € 22,73 (ƒ 50,–).  
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er ligt nog steeds vervuilde grond op het gewezen vak van de consument. De caravan is daar ter plekke in opdracht van de consument door een derde op een zodanige slechte en onervaren manier gesloopt, dat alleen de grote platen en zeer grove stukken van de caravan met aanbouw zijn verwijderd en alle andere kleinere materialen en afval in de grond terecht zijn gekomen. Wij zijn van mening dat de consument verantwoordelijk is voor schone oplevering van het vak en dus ook voor de afvoer van de nog steeds aanwezige onder schone grond verstopte vervuilde grond. Wij zijn van mening dat de consument geen recht meer heeft de gevraagde bedragen terug te vorderen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft zijn standpunt toegelicht en gehandhaafd.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het schoon opleveren van een staanplaats na beëindiging van de huur brengt naar het oordeel van de commissie mee, dat de caravan met aanbouw wordt verwijderd en dat het puin als gevolg van die verwijdering eveneens wordt opgeruimd en uiteraard het afval dat de consument in de loop van jaren daar heeft geproduceerd. Een en ander houdt niet in dat een dergelijke staanplaats moet worden afgegraven om al het mogelijke puin te verwijderen tenzij de consument de staanplaats voor het storten van vuil heeft gebruikt. Daarvan is niet gebleken.
Hiervan uitgaande is de commissie van oordeel dat de consument, mede gelet op zijn eigen verklaring, die van de getuige, maar ook van de ondernemer, voldaan heeft aan zijn verplichting de staanplaats schoon op te leveren.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 332,73. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 29 mei 2006.