Serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele misleiding door aanbieder SMS-diensten – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Misleiding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0360

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor mobiele telefonie.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 201,02 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 25 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft mij een groot bedrag in rekening gebracht voor door mij via een sms-dienstverlener ontvangen sms-berichten. De sms-dienstverlener heeft mij door middel van oplichting overgehaald tot het leggen van sms-contacten en heeft zich naar mijn mening niet gehouden aan de Gedragscode SMS-dienstverlening. Wat ik de ondernemer verwijt is dat deze kritiekloos een twijfelachtige sms-dienst ondersteunt zonder na te gaan of deze zich aan de regels houdt. Dit verwijt was aan dovemansoren gericht. Het lijkt erop alsof de medewerkers van de ondernemer niet op de hoogte zijn van de Gedragscode. Het enige wat men deed was hameren op de betaling van de in rekening gebrachte kosten. Omdat ik die kosten niet wilde betalen alvorens ik een passend antwoord had ontvangen op de door mij gestelde vragen, ben ik enige tijd afgesloten geweest. Die afsluiting had kunnen zijn voorkomen, als de ondernemer adequaat op mijn vragen had gereageerd. Ik heb nog voorgesteld om het omstreden bedrag te storten onder een derde in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de door mij bij de ondernemer neergelegde klacht, maar de ondernemer wilde hierop niet ingaan en bleef betaling eisen.   De consument verlangt terugbetaling van de in rekening gebrachte kosten van ontvangen sms-berichten en medewerking van de ondernemer bij het juridisch aanpakken van de zijns inziens frauduleuze sms-dienstverlener jegens wie de consument zich heeft verbonden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 13 oktober 2008 zijn de afgenomen diensten van ons bedrijf uit voorzorg geblokkeerd voor uitgaand verkeer wegens hoogverbruik. Op diezelfde datum is de consument geïnformeerd over het afmelden van [de betaalde sms-chatservice]. Er is uitgelegd dat de consument alle informatie over deze dienst kon vinden op www.smsgedragscode.nl of op www.smsdienstenfilter.nl.  Tevens is de consument meegedeeld dat na een aanbetaling van € 440,– al onze diensten zouden worden hervat. In een e-mail deelde de consument ons mede dat hij door de genoemde sms-dienst was misleid. Het ging om contacten met een vrouw die volgens de consument in werkelijkheid niet bestond. Op 16 december 2008 is de consument weer aangesloten ondanks het feit dat hij het bedrag van € 440,– niet had betaald. Dit is gedaan na ontvangst van een brief van de consument. In een daarop gevolgd telefoongesprek is de consument duidelijk gemaakt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele misleiding door de sms-dienstverlener. Wij hebben de volledige sms-geschiedenis opgevraagd en leggen daarvan kopieën over. Hieruit blijkt dat alle contacten via de aansluiting van de consument hebben plaatsgevonden. Als de consument zich misleid voelt, moet hij daarover bij de sms-dienstverlener klagen, niet bij ons. Wij spelen hierin geen rol.   Beoordeling van het geschil   In de Gedragscode SMS-dienstverlening is bepaald dat de ontvanger van sms-diensten in geval van klachten hierover zich moet wenden tot de betreffende sms-dienstverlener. Over de inhoud van sms-diensten kan bij de serviceprovider niet worden geklaagd. Slechts indien de ontvanger van sms-diensten naar aanleiding van een door hem ontvangen factuur – waarin ontvangen sms-berichten in rekening zijn gebracht – stelt dat hij deze niet heeft aangevraagd, rust op de serviceprovider de verplichting om bij de sms-dienstverlener informatie op te vragen waaruit blijkt wanneer en op welke wijze de klager zich op een bepaalde sms-dienst heeft geabonneerd. Dat is in casu niet aan de orde. De consument klaagt er immers niet over dat hij betaalde sms-diensten heeft ontvangen zonder dat deze door hem zijn aangevraagd, maar dat hij zich daartoe heeft verbonden onder invloed van misleiding door de sms-dienstverlener. Van een netwerkoperator of serviceprovider kan niet meer worden verlangd dan datgene waartoe de Gedragscode SMS-dienstverlening hem verplicht. Van enige andere vorm van tekortschieten van de ondernemer jegens de consument is niet gebleken. De ondernemer heeft genoeg gedaan door de sms-geschiedenis van de consument op te vragen en over te leggen. Uit deze geschiedenis blijkt dat de consument zich zelf in verbinding heeft gesteld met [de dienst] en dat daarna vele contacten zijn gevolgd, waarvan de teksten zijn weergegeven. Daarbij zijn telkens de kosten van een ontvangen sms-bericht vermeld. Indien de consument van oordeel is dat hij door middel van misleiding of bedrog is overgehaald tot het leggen van contacten via de genoemde sms-dienst, dient hij zich daarover (overeenkomstig de Gedragscode SMS-dienstverlening) tot de sms-dienstverlener (volgens opgave van de ondernemer is dat Mobillion) te wenden. Dat is mogelijk omdat Mobillion een van de deelnemende partijen bij de totstandkoming van de Gedragscode is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 14 september 2009.