Schriftelijke bevestiging wijkt af van de mondeling gesloten overeenkomst; consument was zich bewust van de fout in de schriftelijke vastlegging, geen sprake van in rechte te beschermen vertrouwen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43671

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de in rekening gebrachte voorschotten, in het bijzonder de gebruikte tarieven voor de levering van elektriciteit en gas.   De consument heeft in januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt een leveringsovereenkomst te hebben gesloten conform de schriftelijke bevestiging van 8 januari 2010. Hierin worden de op 31 december 2009 telefonisch afgesproken tarieven vermeld inclusief BTW, energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument stelt de ondernemer op 12 januari 2010, en ook daarna nog diverse malen, te hebben gewezen op het feit dat de brief van 8 januari 2010, waarin de afspraken van 31 december 2009 werden bevestigd, de tarieven vermeldt inclusief BTW, energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder terwijl in het telefoongesprek van 31 december 2009 een tarief exclusief BTW, energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder is overeengekomen. De ondernemer reageerde niet op deze meldingen van de consument. De consument is van mening dat de ondernemer thans de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de brief van 8 januari 2010, dient na te komen. De consument gaat niet akkoord met het laatstelijk door de ondernemer gedane schikkingsvoorstel, inhoudende vergoeding van het verschil in tarieven voor de duur van een jaar en de mogelijkheid het driejarige contract per direct te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding verschuldigd te worden. Voorts heeft de ondernemer aangeboden het klachtengeld te vergoeden. Voor de consument is het nu een principekwestie geworden.   De consument verlangt uitvoering van de leveringsovereenkomst overeenkomstig de tarieven genoemd in de bevestigingsbrief van 8 januari 2010.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 31 december 2009 hebben partijen telefonisch een overeenkomst gesloten tot levering van energie voor een vaste periode van drie jaar tegen tarieven van 8,77 eurocent per KWh en voor 36,47 eurocent per m3 inclusief BTW en exclusief energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder. De ondernemer biedt bewijs aan middels een zogenoemd “voicelog” van voormeld telefoongesprek. In de schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek bij brief van 8 januari 2010 zijn de afgesproken prijzen per KWh en per m3 juist vermeld doch abusievelijk inclusief energiebelasting, overige heffingen en de tarieven van de netbeheerder. De ondernemer erkent helaas geen actie te hebben ondernomen nadat de consument de ondernemer op 12 januari 2010 telefonisch had gewezen op het verschil tussen de gemaakte afspraken en de schriftelijke bevestiging. Na schriftelijke klachten van de consument van 11 maart 2010 en 6 april 2010 heeft de ondernemer de fout bevestigd en uit coulance een vergoeding aangeboden van € 69,38. De consument is niet akkoord gegaan met dit aanbod. Vervolgens heeft de ondernemer een nieuw schikkingsvoorstel gedaan, inhoudende vergoeding van het verschil in tarieven voor de duur van een jaar en daarbij een bedrag genoemd van € 400,–. Voorts heeft de ondernemer de consument de mogelijkheid geboden het contract per direct te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding verschuldigd te worden en aangeboden het klachtengeld te willen vergoeden. Ook dit voorstel heeft de consument afgewezen. De ondernemer is van oordeel dat de inhoud van de op 31 december 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst geldt en dat de ondernemer onder de geschetste omstandigheden niet gehouden kan worden aan de per abuis in de schriftelijke bevestiging genoemde afwijkende tarieven.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De ondernemer stelt op 31 december 2009 een overeenkomst met de consument te hebben gesloten tot levering van energie voor een vaste periode van drie jaar voor 8,77 eurocent per KWh en voor 36,47 eurocent per m3 inclusief BTW en exclusief energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder. De ondernemer biedt bewijs aan middels een zogenoemd “voicelog” van voormeld telefoongesprek. De ondernemer betreurt het zeer dat hij niet direct op de brief van de consument van 12 januari 2010 heeft gereageerd. Dit is fout. Dit neemt niet weg dat partijen mondeling een overeenkomst zijn aangegaan met tarieven exclusief BTW, energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder. De foutieve schriftelijke vastlegging in de brief van 8 januari 2010 doet daar niet aan af omdat het voor de consument direct kenbaar was dat de vastlegging een fout bevatte. Gelet hierop kan de consument zich er niet op beroepen dat bij hem het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de overeenkomst luidt zoals schriftelijk vastgelegd. De ondernemer is bereid zijn laatstelijk gedane aanbod tot schikking gestand te doen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat partijen op 31 december 2009 telefonisch een overeenkomst hebben gesloten tot levering van energie voor een vaste periode van drie jaar tegen tarieven van 8,77 eurocent per KWh en voor 36,47 eurocent per m3 inclusief BTW en exclusief energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder. Dat de schriftelijke bevestiging van voormelde overeenkomst in de brief van de ondernemer van 8 januari 2010 op het onderdeel van de BTW, energiebelasting, overige heffingen en tarieven van de netbeheerder afwijkt van de mondeling gesloten overeenkomst doet daar niet aan af tenzij de consument aan de brief van 8 januari 2010 het in rechte te beschermen vertrouwen mocht ontlenen dat de brief de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst juist weergaf. Gelet op het feit dat de consument zich terstond bewust was van de fout in de schriftelijke vastlegging kan hij zich niet met vrucht erop beroepen dat bij hem het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de ondernemer de mondeling gemaakte afspraken in het nadeel van de ondernemer heeft gewijzigd. Het gelijk is in dezen aan de zijde van de ondernemer.   Het vorenstaande neemt niet weg dat de ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld door niet terstond en adequaat op de meldingen van de consument te reageren. Gelet hierop acht de commissie het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk en billijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 november 2010.