Schoonmaakwerk behoort tot de gebruikelijke voorbereidingswerkzaamheden en wordt geacht bij het geoffreerde bedrag te zijn inbegrepen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120391

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – buitenschilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.468,94.
De overeenkomst is uitgevoerd in mei 2018.

De consument heeft een bedrag van € 266,32 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In september 2017 heb ik met de ondernemer een overeenkomst gesloten voor buitenschilderwerk aan mijn woonboerderij voor een vast bedrag van € 4.468,94 incl. BTW. Eind mei 2018 is het werk uitgevoerd, waarna ik een rekening ontving met daarop behalve het afgesproken bedrag een extra post schoonmaken € 250,– excl. BTW. Schoonmaken is een onlosmakelijk onderdeel van een schilderopdracht. Er is geen extra opdracht voor gegeven. De consument wil een creditnota voor laatstgenoemd bedrag.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft aangegeven het schoonmaakwerk zelf te verzorgen. Het schoonmaakwerk is niet begrepen in de voorstellen die wij hebben gedaan. Voorjaar 2018 heeft de consument ons bezocht en verzocht het schoonmaakwerk uit te voeren. Wij hebben daar in toegestemd en vervolgens de extra kosten voor schoonmaakwerkzaamheden n rekening gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de ondernemer gestelde afspraak/opdracht (terzake het schoonmaakwerk) wordt door de consument, (ook ter zitting), betwist. Dit zo zijnde moet er van uit worden gegaan dat het geoffreerde bedrag mede schoonmaakwerkzaamheden omvat nu dit tot de gebruikelijke voorbereidingswerkzaamheden (voor uit te voeren schilderwerk) behoort.

Dat betekent dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie stelt vast dat de consument het gefactureerde bedrag ad € 250,– + BTW niet aan de ondernemer verschuldigd is.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 266,32 aan de consument overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf, bestaande uit
mr J. van der Groen, voorzitter,
mevrouw mr. M.J. Boon en J. Hania, leden, op 11 januari 2019.