Schuttingdelen ondeugdelijk bevestigd door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 136338/161240

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Partijen zijn het niet eens over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. De consument meent recht te hebben op kosteloze vervanging aangezien na een maand er zich al gebreken voordeden. De schade is ontstaan door ondeugdelijke montage van de schermen, door deze te monteren aan de composiet planken in plaats van aan de aluminiumliggers. De consument verlangt kosteloze vervanging van de schutting voor een door de consument uitgekozen schutting. De ondernemer heeft consument naar zijn zeggen in het offertetraject gewezen op de onverenigbaarheid van schermen met de palen, waar consument naar zijn zeggen geen boodschap aan had. Daarnaast heeft de ondernemer aangegeven dat de schade “haast door niets anders kan komen dan door vandalisme”. De ondernemer heeft daarbij aangeboden de arbeidsuren voor vervanging te vergoeden, maar de nieuwe schermen dient de consument zelf te betalen. Op basis van het deskundigenonderzoek staat naar het oordeel van de commissie genoegzaam vast dat de schermen ondeugdelijk zijn bevestigd op de betonnen palen met alle door de deskundige aangeduide gevolgen van dien, waaronder gevolgschade aan de gebruikte schermen van composietmateriaal. De ondernemer had deze schutting niet zo mogen aanbieden en bevestigen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 26 oktober 2020 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een
schutting (15 meter; composiet schermen tussen betonnen palen) tegen de daarvoor door de
consument te betalen prijs van € 2.477,21.

De overeenkomst is uitgevoerd in december 2020.

De consument heeft op 2 februari 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

“Het geschil betreft het niet eens zijn over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen.
Ik meen recht te hebben op kosteloze vervanging aangezien na een maand er zich al gebreken voor
deden (schermen los van het L-beslag, met schade aan de schermen). De schade is ontstaan door
ondeugdelijke montage van de schermen, door deze te monteren aan de (dunne) composiet planken
in plaats van aan de aluminiumliggers. Of de schermen door vandalisme of andere oorzaken
losgeraakt zijn, daarover verschillen de partijen van mening. Van vandalisme kan echter geen sprake
zijn, omdat het niet mogelijk is om ongezien bij de schuttingsdelen te komen.
De ondernemer heeft consument naar zijn zeggen in het offerte traject gewezen op de
onverenigbaarheid van schermen met de palen, waar consument naar zijn zeggen geen boodschap
aan had. Volgens consument is dit nooit ter sprake gekomen.
Op 22 oktober 2021 heeft consument een voorstel gedaan om tot een oplossing te komen. Hierbij zou
de schutting worden vervangen voor door hem uitgekozen schuttingdelen.

Ook zou de consument hierbij € 580,80 bijbetalen. Het vervangende scherm dat cliënt heeft gekozen
is Tuinscherm X uit de catalogus van de ondernemer. Op 10 november 2021 heeft de
ondernemer aangegeven dat dit een goed scherm is, maar de consument zou hier wel de volledige
inkoopprijs voor moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 2.130,60.

De consument heeft van de inhoud van het deskundigenrapport kennis genomen en heeft daarover
enkele opmerkingen:
– het gedeelte over herstel van de situatie is mij niet geheel duidelijk. De destijds gekozen
schutting was een oplossing van enkele maanden geleden maar ik wil met de buren nagaan of
dit nog een werkbare oplossing is;
– de ondernemer heeft ons geen reële oplossing geboden en ook niet de garantie van materialen in deze zaak betrokken;
– de ondernemer heeft geen moeite genomen om langs te komen wanneer de deskundige er
was aan ons adres;
– ik mis in het rapport een deskundig oordeel. Omdat een expert is gestuurd, verwacht ik een
duidelijker omschrijving van de montage die bij ons uitgevoerd.”

De consument verlangt kosteloze vervanging van de schutting voor een door de consument
uitgekozen schutting. Wanneer de uitgekozen schutting kwalitatief gezien beter is dan de schutting uit
de overeenkomst, is de consument bereid voor dit kwaliteitsverschil bij te betalen. Hij gaat er naar
eigen zeggen dan immers op vooruit.

Standpunt van de ondernemer
Van de ondernemer is geen op schrift gesteld verweer ontvangen.

In telefonisch contact tussen het secretariaat van de commissie en de ondernemer, heeft deze
meegedeeld het dossier te hebben ontvangen en dat zijn standpunt staat verwoord in de
correspondentie met de (gemachtigde van) de consument.

Uit die correspondentie blijkt het volgende standpunt van de ondernemer:
De ondernemer heeft consument naar zijn zeggen in het offerte traject gewezen op de onverenigbaarheid van schermen met de palen, waar consument naar zijn zeggen geen boodschap aan had.
De ondernemer zegt hier mondeling op te hebben gewezen, maar heeft verzuimd om dit schriftelijk te
bevestigen.

Op 9 maart 2021 heeft de ondernemer aangegeven dat de schade “haast door niets anders kan
komen dan door vandalisme”. De ondernemer heeft daarbij aangeboden de arbeidsuren voor
vervanging te vergoeden, nieuwe schermen dient de consument zelf te betalen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van
belang, het volgende vastgesteld.

“Alleen de consument was bij mijn onderzoek aanwezig.
Mijn vaktechnisch oordeel over de klacht is als volgt:”

De hoogte van de bevestigingsogen op de betonnen palen, correspondeert niet met de aluminium
liggers, waar de schermen aan bevestigd horen te worden. De schermen zijn bevestigd aan de dunne
composiet planken in plaats van aan de aluminiumliggers. Die dunne planken hebben onvoldoende
massa om mogelijke sterke krachten zoals wind op te vangen en lopen het risico te breken.
De schermen zijn hierdoor gaan scheuren/breken en bij heftige wind zelfs uit elkaar gewaaid. De
consument heeft samen met de buurman de liggers in de schermen verplaatst naar de hoogte van de
bevestigingsogen van de palen, teneinde verdere schade te voorkomen. In de voortuin waren
inmiddels schermen volledig uit elkaar gewaaid. Oorspronkelijk zaten de liggers helemaal boven- en
onderaan het scherm, zoals op sommige foto’s nog te zien is.

De ondernemer had de schermen met zijn kennis over onverenigbaarheid hiervan met de gebruikte
palen niet als zodanig moeten aanbieden. De ondernemer heeft verzuimd om de onverenigbaarheid
van de materialen schriftelijk te bevestigen en heeft de schermen ondanks zijn kennis van onverenigbaarheid, toch geplaatst.
De ondernemer is bereid een vervangend scherm naar keus te leveren en plaatsen, tegen inkoopprijs
van die nieuwe schermen en heeft daarvoor een bedrag genoemd (€ 2.130.60), waar consument niet
mee in kan stemmen. Wel doet consument een toezegging om de meerprijs van een beter scherm te
willen bijbetalen.

De omvang van de klacht is ernstig te noemen.

Herstel/reparatie is mogelijk en wel als volgt:
Schermen verwijderen en vervangen naar een scherm naar keus (door consument). De gebruikte
palen kunnen gehandhaafd blijven. De meerprijs van de vervangende schermen is consument bereid
voor zijn rekening te nemen. Consument heeft een vervangend scherm uitgekozen, te weten Tuinscherm [..].

De kosten van herstel bedragen inclusief BTW:
Verwijderen composiet schermen afvalkosten € 150,–
Leveren 8 nieuwe schermen type Hoorn € 2.128,–
Verrekenen met 8 composietschermen € -1.592,–
Plaatsen nieuwe schermen
Totaal materiaalkosten € 686,–
Arbeidskosten: € 702,–
Totaal inclusief BTW: € 1.388,–

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij
maakt die tot de hare. Dit ook omdat daartegen door partijen geen bedenkingen meer zijn geuit.

Op basis hiervan staat naar het oordeel van de commissie genoegzaam vast dat de schermen
ondeugdelijk zijn bevestigd op de betonnen palen met alle door de deskundige aangeduide gevolgen
van dien, waaronder gevolgschade aan de gebruikte schermen van composietmateriaal.

De ondernemer had deze schutting niet zo mogen aanbieden en bevestigen.

Door de ondernemer is bij wijze van verweer aangevoerd dat de consument vooraf heeft ingestemd
met deze onvolkomen en onjuiste wijze van ophanging van de schermen. Door de consument is dit
gemotiveerd weersproken. De commissie stelt vast dat die door de ondernemer gestelde instemming
niet op schrift is gesteld en daarvoor ook anderszins geen steun is te vinden in het dossier. Dat
verweer moet dan ook worden verworpen.

Ditzelfde geldt voor de bij wijze van veronderstelling door de ondernemer aangevoerde omstandigheid
dat derden door baldadigheid schade aan de (ophanging van) schermen moeten hebben veroorzaakt.
Ook daarvoor is geen enkele steun te vinden in het dossier.

Wat dan resteert is de conclusie dat de onverenigbaarheid van de materialen – zoals beschreven door
deskundige – een toerekenbaar tekortschieten oplevert van de ondernemer in een juiste nakoming
van de door partijen gemaakte afspraken.

De commissie zal de ondernemer verplichten tot herstel/nakoming op de wijze zoals dat door de
deskundige is aangeduid in het slot van diens rapport, zonder dat de consument daarvoor kosten in
rekening mogen worden gebracht. Dat laatste wordt alleen anders in het geval duurder materiaal dan
is afgesproken, wordt toegepast. In dat geval heeft de consument bij te betalen, gelijk ook door de
consument is toegezegd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer in dat geval tevens gehouden om het
klachtengeld te vergoeden aan de consument en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te
betalen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur
in rekening gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer wordt door de commissie verplicht tot nakoming/herstel op de wijze zoals dat door de
deskundige is geduid in het slot van diens rapport, te weten door vervanging (en het terugnemen)
van de gemonteerde schermen door wel deugdelijke en deugdelijk op te hangen schermen.
Daarvoor mogen de consument alleen kosten in rekening worden gebracht in het geval de (in
samenspraak met de consument gekozen) nieuw aan te brengen schermen duurder zijn dan de
aangebrachte en te vervangen schermen. In het geval de consument meerkosten is verschuldigd,
moeten deze zijn betaald aan de ondernemer voordat deze aanvangt met voormelde
nakomings-/herstelwerkzaamheden.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend
advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van dit
bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in
de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer B. van Swigchem en mr. B.W. Weilers, leden, op 7
november 2022.